... ...

Douwe van Essen

Douwe van Essen

Wijdemeerse Webkrant
Naar vorig bericht

Naar de home-page

Naar volgende bericht

Ruimte & Economie

Wijdemeren, 8 april 2004.De commissie Ruimte en Economie boog zich gisteravond over een aantal voorstellen (bijv. een welstandsnota, het voorbereidingskrediet Anthoniusschool en een wegsleepverordening) van het college waarover de raad beslist. Verder werd de commissie ‘gehoord’ over o.a. de bouw van een woning voor de familie Six aan de Oude Meentweg en over een verzoek van de buren, de familie ’t Hoen, om hun beeldentuin uit te mogen breiden. Ook de actie van DWR, om juist op dezelfde avond een informatieavond over het verdiepingenplan te houden, kreeg aandacht.

Dubbelrol


Rechts Cees Bosdijk voorzitter/woordvoerder PvdA

Cees Bosdijk (PvdA) was te elfder ure gevraagd om commissievoorzitter Wim Lorjé (VVD) te vervangen. Hij verontschuldigde zich onmiddellijk voor de dubbelrol die hij hierdoor moest vervullen: enerzijds onafhankelijk voorzitter van de commissie, anderzijds woordvoerder van de PvdA. De suggestie om in het laatste geval zijn rode sjaal (die toch al over zijn stoelleuning hing) om te doen, werd door hem wel gewaardeerd, maar niet overgenomen. In plaats daarvan was de commissie wel heel vaak getuige van een act, een dubbelrol, die in het begin nog een glimlach, maar naar mate hij vaker werd herhaald, meer gefronste wenkbrauwen opleverde.
De act kon dit soort dialogen opleveren: “Meneer Bosdijk, aan u het woord”. “Dank u, meneer de voorzitter. Geachte voorzitter, ik ben het niet met u eens dat…”. “Waarom dan niet, meneer Bosdijk?”.

Verdiepingenplan

De beslissing van DWR om inwoners van Loosdrecht uitgerekend op de avond van deze commissievergadering nader te informeren in Ottenhome werd door een grote meerderheid van de commissieleden niet erg op prijs gesteld. Discussie ontstond over een emailtje van de commissievoorzitter aan DWR waarin hij namens de commissie had gesteld hun planning niet correct te vinden. De plaatsvervangend voorzitter en woordvoerder van de PvdA Cees Bosdijk en ook René Voigt (DBW) vonden dat de fractievoorzitters dat namens hun partij hadden moeten doen en niet de commissievoorzitter. Maar met die mening stonden ze alleen. Cees Bosdijk (als commissievoorzitter, als PvdA woordvoerder?) voerde ook aan dat de avond alleen voor burgers was, waarop Els van Hall (VVD) hem er fijntjes op attendeerde dat raadsleden toch ook echt burgers zijn.

DWR maakte deze avond toch al niet zo’n goede beurt: de PvdA had DWR gemaild over het uitblijven van antwoorden op vragen die op 10 maart tijdens de hoorzitting waren gesteld. Na aandringen antwoordde DWR dat de griffier en de voorzitter van de commissie waren geïnformeerd middels een brief met antwoorden in een bijlage. Onduidelijk bleef wanneer. De rest van de commissieleden had de antwoorden in ieder geval nog niet ontvangen. Ook bleken de schriftelijke vragen die na de hoorzitting waren ingediend nog niet te zijn beantwoord. De PvdA heeft de gemeente nu verzocht om bestaande en nieuwe correspondentie met DWR naar alle fracties door te sturen. (Red.: Gezien de positie van de raad zeker - maar niet alleen - bij dit onderwerp, mag je toch verwachten dat dit een standaardprocedure zou zijn…).


Overleg tussen voorzitter Cees Bosdijk, burgemeester Don Bijl en
Vigga Labordus (hoofd Afdeling Ruimtelijke Ordening).

