nieuwskop1.gif (9069 bytes)

 
Februari 1999
Raad 25 februari 1999

In de raad van 25 februari zijn twee opvallende zaken aan de orde geweest. De raad is unaniem accoord gegaan met het herindelingsplan. Anders gezegd de gemeente heeft formeel besloten om zichzelf op te heffen. Ook Loosdrecht deed dat unaniem. Nederhorst den Berg deed dat met een grote meerderheid. Het CDA was tegen.

Er is voorts een motie aangenomen waarin Dick 't Hoen verweten werd zich niet te gedragen conform de afspraken zoals die gemaakt zijn volgens het rapport van Contain. Het was oorspronkelijk een krachtige motie waarin afkeuring werd uitgesproken. Tot ontsteltenis van D66 besloten de medeindieners CDA en Dorpsbelangen op het laatste moment het woordje afkeuring te schrappen op verzoek van de PvdA/GL zonder met D66 te overleggen. D66 kwaad en de motie van enig politiek belang ontdaan. Jammer, het had een signaal moeten zijn, maar dat was het niet meer.

Daarmee was de angel uit de motie en werd hij unaniem aangenomen, ook door Dick 't Hoen. Het beste bewijs dat het een slap aftreksel was van wat vooraf was afgesproken.


Peter Jansen uit de Raad

Vandaag, 24 februari 1999, werd bekend dat Peter Jansen (VVD) de Raad morgenavond zal verlaten. In een brief waarin hij zijn afscheid aankondigt staat dat hij dit doet vanwege persoonlijke omstandigheden. Hij wordt opgevolgd door nummer 4 van de lijst, Gerrit van den Broek.

Binnen een jaar drie raadsleden eruit gestapt. Niek Steenvoorden (CDA), Wim Reijmerink (AB) en nu Peter Jansen (VVD). Zo wordt je snel het oudste raadslid....


't Hoen slaat terug.

De G&E van 16 februari bevat een uitgebreid interview met ex-wethouder Dick 't Hoen. Hij geeft een demonstratie van wat in het rapport van Contain "Machtsdenken ll van Dick 't Hoen" werd genoemd. In het kort is één van de methoden die in het rapport beschreven wordt de volgende. Je zegt: "Wat ik heb gedaan deugt niet, maar wat de ander heeft gedaan deugt nog minder." Daarmee probeer je je eigen probleem optisch te verkleinen door middel van de schok die het nieuws over de tegenstander te weeg brengt. Of die mededeling over de tegenstander correct is, is ondergeschikt, bij voorkeur is hij oncontroleerbaar (klik hier om de betreffende paragraaf in het rapport te lezen) en hij is zeker uit de context gehaald.

In het rapport staat over 't Hoen:

"Op twee manieren tracht hij uit de bestuurlijk-politieke problemen te geraken. Enerzijds door met altijd iets ergere verhalen te komen over de 'tegenstrever' die het moeilijk punt toevallig aanhangig beeft gemaakt (en daardoor als 'tegenpartij' wordt gezien). Dit kunnen niet- bestaande 'spookverhalen' zijn om dwaalsporen, rookgordijnen en andere vormen van misleiding te stichten. En zoals gezegd: binnen de heersende bestuurscultuur lukt het deze wethouder vaak goed om hiermee weg te komen.

Bovendien kan hij bogen op de onvoorwaardelijke solidariteit van de burgemeester (op volstrekt andere gronden, maar het effect blijft hetzelfde): zie verderop in deze subparagraaf. Anderzijds door te zorgen dat zijn 'tegenstander' op één of andere manier eveneens een smet op zijn of haar blazoen krijgt zodat het smet van de wethouder zélf ineens niet meer zo erg lijkt. In beide manieren is de wethouder nietsontziend en in staat om alles en iedereen erbij te betrekken om weer uit de bestuurlijk-politieke problemen te komen.

Vandaar dat wij deze stijl van besturen ‘machtsdenken' (II) hebben genoemd, omdat dit zich in een heel andere gedaante en andere drijfveren ontstaat. Echter, beide vormen van machtsdenken (I en II) worden mode in stand gehouden door de heersende bestuurscultuur in de gemeente 's-Graveland en hebben als zodanig een destructieve werking op de onderlinge samenwerking en samenhang binnen de gemeentelijke organisatie.

Einde citaat.

