... ...

Rik Jungmann

Douwe van Essen

ingezonden brief
Naar vorig bericht

Naar de home-page

Naar volgende bericht

PvdA: B&W sprak te vroeg

Wijdemeren, 29 januari 2004. Ruud Buijs stuurde een uitgebreide ingezonden brief over de plannen om te gaan baggeren in de Loosdrechtse Plassen. Kees Bosdijk, raadslid voor de PvdA, geeft hieronder zijn reactie op de brief van Buijs. Hij vindt dat het college te vroeg met een besluit naar buiten is gekomen.

Kees Bosdijk, raadslid PvdA

Wethouder Yvonne Siemons (DBL)

ingezonden brief

Positie van de fractie in het verdiepingenplan Loosdrechtse plassen.

Dankzij de PvdA-fractie kunnen alle betrokkenen in maart a.s. alsnog hun zienswijze geven op het Verdiepingenplan voor de Loosdrechtse plassen.

Wijdemeren, 28 januari 2004.

Uit o.a. de ingezonden brief van Ruud Buijs in De Brug/de Nieuwsster en de WieWatWaar? van 28 januari 2004 blijkt dat het verdiepingenplan heel wat reacties begint op te roepen bij burgers en het bedrijfsleven rond de Loosdrechtse plassen en in Wijdemeren in het algemeen. En terecht, want het plan is ingrijpend. Trouwens ook het eventuele niet-doorgaan van het plan heeft grote gevolgen.

Al maandenlang vraagt de PvdA-fractie in de raadscommissie voor Ruimte & Economie (cie.R&E) om informatie over de plannen en in het bijzonder over het rapport waarin de gevolgen van de uitvoering van het plan op het milieu zijn neergelegd(het MER). Kijkt u de toezeggingenlijst van de Cie. R&E maar op na.
Eerst antwoordde Yvonne Siemons als eerstverantwoordelijke wethouder dat zij het definitieve MER wilde afwachten. Vervolgens gaf zij aan dat zij het MER pas aan de Cie. wilde aanbieden als B&W een standpunt zou hebben ingenomen.
In december 2003 was het dan zo ver. B&W zond het MER naar de Cie. samen met een brief waarin het voornemen werd geuit om geen medewerking te verlenen aan het verdiepingenplan. De PvdA-fractie heeft in de cie.vergadering van december 2003 het volgende opgemerkt.
B&W heeft via een persbericht - met als strekking: de gemeente weigert medewerking aan het verdiepingenplan - de indruk gewekt alsof de gemeente een besluit had genomen. Daarmee heeft het college de raad feitelijk in de problemen gebracht. Want burgers begrijpen niet altijd dat een besluit van B&W nog door de raad wordt beoordeeld en dat een besluit van het college nog niet automatisch betekent dat de gemeente dat besluit overneemt.
De PvdA-fractie heeft in de decembervergadering opgemerkt de publiciteitsactie van B&W te betreuren en niet de indruk te hebben dat burgers en bedrijfsleven voldoende door B&W zijn geraadpleegd. Vervolgens heeft de PvdA-fractie - geheel volgens de regels van het dualisme - aan de Cie. R&E voorgesteld om zelf de mening van burgers en bedrijfsleven te gaan peilen en daarvoor een speciale commissievergadering uit te schrijven. Die commissie heeft dat voorstel overgenomen.
Als gevolg van onze actie worden er nu twee speciale commissievergaderingen aan het verdiepingenplan gewijd: een hoorzitting op 10 maart, waar alle betrokkenen (B&W, burgers, bedrijfsleven, provincie, Plassenschap, DWR, e.d.) hun zienswijze - bij voorkeur van te voren schriftelijk ingediend -kunnen inbrengen of toelichten, en een commissievergadering op 30 maart, waarin de commissie alle zienswijzen en belangen zal afwegen en tot een eigen standpunt zal komen.

De PvdA-fractie vindt het belangrijk om naar buiten te brengen hoe zij heeft gehandeld, om twee redenen.Ten eerste omdat de indruk moet worden weggenomen dat de raad er niet toe doet wanneer B&W een besluit heeft genomen. Burgers hebben er recht op te weten dat B&W besluiten neemt, maar dat het de raad is die die besluiten controleert en zo nodig corrigeert: de raad is het hoogste college in de gemeente en heeft het uiteindelijk voor het zeggen. Ook indien de besluitvorming formeel aan B&W is voorbehouden en de raad dat niet hoeft te bekrachtigen, zoals in het verdiepingenplan het geval is. Ook in dat geval doet B&W er goed aan de mening van de raad te eerbiedigen, eenvoudigweg omdat dit gevolgen kan hebben voor het hele college.
De tweede reden is de ingezonden brief van de heer Ruud Buijs. De PvdA-fractie wil aantonen dat zij " zich niet in stilzwijgen hult en daarmee aantoont niets begrepen te hebben van wat dualisme betekent”, zoals hij beweert. Daarvoor hebben wij de feiten laten spreken. Voor het overige: proficiat voor de brief. Laten alle belanghebbenden en betrokkenen de gelegenheid benutten, die er nu dankzij de PvdA-fractie komt, om van zich te laten horen. Zodat de raad een afgewogen standpunt kan innemen.

Kees Bosdijk,
PvdA-raadslid en lid van de Cie. R&E


De wekelijkse nieuwsbrief Zoeken in het archief 1996 - 2004 Reageer op dit bericht Ga naar het archief
Naar de home-page SneeuwMatige wind Naar volgende bericht