... ...

Rik Jungmann

Douwe van Essen

Wijdemeerse Webkrant
Naar vorig bericht

Naar de home-page

Naar volgende bericht

Speelzalen raken subsidie kwijt

Wijdemeren, 25 maart 2004. In overgrote meerderheid nam de raad vanavond het besluit om de subsidies aan peuterspeelzalen in de komende jaren af te bouwen tot nul.


Voor de laatste keer een klemmend beroep.
Mirjam Arnoldy namens drie peuterspeelzalen.

Vanavond werd de uitkomst van de besloten werkgroep Van den Broeck besproken. De werkgroep, die de naam draagt van haar voorzitter, Jan van den Broeck (CDA), boog zich afgelopen jaar over de verdeling van subsidies. De eindconclusie, tevens het voorstel dat vanavond besproken werd, bevatte een opdracht aan het college van B&W om de subsidies aan de peuterspeelzalen af te bouwen in vier jaar.

De enige die zich met hand en tand verzette tegen dit voorstel was Nelleke Schenkkan (GL). Zij wees in een voortreffelijk betoog op een aantal onderzoeken die aantonen dat peuterspeelzaalwerk nuttig is voor de ontwikkeling van jonge kinderen en het feit dat de peuterspeelzaal onderdeel is van de zorgketen waarbinnen kinderen begeleid worden naar de volwassenheid. "Deze voorziening zaagt u nu bij de wortel af."


Jan Pos, speeltuin Nederhorst den Berg.
Andere subsidiebronnen?

Het mocht niet baten. Ook het gloedvolle betoog dat Mirjam Arnoldy tijdens de inspraak hield namens drie peuterspeelzalen was aan dovemansoren gericht. Volgens Arnoldy zullen de prijzen van twee ochtenden op de peuterspeelzaal stijgen naar 100 euro. "Ik raad iedereen aan om met zijn kind naar trompetles te gaan. Dat is wel gesubsidieerd."

Raadsleden en wethouders zijn op werkbezoek geweest bij de peuterspeelzalen, maar dat bracht geen wijziging in hun standpunt. De raad vond nog steeds in ruime meerderheid dat de verantwoordelijkheid voor spelend leren bij de ouders ligt, met als consequentie dat de gemeente in haar subsidiebeleid geen plaats heeft voor subsidie aan peuterspeelzalen. Wel riep een enkel raadslid op om weinig draagkrachtige ouders door middel van de bijzondere bijstand bij te staan als er medische of sociale indicaties zijn voor plaatsing van een kind op een peuterspeelzaal.

Een ander slachtoffer van de werkgroep leek de speeltuin in Nederhorst den Berg te worden. Jan Pos, de voorzitter van de speeltuin had ook ingesproken. Gaandeweg tijdens het debat ontstond meer en meer begrip voor de speeltuin. Van diverse kanten kwamen suggesties om subsidie te verlenen aan de speeltuin op grond van de vele andere activiteiten die de speeltuin ook ontplooit.


Wethouder Bert Nagel (CDA): U verzint
alleen maar excuses om geen subsidie te geven.

Wethouder Bert Nagel was duidelijk ongelukkig met de gang van zaken. Hij antwoordde de raad uiterst kort en gaf aan dat er in de opdracht van de raad onuitvoerbare elementen zitten. Ook dat mocht niet baten. "U verzint alleen maar excuses om de peuterspeelzalen geen subsidie te geven. Waar hebben we het nu helemaal over?"

René Voigt (DBW) vond dat de werkgroep weliswaar goed werk geleverd had, maar verklaarde niet gelukkig te zijn met de beslotenheid waarin de werkgroep gewerkt had. Bij nader inzien vond hij het democratisch gehalte van deze werkwijze onvoldoende. Voor de volgende keer wil hij dan ook openbare vergaderingen.

Esther Luijer (CDA) verklaarde dat haar fractie eigenlijk niet de subsidie aan peuterspeelzalen had willen intrekken, maar dat de meerderheid van de werkgroep dat nu eenmaal wel wilde. Daarop reageerden Felix Flameling (D66) en René Voigt later in het debat. "Wij hebben nooit van het CDA gehoord of gezien dat u een pleidooi hield voor behoud van de subsidies. U heeft niet eens een poging gedaan." Later werd dit weer ontkend door Esther Luijer. Omdat de gesprekken besloten waren en er geen openbare notulen van zijn hebben ze allemaal gelijk.


De VVD in conclaaf over de motie, die uiteindelijk
niet ingediend werd. V.l.n.r: Tjitske van Emden,
(staand) Ernst Kastelijn, Els van Hall en Wim Lorjé.
Op de rug gezien Robby Israel (afdelingsvoorzitter).

Meerdere malen kwam het "werkgroepgevoel" even bovendrijven. Toen Tjitske van Emden (VVD) een motie wilde indienen om het bespaarde geld aan jeugdwerk te besteden, werd zij ruw teruggefloten. "Dan kan iedereen wel amendementen gaan indienen als de VVD zich niet aan de afspraken houdt." :verklaarde voorzitter Jan van den Broeck. Een wat merkwaardig schouwspel voor een gemeenteraad waarin ieder raadslid het recht van amendement heeft.

Get Zagt (DBL) vond dat de VVD de goede sfeer, die in de werkgroep ontstaan was. aan het bederven was.

Het merkwaardigste moment moest nog komen. Nadat de VVD na een schorsing besloten had haar motie in te trekken, kwam de stemming. Wim Lorjé (VVD) zei een stemverklaring af te willen geven. De publieke tribune schoof naar het puntje van zijn stoel. "Ik kan het niet voor mijn verantwoording nemen om de subsidie aan de peuterspeelzalen te stoppen en zal dan ook tegen het voorstel stemmen." Je kon een speld horen vallen toen Lorjé dit explosief in de raadszaal wierp.

René Voigt reageerde als door een wesp gestoken. "Waarom heeft u uw standpunt niet in het debat ingebracht. Dan hadden wij erover kunnen praten. Dit is alleen maar voor de publieke tribune."

Bij de stemming bleek dat Nelleke Schenkkan (GL) en Wim Lorjé (VVD) tegen stemden. De subsidie aan peuterspeelzalen ging ter ziele met 17 voor en 2 tegen.


De wekelijkse nieuwsbrief Zoeken in het archief 1996 - 2004 Reageer op dit bericht .
Naar de home-page Half bewolktWindstil Naar volgende bericht