Lees het artikel en oordeel voor uzelf.
(Vooral aanbevolen lectuur voor de VVD-leden en -stemmers uit 's-Graveland onder de lezers. Uw wethouder/vertegenwoordiger spreekt.)

artikelthoen1.jpg (130001 bytes)

artikelthoen2.jpg (116481 bytes)


Ambtsketen/steek

In de Gooi en Eemlander van 16 februari 1999 op de voorpagina onderstaande foto van Patrick Poelmann (D66 NH) die Boele Staal (CdK Utrecht, D66) een taart van Sturkenboom uit Kortenhoef aanbiedt. De taart symboliseert de ambststeek die Boele binnenkort gaat opeten als Loosdrecht bij Noordholland komt.

patrick-boele.jpg (9303 bytes)


Apekool in Loosdrecht

Zelden hebben wij meer apekool door autoriteiten horen verkondigen dan op de informatieavond op maandag 15 februari 1999. Het provinciebestuur van Utrecht aan het woord. Tot ieders verrassing was er een vooraf ingevulde sprekerslijst. Vrijwel alle sprekers bleken tegen de herindeling te zijn. Nu dat kwam goed uit voor Utrecht.....

Het voorstel van Utrecht is om nu niet overhaast te gaan herindelen, maar om de komende jaren te gaan studeren op de gebiedsperspectieven. Alsof dat niet al gebeurd is de afgelopen jaren onder leiding van een bekende professor die daar z.g. ateliers over hield. Problemen dat politie, brandweer, ambulance, etc., etc. bij een grote Utrechtse gemeente niet meer uit Hilversum komen, worden opgelost met convenanten. (Duidelijke bestuursstructuur?) Het feit dat de drie gemeenten al vier jaar bij ieder besluit afwegen of ze dat nu moeten doen of niet vanwege de herindeling werd eenvoudig terzijde gewoven. Tenslotte het feit dat Utrecht indertijd heeft deelgenomen aan een interprovinciale commissie in het kader van de ARHI procedure (een wettelijke procedure om tot herindeling te komen) werd nu plotseling afgedaan als één van de vele onderzoeken. Dat de gemeenten daaruit de conclusie trokken dat er geherindeeld zou worden was even van ondergeschikt belang. De lofzang van Gedeputeerde D. Kok (CDA) op het plassengebied tenslotte was prachtig. Wat hij even vergat was dat de Kortenhoefse en Ankeveense plassen even groot zijn als de Loosdrechtse en dat Abcoude en Loenen helemaal geen plassen hebben.

Maar, eerlijk is eerlijk, zij kregen de zaal op hun hand. De weerstand tegen herindeling groeide met het uur. De provincie op pad als de lokale partij Leefbaar Loosdrecht.

's-Graveland en Nederhorst den Berg moeten zich maar eens achter de oren krabben of de Sociale Dienst wel samengevoegd moet worden en of er weer ambtenaren met vaste contracten aangenomen kunnen worden. (Die zijn namelijk veel, en veel goedkoper.) Een mooi perspectief in de kiem gesmoord? Zo kan het toch niet zijn? Nee hoor!

Na de pauze bood Patrick Poelmann (fractievoorzitter D66 staten NH) een symbolische ambtsketen in de vorm van een taart aan Boele Staal (D66). Deze heeft namelijk beloofd zijn ambtssteek op te eten als de herindeling door gaat. Hieronder wat foto's.

loosdr1.jpg (5611 bytes) loosdr2.jpg (5834 bytes)

vlnr. Patrick Poelmann (fractievoorzitter D66 NH), Nadja Jungmann (fractievoorzitter D66 's-Graveland), Joost Boermans (kandidaat D66 NH) en Karel Vuister (fractievoorzitter D66 Loosdrecht)

loosdr3.jpg (5307 bytes)
Nadja Jungmann, Karel Vuister, Jos Elbers (frvz D66 Utrecht), Patrick Poelmann
loosdr4.jpg (5496 bytes)
Hans Ververs (AROS) interviewt Boele Staal (CDK Utrecht D66)
loosdr5.jpg (6068 bytes)
Karel Vuister (D66 Ldrecht), Jos Elbers (D66 Utr.) en Joost Boermans (D66 NH)
loosdr6.jpg (6732 bytes)
loosdr7.jpg (6048 bytes) loosdr8.jpg (5520 bytes)

De pers was in ruime mate aanwezig.

loosdr9.jpg (5112 bytes)

