Rik Jungmann

---

Gemeente Wijdemeren
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 .

Persberichten Wijdemeren

Wijdemeren, 29 mei 2005

Wijdemeren verspreidde vier persberichten over de jaarrekening (positief saldo), eenrichtingverkeer bij De Strook, vereenvoudigde bomenkap en een nieuwe APV.

Persberichten

College biedt raad jaarrekening 2004 aan
Wijdemeren sluit boekjaar 2004 met een flink positief saldo

Het college van burgemeester en wethouders van Wijdemeren heeft het jaarverslag en de jaarrekening 2004 aan de gemeenteraad aangeboden. Dankzij enkele incidentele opbrengsten uit verkoop van eigendommen kon het jaar 2004 met een flink positief saldo van € 1.610.000,- worden afgesloten.

De opzet van het jaarverslag en de jaarrekening is sterk gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. In deze verantwoording over 2004 is aansluiting gezocht bij de programmabegroting 2004. Zo is het voor de gemeenteraad makkelijker om te beoordelen of de beleidsvoornemens ook gerealiseerd zijn.

Het rekeningresultaat

De jaarrekening sluit met een voordelig resultaat van € 1.610.000,-. Dit resultaat is sterk beïnvloed door incidentele opbrengsten uit de verkoop van eigendommen. Met name de verkoop van het gemeentehuis van Loosdrecht en de Front-office aan het Lindeplein zorgen voor dit resultaat. Het college stelt voor om deze opbrengsten toe te voegen aan een reserve bestemd voor definitieve huisvesting. Daarnaast stelt het college voor om een voorziening voor planschades te vormen van € 100.000. Rekening houdend met deze voorstellen, komt het resultaat van 2004 op € 427.000 nadelig. Door de gemeenteraad was eerder uitgesproken dat het tekort over 2004 maximaal € 750.000 mocht bedragen. Daar blijft de gemeente dus ruim binnen.

Eigen vermogen versterkt

Met dit resultaat wordt het eigen vermogen van de gemeente versterkt. Het eigen vermogen neemt toe met € 1.047.000,- tot een bedrag van € 15.063.000,-. De reservepositie van de gemeente is hiermee, ook naar het oordeel van de accountant, relatief gezond.

De accountantsverklaring

De accountant is van mening dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft. Sinds 2004 moet de accountant ook een uitspraak doen over de zogenoemde rechtmatigheid. Dit betekent dat hij onderzoekt of is gehandeld overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving, voor zover dat financieel relevant is. De accountant heeft vastgesteld dat de interne beheersorganisatie in Wijdemeren nog niet zover is ontwikkeld, dat hij een goedkeurend oordeel over de rechtmatigheid kan geven. Omdat hij ook niet heeft vastgesteld dat er in strijd met wet- en regelgeving is gehandeld, geeft hij geen oordeel over de rechtmatigheid. Het college van burgemeester en wethouders zal in 2005 wel kunnen voldoen aan de nieuwe eisen van de accountantscontrole.


Eenrichtingsverkeer tijdens hoogtijdagen
van recreatiegebied De Strook

Het recreatieterrein De Strook in Breukeleveen is met warm weer populair bij veel recreanten. Dit leidde in het verleden tot zeer grote drukte op de wegen rondom De Strook en verkeersonveilige situaties. Hierdoor konden hulpdiensten in geval van nood De Strook niet bereiken. De gemeente Maarssen heeft onlangs op verzoek van gemeente Wijdemeren besloten, omwille van de veiligheid, bij hoogtijdagen eenrichtingsverkeer in te stellen op de Nieuweweg langs De Strook.

Het éénrichtingsverkeer geldt op de Nieuweweg voor het deel tussen de Herenweg in Breukeleveen en het Zandpad in Maarssen. De rijrichting is vanaf de Herenweg naar het Zandpad. Breukeleveen, Loosdrecht en Hilversum zijn bereikbaar via de Maarsseveensevaart en Tienhoven/Oud Maarsseveen. Aan de zuidzijde van de Nieuweweg en op de gehele Griendweg in gemeente Maarssen geldt een parkeerverbod. De politie controleert hier regelmatig en bekeurt indien nodig. Extra parkeergelegenheid wordt geboden op een naastgelegen weiland. De gemeente Maarssen zal de verkeersmaatregel ook in de winter afkondigen wanneer er, na langdurige vorst, volop wordt geschaatst.