Welstandsnota

De positieve geluiden tijdens de presentatie van de nota op 1 april echoden ongefilterd door in deze commissievergadering. Los van wat opmerkingen in de marge bleken ook nu alle partijen zeer content met het bereikte resultaat. “Eindelijk een minder subjectieve welstandstoets” was de algemene tendens. Burgemeester Don Bijl wees op het unieke feit dat 2 raadsleden mee hebben gewerkt aan het opstellen van de nota. “Maar bovenal”, benadrukte hij, “betekent het voor de burgers een toetsing van belang”.

Een korte discussie ontstond nog over het al dan niet toetsen aan bestemmingsplannen. Nanne Roosenschoon (D66) wilde verplicht toetsen, waar Ernst Haselhoff Lich Kasteleijn (VVD) de welstandstoets juist wilde loskoppelen van bestemmingsplannen. Het Salomonsoordeel kwam van burgemeester Bijl, die namens het college van B&W aangaf niet voor een verplichting te zijn, maar toetsing in bepaalde gevallen ook niet te willen uitsluiten. Daar legden de partijen zich (soms schoorvoetend, zoals André Spils, DBL) bij neer.

Henk de Kloet (DBW) behield zich het recht voor pas tijdens de raadsvergadering de mening van DBW te geven. Even ontstond een discussie over het tijdschema, met Cees Bosdijk als voorzitter in de hoofdrol. Of raadsleden later nog wel wijzigingen konden voorstellen, eventueel via een extra commissievergadering (voorstel André Spils, DBL). Na het ter inzage leggen kunnen er immers nog wezenlijke bijdragen komen van burgers, dan moet de raad de nota toch kunnen amenderen. Geconcludeerd werd dat in voorkomende gevallen het raadsbesluit middels amendementen nog aangepast zou kunnen worden en een extra commissievergadering daarmee van de baan was.

Anthoniusschool

Een voorbereidingskrediet betreft normaal gesproken louter een verzoek van het college aan de raad om geld te reserveren voor de voorbereidingen van een (bouw-)plan. Maar het college had bij dit specifieke voorstel ‘inzake herontwikkeling terrein van huidige Anthoniusschool te Kortenhoef’ een verborgen agenda. Het wilde, zonder dat met zoveel woorden te zeggen, ook een mening van de commissie over de mogelijke invulling van het terrein. Dus over het soort woningen. René Voigt (DBW) vond dat niet correct. “Als u dat wilt weten, vraag er dan ook expliciet om”, zo stelde hij. De verantwoordelijke ambtenaar, Jacob Alkema, gaf aan dat het college wat prikkelend had willen zijn, zodat alvast een mening van de raad meegenomen kon worden bij de verdere uitwerking van het plan. En dat gebeurde ook volop. Iedere fractie was het er over eens, dat er gestapelde woningbouw (niet-grondgebonden eenheden volgens Alkema) moet komen voor starters/doorstromers en senioren. Ook omarmde iedereen het idee van Els van Hal (VVD) van halfverdiepte garages.

De financiën, hoe kan het ook anders in Wijdemeren, waren een bron van bezorgdheid voor de commissieleden. Het college verdedigde het forse krediet door te stellen dat de projectleiding wel voor de hele periode ingehuurd moet worden i.v.m. de continuïteit, de kwaliteit en de tijdsdruk. En dat ervaringen uit het verleden nu geleid hebben tot het ‘realistisch begroten van de kosten, met een marge aan de bovenkant’. “Hoe dan ook, u hoeft bij ons later niet meer aan te komen voor een aanvulling op het krediet, dat moet u goed beseffen”, sprak René Voigt (DBW) ferme taal.

