Vorig bericht

Home

Volgend bericht


Reactie De Kuijer

Wijdemeren, 5 november 2002. Kees Bosdijk, raadslid voor de PvdA in Wijdemeren, reageert op de berichtgeving in de Gooi- en Eemlander en de Wijdemeerse Webkrant over de problemen die zijn ontstaan bij de bestemmingsplanwijziging voor verzorgingshuis De Kuijer in Nederhorst den Berg. Er is geen procedurefout begaan, maar de regelgeving is tijdens de procedure gewijzigd, waardoor de procedure opnieuw gestart moest worden stelt hij.

 

Beste mensen,

U neemt wel commentaarloos van de G&E de onjuiste conclusie over dat de gemeente Nederhorst den Berg (wethouder Goossen) een procedurefout heeft begaan, zonder die info te verifiŽren, maar corrigeert die niet naar aanleiding van correcte info (van mijn kant en van de kant van de gemeente Wijdemeren) in de laatste gemeenteraadsvergadering. Dat vind ik niet juist. U behoort uw info te verifiŽren en indien nodig bij te stellen. Anders wordt u al snel een roddelkrant, waarin iedereen zijn of haar ei kwijt kan, maar niet serieus genomen wordt. Wat mij betreft zet u de andere info naast de foutieve, dan kan de lezer tenminste zelf nog oordelen. 

Voor uw informatie: bijgaand de juiste gang van zaken, zoals ik die in mijn interventie in de raad heb vermeld. Extra: ik heb deze info nog gecheckt bij ex-wethouder Piet Goossen. De gemeente Nederhorst heeft niets fout gedaan, maar heeft keurig alle inspraakrondes volbracht. Het enige probleem is dat toen de rondes af waren er nieuwe richtlijnen van provincie en rijk binnenkwamen. Alleen om de omwonenden 100% aan hun trekken te laten komen, heeft NdB en het vervolg daarop Wijdemeren de inspraakprocedures opnieuw gestart, alhoewel er vrijwel niets gewijzigd is aan het bouwvolume. Deze week heeft de Raad daarop het besluit genomen het streekplan op dit punt aan te passen. Nu zal B&W snel de artikel 19 procedure starten. 

Ik hoop en verwacht dat u de onjuiste berichtgeving zult corrigeren. 

Met vriendelijke groet, 

Kees Bosdijk
raadslid, voor de PvdA


Bijlage:

Geachte redacties,

Onderstaand geef ik u de tekst van de inbreng die ik namens de PvdA-fractie zal leveren in de Raadscommissie Ruimte en Economie van 10 oktober a.s. bij agendapunt 9: Voorbereidingsbesluit ex art. 21 perceel Josef Israellaan 2, Nederhorst den Berg.

Eindelijk is het dan zover, de Raad van Wijdemeren kan zijn toestemming geven aan de vervangende nieuwbouw van het zorgcentrum De Kuijer in Nederhorst den Berg. En wat de PvdA-fractie betreft zal die toestemming inderdaad gegeven worden. Dat vinden we met volle overtuiging en wel om de volgende redenen.

De PvdA-fractie vindt dat niet alleen wijzelf, maar zoveel mogelijk ook onze kinderen en onze ouders in onze gemeente moeten kunnen blijven wonen. 
Dat is moeilijk, want we wonen in het Groene Hart van Nederland en dat betekent dat er nauwelijks meer gebouwd mag worden, maar dat betekent ook dat we inventief moeten zijn om dat wat nog kan ook inderdaad voluit wordt benut. 
Ten aanzien van de bewoning voor ouderen betekent ons uitgangspunt dat wij de plannen van De Kuijer om op het bestaande grondgebied het bestaande, verouderde huis te vervangen en ook nog uit te breiden met aanleunwoningen, van harte omarmen. 
Er is een groot tekort aan zorgbedden voor ouderen in ons gewest en de aanleunwoningen bieden een zeer welkome mogelijkheid om de toegenomen behoefte om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen te verwezenlijken. 
Al ten tijde van de voorbereidingen in de Raad van Nederhorst den Berg heeft de PvdA-fractie hiervoor gestreden, ook tegen de mening van sommige omwonenden van De Kuijer in. 
Die belangen hebben wij daarbij wel degelijk zorgvuldig meegewogen. Die belangen hebben er toe geleid dat het oorspronkelijke plan zů is aangepast dat het bouwvolume is teruggebracht. Daarvoor moest de ruimte voor het geplande dienstencentrum worden beperkt en moest het aantal aanleunappartementen worden teruggebracht van 35 naar uiteindelijk 22. Dat komt omdat in de loop van de tijd de provinciale en landelijke richtlijnen het oppervlak per appartement hebben verhoogd, eerst van 26,5 m2 naar 35 m2 en later naar 39 m2. Die belangen hebben er ook toe geleid dat het al door de gemeente Nederhordt den Berg gestarte procedure opnieuw is ingezet. 
De PvdA-fractie heeft dat compromis tussen behoefte aan woonruimte voor zorgbehoevende ouderen en economische exploitatie van een zorgcentrum aan de ene kant en belangen van omwonenenden aan de andere kant geaccepteerd, maar vindt het niet acceptabel indien deze aantallen onder druk van dreigementen van sommige omwonenenden om dwars te gaan liggen in de bezwaarschriftprocedure nog verder zouden worden verlaagd.
Wij hebben daarom met grote zorg het antwoord van wethouder Neef aangehoord op onze vraag waarom de gemeente zo lang wacht met het geven van de noodzakelijke medewerking. Er is in behoorlijke mate tegemoet gekomen aan de belangen van omwonenenden en er moet nu met de grootst mogelijke spoed medewerking worden verleend. Wij zijn blij dat nu met grote moeite de daarvoor benodigde ambtelijke capaciteit is ingezet. 
Dat betekent dat wij het voorliggende voorbereidingsbesluit door de Raad van oktober willen zien aangenomen en dat B&W, aan wie de Raad de bevoegdheid om art. 19 procedures te voeren onlangs heeft gedelegeerd, nu met dezelfde voortvarendheid de benodigde procedures inzet. 
Herhalend wat ik in de Raad van augustus jl. heb gezegd, mag het niet zo zijn dat De Kuijer door het verstrijken van vergunningstermijnen moet afzien van vervangende nieuwbouw van De Kuijer op de huidige plek en moet gaan omzien naar een andere bouwplek! 
Tenslotte: op het moment waarop dat ter sprake komt, zullen wij bepleiten dat de gemeente zorgt voor vervanging van de huidige ontmoetingsplek voor de jeugd/ annex trapveldje achter De Kuijer, m.n. door herinrichting van het speelveldje aan de Van Ruysdaelstraat. 

C.W.F. Bosdijk,
namens de PvdA-fractie


Reacties

Het Wijdemeerse weer: Grijs, droog, 10 graden
Meer weer? Klik hier. 
Auteur: Rik Jungmann Foto's: - Bron: PvdA Wijdemeren
Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...