Boele Staal krijgt de taart van Patrick Poelmann


Casema info & enquete

In Huizen hebben burgerij en gemeente druk uitgeoefend op Casema om het kabelnet te vernieuwen. Met succes. Na enig tegenstribbelen gaf Casema toe. Eén van de mogelijkheden die daardoor gaat ontstaan is dat Internet via de kabel mogelijk wordt. Ook wordt het dan mogelijk om te telefoneren via de kabel. Concurrentie dus. In 's-Graveland heeft de gemeente indertijd de kabel ook aan Casema verkocht. Voorzover wij kunnen nagaan is er geen enkele activiteit te bespeuren bij Casema om ook hier internet via de kabel mogelijk te maken. Op de site van Casema is een enqueteformulier te vinden waar u kunt aangeven of u geinteresseerd bent in internet via de kabel in 's-Graveland. En dat bent u natuurlijk!
Let maar even niet op de prijs die in de enquete genoemd wordt. Die gaat de komende tijd geheid zakken. Dus vul in die enquete om ook hier in onze gemeente internet via de kabel te krijgen!

Het adres is: http://www.casema.nl/internet/text_internet/enqcasre.htm

Wij hebben aan de site de zenderschema's van televisie en radio toegevoegd. Op welke frequentie of welk kanaal kan ik die zender vinden? Zoek niet langer, maar klik hier.

Ankeveen gem. Loosdrecht

Uit Ankeveen kwam van Hans Schouten een suggestie over de nieuwe heringedeelde gemeente. Wilt u hem zien, klik dan hier.

Hans blijkt trouwens meer over Ankeveen, de Rommelmarkt in de Fuik etc. op zijn site te hebben staan. Klik ook eens hier.


Utrecht heeft haast.

In de Gooi en Eemlander van woensdag 12 februari staat dat Utrecht met grote spoed alsnog de "tegen de herindeling" informatieavond gaat organiseren. En dat, omdat op 17 februari de termijn voor inspraak in de door Noordholland opgestarte herindelingsprocedure afloopt.

Wij vinden het eerlijk gezegd zo langzamerhand te kinderachtig voor woorden zoals Utrecht zich opstelt. De drie gemeenteraden hebben zich uit gesproken voor herindeling, het is goed voor de bestuurskracht van de nieuwe gemeente om een groter ambtelijk apparaat te hebben, het is beter om uit meer kandidaten voor de gemeenteraad en wethouders te kunnen putten, er kan een efficienter gebruik worden gemaakt van de apparatuur en middelen van de gemeente, het zijn gelijkwaardige en gelijksoortige gemeenten,  om kort te gaan alles pleit voor herindeling. D66 's-Graveland vindt de herindeling goed. In welke provincie de nieuwe gemeente zal vallen interesseert ons eerlijk gezegd niet zo veel. Feit is dat alle drie de gemeenten te maken hebben met hetzelfde gewest, met dezelfde politie, met dezelfde brandweer, met dezelfde GGD, etc., etc. En dat is Gooi en Vechtstreek, ofwel Noordholland. Het is dus logisch dat de nieuwe gemeente binen die kaders blijft functioneren.

Alleen omdat Utrecht een lapje grond kwijtraakt gaan ze de bevolking mobiliseren in een ongezonde chauvinistische bijeenkomst. Ook de rol die partijgenoot Boele Staal in dit toneelstuk speelt vinden wij niet gezond. Voorzover wij weten heeft GS van Utrecht, noch PS van Utrecht zich in een stemming uitgesproken over de herindeling. Dat Boele Staal als benoemde bestuurder in de pers vervolgens politieke uitspraken gaat doen vinden wij weinig D66-achtig. Het moest maar eens gezegd worden!

De bijeenkomst vindt plaats op maandag 15 februari 1999 in 't Kompas & Ottenhome, Oud Loosdrechtsedijk 207 in Loosdrecht. De avond begint om 20.00 uur. Als u kunt, ga er dan heen en laat horen wat u er van vindt.

utrechtavond.jpg (62899 bytes)


Joop de Winter ereburger.

Joop de Winter, meer dan 25 jaar dirigent en arrangeur van BMOL, is vandaag '(8/2/1999) ereburger van 's-Graveland geworden. Op de foto wordt hij door burgemeester W.J. Kozijn gefeliciteerd en krijgt hij de oorkonde uitgereikt.

wpe98.jpg (8442 bytes) joopdewinterbmol.jpg (8211 bytes)

D66 in de pers n.a.v. afbreken onderhandelingen.

