Vorig bericht

Home

Volgend bericht


VVD Persbericht

Wijdemeren, 27 september 2002. De VVD licht haar besluitvorming en haar stemgedrag in de gemeenteraad van 26/9 toe in onderstaand persbericht.

Wie is bevoegd…? Terugblik op een enerverende raadsvergadering

In de raadsvergadering van donderdag j.l. was op voorhand commotie ontstaan (lees de Gooi en Eemlander van 25 september) over een raadsvoorstel om de bevoegdheid voor vrijstellingsprocedures, de zogenoemde artikel 19, lid 1-procedure van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) te delegeren aan burgemeester en wethouders. (delegatie houdt in dat de bevoegdheid van de gemeenteraad geheel overgaat naar B & W )
De WRO bepaalt dat de gemeenteraad het bevoegde orgaan is om besluiten te nemen over het al dan niet meewerken aan deze vrijstellingsprocedures, maar kan deze bevoegdheid delegeren aan B & W.

De VVD is van mening dat daar waar de wetgever nadrukkelijk de gemeenteraad aanwijst om te oordelen over deze vrijstellingen, een zorgvuldige afweging de grondslag is voor het uit handen geven van deze bevoegdheid. Immers, met zo’n vrijstellingsprocedure (vaak voor “zware” projecten of zelfs complete nieuwe woonwijken) wordt afgeweken van het bestemmingsplan, dat de burgers zekerheid biedt voor wat is toegestaan aan bebouwing en gebruik binnen de bestemming.
Om van de voorschriften van het bestemmingsplan af te wijken, moet je in alle openheid en raadsbreed invloed kunnen uitoefenen. Van die invloed en openbare besluitvorming wordt afgeweken als de gemeenteraad de bevoegdheid bij B & W neerlegt. Dat vindt de VVD een ongewenste zaak.

In de gemeenteraad waren twee “kampen”; zij die vinden dat de gemeenteraad de besluiten moet nemen om al dan niet vrijstelling te verlenen én een groep die vond dat het college mocht besluiten.
Wethouder Neef maakte aan het begin van het agendapunt duidelijk dat hij de commissie Ruimte en Economie actief zal informeren over besluiten die het college wil gaan nemen. Voor de VVD, D66 én Dorpsbelangen Loosdrecht (een van de collegepartijen!) was dat onvoldoende garantie dat de commissie/raad ook maar enige invloed had op de besluitvorming. Informeren is tenslotte maar een term waarmee je niet kunt sturen op inhoud. 

Informeren en consulteren

Op grond van argumenten en het benadrukken van de openheid bij de besluitvorming in de commissie/raad kwam de wethouder op een bepaald moment met de zeer essentiele aanvulling dat hij de commissie niet alleen vooraf zou informeren, maar dat de commissie R en E tevens wordt geconsulteerd en dat het college ook werkelijk serieus met de opmerkingen/aanvullingen uit de commissie zal omgaan, omdat B & W anders in gevaarlijk vaarwater zou komen. De toezegging dat het college actief de commissie zal benaderen en de opmerkingen en standpunten van de commissie verwerkt in een uiteindelijk besluit, maakt dat de VVD voor het voorstel kon stemmen. Immers, de commissie is bepalend voor het voeren van de vrijstellingsprocedure van artikel 19, lid 1 WRO en heeft hier dus haar maximale invloed. En invloed op de besluitvorming, besproken in de openbaarheid van een vergadering is exact datgene dat voor de VVD een van de essenties is van de taken als gemeenteraad. Wethouder Neef heeft zijn zin gekregen omdat de besluitvorming in het college plaatsvindt; de VVD heeft haar zin waar het de invloed op de procedure betreft. Met deze formulering van het besluit kan de wethouder niet meer om de gemeenteraad heen……

De raadsleden van de VVD Wijdemeren (www.vvdwijdemeren.nl)


Reacties

Auteur: Rik Jungmann Foto's: - Bron: VVD
Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...