Maar de commissieleden, onder aanvoering van Freek Visser (CDA), maakten zich vooral zorgen of de opbrengsten van dit terrein wel op zouden wegen tegen de kosten van de nieuwe school aan de Zuidsingel. Het college kon daar echter geen uitspraken over doen in verband met het offertetraject. Openbaarheid zou de zaak in dit stadium natuurlijk geen goed doen. Wel gaf het college de commissie mee, dat winstmaximalisatie het uitgangspunt moet zijn. “Ook voor de gemeenteraad iets om goed in de gaten houden bij uw voorstellen”. Aldus burgemeester Bijl.

De ecologische consequenties van dit bouwplan werden door Jacob Alkema zeer serieus genomen: “Je weet nooit of je nog een dwarsgestreepte vleermuis tegenkomt…”. Het daarop volgende geroezemoes in de zaal ontlokte hem de licht provocerende opmerking: “De pers schrijft toch wat ze wil”. Waarvan akte.

Nadat besloten was dat alleen het krediet formeel aan de orde was in het raadsvoorstel en dus niet de invulling van het plan, mocht het voorstel een hamerstuk worden bij de komende raadsvergadering.

Wegsleepverordening

De verordening bevat een standaardzin dat er een referendum over kan (niet moet) worden gehouden. Nanne Roosenschoon (D66) vond het maar niets. “Daar hou je toch geen referendum over!”.
Burgemeester Bijl was, net als de commissieleden, heel blij met de verordening: “De politie kon nooit handhavend optreden. Nu is het instrumentarium daar. Dus gaat men het ook toepassen”. Daarbij noemde hij als voorbeeld foutgeparkeerde auto’s en wrakken.

Niet zo blij waren sommigen met de keuze van het sleepbedrijf, de firma Collewijn & Zn BV te Groenekan. Waarom niet een bedrijf uit Wijdemeren, zoals Van Rijn? Volgens de betrokken ambtenaar was deze keuze de uitkomst van het toetsen aan criteria. Criteria die hij niet kon noemen en ook niet kon terugvinden in de stukken. Wordt opgezocht en dus vervolgd. Hilbrand Korver (GL) en Jan Pieneman (CDA) waren niet overtuigd: “En wanneer mensen hun auto in Groenekan moeten ophalen met afnemend busvervoer?”. René Voigt (DBW) had daar een uitgesproken mening over: “Geen meelijden met foutparkeerders!”.

Overval snackbar

Tijdens de behandeling van de wegsleepverordening rinkelde de mobiele telefoon van burgemeester Bijl en verliet hij even de zaal om het gesprek te beantwoorden. Bij terugkomst meldde hij dat zojuist snackbar De Schakel in Loosdrecht was overvallen. Er was geld meegenomen, maar gelukkig waren er geen slachtoffers gevallen. De politie zou hem verder op de hoogte houden.

Oude Meentweg

De familie Six wil aan de Oude Meentweg 4 een oud en klein huis vervangen door een nieuw te bouwen huis. Omdat het een afwijking van het bestemmingsplan betreft is er door het college een z.g. Art. 19-procedure gestart. Volgens Monumentenzorg is het bestaande pand geen monument, gaat de Welstandscommissie akkoord en vindt de Ver. Natuurmonumenten (formeel geen partij) het plan te grootschalig. Het college van B&W, alles afwegende, gaat in principe akkoord met het plan. Het college consulteert nu de commissie als uitvloeisel van de aan haar gedelegeerde bevoegdheid.

Dan ontspint zich een ietwat merkwaardige discussie in de commissie: sommigen vinden het huidige pand monumentwaardig (André Spils, DBL en Hilbrand Korver, GL), anderen willen in ieder geval een nadere toetsing door (de Rijksdienst voor) Monumentenzorg of een tegemoetkoming aan Monumentenzorg. Burgemeester Bijl stelt duidelijk dat het geen monument is.

Ook over de bouwmaat wordt stevig gedebatteerd. En over zichtlijnen. Persoonlijke meningen voeren de boventoon. Terwijl men eerder op de avond de objectieve toetsing van de nieuwe Welstandsnota roemde, negeert de commissie nu massaal de aanbevelingen van diezelfde commissie. Een alternatief, namelijk om het plan aan die nieuwe criteria te toetsen, wordt niet voorgesteld.