In de Gooi en Eemlander stond vandaag onder onderstaande kop een artikel waarin de brief van D66 werd samengevat.

uitonderhandelingen.jpg (6662 bytes)

Lees onderstaande brief er maar op na.


Brief D66

Nadja Jungmann
Rijck Loeverehof 7
1241 BJ Kortenhoef

7 februari 1999

Betreft : Coalitieonderhandelingen

Geachte Collega,

Tijdens de bijeenkomst met de heer Van Diepen afgelopen woensdag 3 februari zijn er wat D66 betreft een tweetal zaken aan de orde geweest waar wij grote moeite mee hebben.

  1. De VVD heeft uitgesproken dat er volgens haar in het rapport van het bureau Contain drie personen worden beschadigd, te weten de heer Van Essen, de heer De Kloet en de heer ´t Hoen. De eerste twee zijn volgens de VVD beloond en de derde wordt het moeilijk gemaakt. In de interpretatie van D66 liggen de accenten heel anders. Volgens D66 wordt er in het rapport een negatief oordeel gegeven over het optreden van de heer `t Hoen en Burgemeester Kozijn. De heer De Kloet wordt wel genoemd, maar de kwalificatie van zijn handelen is van een andere orde dan de kwalificatie van het handelen van ´t Hoen en Burgemeester Kozijn. De heer Van Essen wordt volgens D66 niet bekritiseerd vanwege zijn handelen. Voor D66 is het maken van een cultuuromslag pas mogelijk als partijen het eens zijn over de vraag wat er in het verleden mis is gegaan en wat er dus veranderd dient te worden.
  2. De partij Algemeen Belang heeft uitgesproken dat zij wel mee wil onderhandelen, maar uiteindelijk geen collegeverantwoordelijkheid wenst. Voor het gegeven dat Algemeen Belang geen coalitieverantwoordelijkheid wenst, maar het opereren van het college vanaf de zijlijn kritisch en constructief wil volgen hebben wij alle begrip en respect. Maar als een partij deze positie kiest, dan hoort zij volgens D66 niet aan de onderhandelingstafel te zitten. Voor D66 houden collegeonderhandelingen in dat partijen proberen door het spel van geven en nemen te spelen samen tot een collegeprogramma te komen. Mocht er in die onderhandelingen een situatie ontstaan waarin een van de partijen op een inhoudelijke eis van de andere(n) aangeeft dat dat voor hen onaanvaardbaar is en daarom halverwege afhaakt in de onderhandelingen, dan vinden wij dat normaal. Dat is het spel. Maar een partij die van te voren al aangeeft niet aan een college deel te willen nemen is voor ons geen onderhandelingspartner. Waarom zouden wij het spel van geven en nemen spelen als je van te voren al weet dat je toch niet samen in een college zult zitten? In onze ogen lever je dan in op je eigen programma zonder daar iets voor terug te krijgen.

Wat D66 betreft is het voor de gemeente ’s-Graveland zeer belangrijk dat er zo snel mogelijk een nieuw college komt. Wij hebben reeds uitgesproken dat wij hopen dat er een breed college zal komen om een zo stabiel mogelijke situatie te creëren. Een gedeelde probleemdefinitie en oplossingsrichting en een gedeeld streven om samen tot een college te komen zijn voor D66 harde voorwaarden voor het slagen van collegeonderhandelingen. Aangezien er aan deze twee punten (zoals hierboven uitgelegd) niet wordt voldaan vindt D66 het –voor de positie van de gemeente ’s-Graveland- beter om zich terug te trekken uit de onderhandelingen.

Ten slotte willen wij nog een tweetal opmerkingen maken. Om te komen tot een cultuuromslag is er afgesproken dat alle partijen zich zullen binden aan nog af te spreken regels van algemeen fatsoen. Ook D66 zal zich committeren aan de nog af te spreken regels omdat zij het bewerkstelligen van een cultuuromslag heel belangrijk vindt. Ten tweede willen wij opmerken dat wij aanstaande dinsdag wel aanwezig zullen zijn bij de volgende afspraak met de heer Van Diepen. Tijdens die gelegenheid wil ik graag een toelichting geven op ons besluit om uit de onderhandelingen te stappen en eventuele vragen te beantwoorden. Na deze toelichting zal D66 de onderhandelingen verlaten.