College wil regels kap van bomen vereenvoudigen

Met een nieuwe bomenverordening voor Wijdemeren wil het college de regels voor het kappen van bomen vereenvoudigen. Hoofdregel wordt dat bomen dikker dan 20 cm niet gekapt mogen worden. Wél wil het college een lijst van bomen hanteren die van het verbod zijn uitgezonderd. Er is dan geen kapvergunning nodig voor bomen uit de rozenfamilie, voor schubbladige cypresachtige coniferen en de zachthoutsoorten populieren, wilgen en elzen. Binnenkort buigt de gemeenteraad zich over de nieuwe verordening.

Tot dusverre waren de regels voor het kappen van bomen onderdeel van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Daarbij hanteerde de gemeente als regel dat voor bomen dikker dan 15 cm een kapvergunning nodig is. De nieuwe maat van 20 cm dwarsdoorsnede is landelijk aanbevolen voor bomen van particulieren. Voor bomen in de openbare ruimte wil het college dezelfde criteria hanteren.

Voor het gebied van Wijdemeren vindt het college het belangrijk een kwalitatief en kwantitatief hoogwaardige bomenbestand te hebben. In 2004 heeft de gemeente al in kaart gebracht in welke gebieden de landelijke boswetregelgeving geldt en waar de gemeentelijke kapregelgeving van toepassing is. De nieuwe bomenverordening ziet het college als tweede stap in het moderniseren en vereenvoudigen van de kapregelgeving waarbij nodeloze regelgeving wordt afgeschaft. Burgers wordt het aanvragen van vergunningen, die ze tot dusverre in vrijwel alle gevallen gewoon krijgen, bespaard. Dit geldt ondermeer voor de populieren, wilgen en elzen. Deze bomen groeien snel, maar sterven ook vroeg waardoor takken en toppen makkelijk afbreken. Aan de andere kant is het voor een groene landelijke gelegen gemeente als Wijdemeren noodzakelijk het groene beeld van de gemeente in stand te houden en waar mogelijk te versterken.

Wanneer de gemeenteraad akkoord gaat met de Bomenverordening wil het college deze parallel met een nieuwe APV invoeren. Bij de invoering wil het college veel voorlichting geven via de gemeentepagina en de media.


College legt raad nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening voor

Het college gaat de raad voorstellen de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) te herzien. De oude APV uit 2002 regelt het ordelijk verloop van het maatschappelijk verkeer in de openbare ruimte en in openbare gelegenheden. Door nieuwe ontwikkelingen in de rechtspraak en veranderingen in de maatschappij is ook de APV aan herziening toe.

De APV 2005, die het college de raad gaat voorleggen, is naar het voorbeeld van het model van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Deze is, in samenwerking met de Politie Gooi en Vechtstreek, aangepast aan de plaatselijke situatie en landelijke wetswijzigingen.

Nieuw

Nieuwe bepalingen wil het college opnemen over bestuurlijke ophouding, veiligheidsrisicogebieden, de exploitatievergunning van horecabedrijven, rookverbod in bossen en natuurgebieden, artikelen over kiten en kitesurfen en over hinderlijk gedrag aan de weg zoals slapen in auto's. Geschrapt zijn verschillende overbodige of achterhaalde artikelen en de bepalingen over de kap van bomen. Hiervoor in de plaats wil het college een speciale bomenverordening vaststellen. Ook zijn verschillende definities in de APV gewijzigd.

In Wijdemeren is veel aandacht voor het handhaven van regels. Bij diverse artikelen in de nieuwe APV is hierover een toelichting te vinden. De commissie Bestuur en Middelen bespreekt de APV 2005 op 9 juni.


De wekelijkse nieuwsbrief Half bewolkt Matige wind 21º Naar volgende bericht