DBW (René Voigt) is de enige voorstander in de commissie: “De grond heeft een woonbestemming en de afwijking is verantwoord”. Op zijn kritiek op andere partijen die het pand als monument- of monumentwaardig betitelen reageert zijn ex-partijgenoot André Spils geïrriteerd dat hij niet gezegd heeft dat het een monument betreft…

Burgemeester Bijl vat zijn conclusie als volgt samen: het huidige pand is geen monument en er is een bouwmogelijkheid. Daarbij is de huidige bouwmaat niet meer van deze tijd (te klein). Samengevat: het college wilde u consulteren, daarom wordt het voorstel dus verder niet op deze manier in procedure genomen. Verdere gesprekken zullen volgen om aanpassingen te bespreken met de indieners en andere instanties.
Tijdens de commissievergadering refereerde Cees Bosdijk (PvdA? Comm. voorz.?) aan een email van de familie Six die ter verduidelijking de vorige avond was verstuurd aan alle commissieleden en aan de fractievoorzitters. Hij vond dat te kort dag om er op in te gaan. Vreemd als je bedenkt dat het een commissie-vergadering betreft en insprekers nog veel korter voor de vergadering hun mening kenbaar maken. Juist ook omdat in de email antwoorden staan op vragen die deze avond werden gesteld, zoals door Els van Hall (VVD) over welk percentage overschrijding het gaat van het huidige bouwplan.

Nog vreemder is dat navraag leert, dat de email door de familie Six is verzonden omdat de familie indirect heeft gehoord, dat alle politieke partijen, met uitzondering van DBW, op uitnodiging van de familie ’t Hoen een bezoek aan het perceel van de familie ’t Hoen hebben gebracht en daarbij zaken hebben gehoord over de familie Six die correctie behoefden. Een soort afgedwongen hoor en wederhoor waar de commissieleden kennelijk geen behoefte aan hadden. Raadsleden van meerdere partijen hebben ook het terrein van de familie Six betreden zonder hen op de hoogte te stellen. Redactie.

Beeldentuin


De familie 't Hoen bestudeert de stukken.

De raad ontving een brief van mevrouw ’t Hoen, waarin weer werd gevraagd om de beeldentuin te mogen uitbreiden. De raadsleden waren tijdens hun bezoek aan het perceel van de familie ’t Hoen niet op andere gedachten gekomen en keurden de uitbreiding af. Alleen Nanne Roosenschoon (D66) had niet zo’n probleem met het volgens hem toch wel hobbymatige karakter van de tuin.

Voorzitter Cees Bosdijk was het als PvdA-woordvoerder eens met de meerderheid en vroeg het college te reageren op de vraag van mevrouw ’t Hoen waarom het standpunt van het college was gewijzigd. Maar burgemeester Bijl pareerde die vraag en legde het verzoek om beantwoording terug bij de raad aan wie de brief immers ook gericht was. Hij lichtte verder toe, dat het college de vorige keren goed naar de raad had geluisterd en haar standpunt op basis daarvan had gewijzigd en aan mevrouw ’t Hoen schriftelijk kenbaar had gemaakt.

Rondvraag
Diverse fracties spraken hun bezorgdheid uit over het plan Najade aan de Oud-Loosdrechtsedijk en vroegen dan ook duidelijkheid over de financiële consequenties voor de gemeente Wijdemeren.

Burgemeester Bijl gaf aan dat het college die zorg deelt en beloofde dat het college, bij monde van portefeuillehouder Wim Neef, er in de volgende commissievergadering op terugkomt. De wethouder zal zich er uitvoerig op voorbereiden. Ook wordt er beroep overwogen.


De wekelijkse nieuwsbrief Zoeken in het archief 1996 - 2004 Reageer op dit bericht .
Naar de home-page RegenHalf bewolktMatige wind Naar volgende bericht