Met vriendelijke groet, 

Nadja Jungmann

cc.
Alle fractievoorzitters
Burgemeester Kozijn
De heer Van Diepen
De Gooi- en Eemlander


D66 uit onderhandelingen

Vandaag, 7 februari 1999, heeft D66 een brief geschreven naar de burgemeester, de heer van Diepen (bemiddelaar) en de andere fracties waarin aangekondigd wordt dat D66 niet langer aan de onderhandelingen zal deelnemen die moeten leiden tot een oplossing van de bestuurlijke crisis. In de brief worden twee redenen aangevoerd.

De eerste reden betreft het fundamentele verschil van inzicht ten aanzien van de inhoud van het rapport opgesteld door Contain over de verhoudingen binnen het College, en het College en het ambtenarenapparaat. Met name de interpretatie van de inhoud van het rapport door de VVD is volstrekt anders dan de zienswijze van D66. Beide partijen onderschrijven de conclusies van het rapport. De inhoud van het rapport wordt door de VVD echter volledig anders geinterpreteerd. Dit maakt gezamenlijk onderschrijven van de conclusies tot een farce.

De VVD stelt zich op het standpunt dat het rapport even kritisch is over D. van Essen (CDA), J. de Kloet (Dorpsbelangen) als over D. 't Hoen (VVD). De conclusie die zij daaruit trekt is dat geen van de genoemde heren wethouder kan worden. Voorts stelt men dat de heer 't Hoen gestrafd wordt, terwijl de andere spelers beloond worden. Men acht dit onrechtvaardig en wenst de heer 't Hoen als wethouder dan ook terug te brengen in het College.

D66 interpreteert het rapport geheel anders. Met name de heer D. 't Hoen wordt een aantal zeer zware verwijten genaakt. Ook Burgemeester Kozijn speelt een weinig fraaie rol. De heer J. de Kloet van Dorpsbelangen wordt verweten teveel te polemiseren en te scherp oppositie te voeren. Van de heer D. van Essen wordt geschreven dat hij te snel, te emotioneel uit het College gestapt is en in het verleden stukjes heeft geschreven die kwetsend waren.Naar het oordeel van D66 wordt met name een zwaar oordeel over D. 't Hoen geveld en in iets mindere mate over burgemeester Kozijn. De opmerkingen aan het adres van de beide andere heren zijn terecht, maar niet de oorzaak van de huidige crisis. D66 is het dan ook volstrekt oneens met de zienswijze van de VVD om genoemde verwijten c.q. opmerkingen over alle genoemde personen op één lijn te stellen.

De tweede reden is dat Algemeen Belang heeft aangegeven mee te willen onderhandelen voor coalitievorming, maar uiteindelijk zeker geen deel uit te zullen gaan maken van een nieuwe coalitie. Voor D66 is deze opstelling onverteerbaar. Het zal namelijk betekenen dat partijen tijdens de onderhandelingen compromissen sluiten om Algemeen Belang ter wille te zijn. Die punten is de inbrengende partij dan kwijt aan Algemeen Belang, terwijl Algemeen Belang er aan het eind van de rit in ieder geval uit stapt. Of men doet volledig mee in een poging een coalitie te vormen, of men doet niet mee.

Het geheel in ogenschouw nemend heeft de fractie van D66 besloten zelf af te zien van verdere deelname aan de besprekingen om daarmee partijen die de zienswijze van de VVD wel delen en geen bezwaar hebben tegen de opstelling van AB de volledige ruimte te geven verder te onderhandelen. A.s dinsdag zal D66 in de volgende vergadering o.l.v. de heer van Diepen toelichting op deze stap geven.

Wilt u het rapport er nog eens op nalezen, klik dan hier.

Een afschrift van de brief van D66 zullen wij morgen op de site zetten.

Overzicht Raad en Commissies

Aan de site is een compleet overzicht toegevoegd van de namen, adressen, telefoonnummers en emailadressen van alle collegeleden, raadsleden en fractieassistenten. U vindt de links ook op de homepage onder het hoofdje Gemeente. Klik hier om daar heen te gaan.


Utrecht vs. Loosdrecht.

De provincie Utrecht heeft met de gemeente Loosdrecht gesproken. Om de kou uit de lucht te halen die onstaan was na de eigenzinnige actie van Utrecht om een eigen "tegen-informatieavond" te organiseren. Of dat gelukt is valt  te betwijfelen. Zie hieronder het stuk dat in de Gooi en Eemlander van 5 februari 1999 stond.

utr-vs-loosd.jpg (86628 bytes)


Door het oog van de naald.

