Vorig bericht

Home

Volgend bericht


Troebel Water

Wijdemeren, 17 april 2002. Nog een persbericht. Ditmaal van de gemeente Wijdemeren en het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi & Vecht. Er wordt een inspraakprocedure aangekondigd voor het bestemmingsplan Loosdrechtse Plassen op 17 april. Als u iets met die plassen heeft, en dat heeft u, dan is het even opletten geblazen wat er gaat gebeuren. Voor meer algemene informatie over de DWR kunt u op hun website een kijkje nemen.

17 april start inspraakprocedure wijziging bestemmingsplan Loosdrechtse Plassen

Verdiepingen als oplossing voor troebel water?

De Loosdrechtse Plassen liggen er op het eerste gezicht prachtig bij. Toch bevindt zich op de bodem een dikke baggerlaag, zijn sommige jachthavens amper bevaarbaar, is het doorzicht van het water beperkt en groeien er nauwelijks waterplanten. Het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) broedt samen met de Stuurgroep Loosdrechtse Plassen al jaren op een oplossing. In de Stuurgroep Loosdrechtse Plassen nemen, naast de gemeente Wijdemeren en het hoogheemraadschap, ook de provincies Utrecht en Noord-Holland deel, en de diverse belangenverenigingen zoals Vereniging Natuurmonumenten en HISWA

Op dit moment wordt uitvoerig onderzoek gedaan naar de mogelijkheid verdiepingen (putten) aan te brengen in de waterbodem, die er voor moeten zorgen dat het baggerprobleem verleden tijd is. Of de plannen doorgaan, is nog lang niet zeker. Toch is er al een enkele stap gezet. Op 17 april start de inspraak rond de bestemmingsplanprocedure. Op 22 mei volgt een informatie- en inspraakavond voor de bewoners van de gemeente Wijdemeren.

De plannen om de Loosdrechtse Plassen aan te pakken, dateren niet van gisteren. Al in november 1998 ondertekende de Stuurgroep Loosdrechtse Plassen een intentieverklaring met het doel de kwaliteit van de plassen te verbeteren. Door instroming van Vechtwater en door lozingen van huizen zonder riolering, kwamen er jarenlang fosfaten in de plassen. Dat had tot gevolg dat er veel blauwalg kwam dat giftig is voor veel vissen, het water troebel werd en waterplanten verdwenen. Met de aanleg van riolering in Loosdrecht verdween eind jaren zeventig de eerste grote vervuilingsbron. Met het stoppen van de inlaat van Vechtwater werd in de jaren tachtig serieus gewerkt aan het verbeteren van de waterkwaliteit van de Loosdrechtse Plassen. De fosfaatbelasting is nu terug op het niveau van begin vorige eeuw, maar de situatie van voor de vervuiling is nog niet terug. Zo zit er nog teveel fosfaat in het water en is slib een probleem. De plassen zijn twee meter diep, maar veendeeltjes en dode algen zorgen voor een baggerlaag van een halve meter dik. Golfslag en wind woelen het slib op, waardoor de plassen behoorlijk troebel zijn. Het doorzicht is slechts 40 centimeter. Dat heeft negatieve gevolgen voor de plantengroei, want voor plantengroei is minimaal een meter doorzicht nodig. Een bijkomend probleem is dat jachthavens en watergangen rond de plassen steeds verder vollopen met slib.

Baggeren geen oplossing
Grootschalig baggeren is een zeer dure en praktisch haast onuitvoerbare oplossing, omdat door omwoeling het slib zo weer terug is. Juist de zeer fijne slibdeeltjes vertroebelen het water. AGV denkt dat verdiepingen in de waterbodem dit probleem oplossen. Door als het ware een put in de bodem aan te brengen, kunnen slibdeeltjes bezinken en worden opgeslagen in het ‘gat’ in de bodem van de plas. Zo krijgen wind of golfslag geen grip op het slib. Het Waterloopkundig Laboratorium heeft drie locaties voor verdiepingen aangewezen aan de westkant van de plassen. Juist daar, aan de luwe westkant, hoopt het slib zich op, omdat in Nederland de wind vooral uit het westen waait. 

Gevolgen
Veel partijen zijn enthousiast omdat ze beseffen dat verdiepen de enige oplossing is voor het baggerprobleem in de Loosdrechtse Plassen. Maar het plan heeft de nodige gevolgen. Zo verandert het karakter van het gebied een beetje; de golven worden bij harde wind hoger. Ook vriezen de plassen boven de verdiepingen minder snel dicht. De andere kant van de medaille is dat de Loosdrechtse Plassen zich over een aantal jaren kunnen meten met de fraaiste natuur- en watersportgebieden in Nederland.
Voordat het plan daadwerkelijk kan worden uitgevoerd, zijn tientallen vergunningen nodig en is de medewerking van grondeigenaren nodig. Het bestemmingsplan van de Loosdrechtste Plassen moet gewijzigd. Ook moet blijken of het plan financieel haalbaar is, en de milieueffectrapportage moet worden goedgekeurd. Pas daarna is zeker of het plan doorgaat. 

Informatie- en inspraakavond
Op 17 april start de inspraakprocedure rond de bestemmingsplanwijziging. Op 22 mei is er op het gemeentehuis een informatie- en inspraakavond voor de bewoners van de gemeente Wijdemeren. Meer informatie over deze avond volgt binnenkort. 

Nieuwsbrief
Het hoogheemraadschap Amstel, Gooi & Vecht heeft een nieuwsbrief gemaakt over het verdiepingenplan. Deze nieuwsbrief kunt u opvragen bij de afdeling Communicatie van AGV/DWR, tel. 035 647 76 25 of via e-mail communicatie@dwr.nl.


Reacties

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...