De televisie wordt op dit moment beheerst door de Parlementaire Enquete over de Bijlmerramp. Wat heeft 's-Graveland daarmee te maken? Welnu, kijk op de kaart achter de mensen die verhoord worden. U ziet daar de route die het El Al toestel gevlogen heeft. Haarzuiver is te zien hoe het vliegtuig, komend van Naarden over de westzijde van Hilversum scheerde, de Leeuwenlaan kruiste, ten zuiden van de Smidsbrug het Zuidereinde overvloog, langs de Zuidsingel vloog en over de Kortenhoefsedijk bij de Dertien Apostelen de gemeente weer verliet. Uw redacteur heeft hem op die bewuste avond gehoord, enkele minuten voor hij crashte. Een angstige gedachte.

Nog angstiger wordt deze gedachte als je bedenkt dat vluchtverkeersleiding, RLD en Schiphol allen geweten hebben dat de El Al jumbo gevaarlijke stoffen vervoerde en bewust de burgers, de politie en brandweer onwetend hebben gehouden. Zes jaar lang. Sterker nog, toenmalig Burgemeester van Tijn, verantwoordelijk voor de hulpverlening, bewust hebben voorgelogen over de inhoud van het toestel. Je moet er niet aan denken dat er een vliegtuig bij je in de buurt zou neerstorten. Je moet er al helemaal niet aan denken dat de verantwoordelijken vervolgens willens en wetens risico's voor burgers en hulpverlening verzwijgen.

Dat was het grootste nieuws vandaag 3 februari 1999 uit de parlementaire enquête. De doofpot van RLD, Schiphol en Vluchtverkeersleiding die eindelijk na zes jaar open ging.

crash1.jpg (4429 bytes) crash2.jpg (7610 bytes)
Het radarbeeld na de crash. S. Koopmans
Directeur Vluchtverkeersleiding
Achter hem de kaart.

Daarop in rood de bocht in de Loodijk, naar beneden Noordereinde, in het midden links de kern van Kortenhoef. Rechts in roze Hilversum. In groen tussen Hilversum en Kortenhoef de buitenplaatsen.

De cirkel beschrijft de baan van het toestel.

Utrecht bindt in....

De provincie Utrecht is kennelijk zelf geschrokken van haar frontale aanval op de voornemens van 's-Graveland, Loosdrecht en Nederhorst den Berg om samen te gaan. Kondigde men in een brief op 27 januari nog aan op eigen houtje, zonder Loosdrecht erin te kennen, een informatieavond voor de burgers van Loosdrecht te houden, vandaag is alles weer anders. De informatieavond is afgelast en Loosdrecht en Utrecht gaan praten. Uit de Gooi van vanavond 3 februari 1999:

utrechtbindtin1.gif (18703 bytes)

utrechtbindtin2.gif (30532 bytes)


Afscheid Henk van Nieuwenhuizen

U vraagt zich misschien af, wie is Henk van Nieuwenhuizen? Woont die in 's-Graveland? Het antwoord is nee. Hij woont in Harenkarspel (Tuitjenhorn, Scharwoude, etc.) en is daar 14 jaar raadslid en fractievoorzitter geweest voor Algemeen Belang '89. Even een afscheidswoord voor hem vanuit 's-Graveland.

gemeentewapen Harenkarspel nieuwenhuizen.gif (8766 bytes)

Henk is in hart en nieren een D66-er, maar zat bij AB omdat er geen afdeling van D66 in Harenkarspel was. In zijn fractie zit verder iemand van GroenLinks en iemand van de VVD. (Vergelijkbaar dus met Dorpsbelangen in 's-Graveland waar ook drie stromingen te vinden zijn.)

Hieronder een stukje over Henk:

A.B.'89-/D66-er Henk van Nieuwenhuizen neemt op 2 februari 1999, na bijna 14 jaar als raadslid en fractievoorzitter, afscheid van de gemeenteraad van de prachtige gemeente Harenkarspel in de Kop van Noord-Holland.

Eerlijk, herkenbaar en rechtlijnig zijn kenmerken die op Henk van toepassing zijn.
Op hoofdlijnen besturen prima, maar de burger herkent ons werk op de uitvoering van besluiten, soms op hele kleine details. Met gedoseerd opportunisme deed Henk zijn werk, vooral op het gebied van informatisering en automatisering en werd door een ander raadslid als volgt beschreven : " een gewaardeerd raadslid, dat achteraf vaak gelijk heeft gekregen"

Henk, veel plezier op 2 februari, maar ook zeker daarna. Dat wordt even afkicken van de politiek.... 

nieuwshome.gif (2185 bytes)