WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
D66 kiest Samenwerking
Wijdemeren, zo 29 oktober 2017 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Morgenavond is er in het gemeentehuis een bijeenkomst over de toekomst van Wijdemeren, donderdag gevolgd door een raadsvergadering.

Die raadsvergadering komt op zijn beurt kort voor de datum waarop de provincie het besluit over Wijdemeren kenbaar zal maken. Een spannende tijd dus. D66 probeert de raad achter hun standpunt te krijgen om te streven naar een ambtelijke fusie van Wijdemeren met Hilversum, Gooise Meren en Weesp. Wat die optie op het moment enigszins instabiel maakt is de mogelijkheid dat Weesp gaat kiezen voor een fusie met Amsterdam, waar sprake van is.

Dossier Bestuur Gooi en Vechtstreek.

ingezonden brief/persbericht

Geachte redactie,

Bijgevoegd een persbericht van D66 met betrekking tot de toekomst van de Gemeente Wijdemeren. Maandagavond 30 oktober is de bewonersavond over de toekomst van de gemeente en donderdag 2 november is er een speciale raadsvergadering waarin de raad hopelijk in meerderheid komt tot een krachtig besluit. D66 Wijdemeren kiest op langere termijn voor één krachtige gemeente in de regio Gooi en Vechtstreek. Op korte termijn is daar in de gemeenteraad van Wijdemeren helaas geen meerderheid voor te krijgen. Daarom heeft D66 de alternatieven afgewogen. De Provincie wil dat Wijdemeren met tenminste Hilversum een fusie aangaat. Een fusie met alleen Hilversum is voor D66 echter uitgesloten o.a. omdat het draagvlak daarvoor volledig ontbreekt en de cultuurverschillen te groot zijn.

D66 kiest als tussenvorm daarom voor een ambtelijke fusie met de gemeenten Gooise Meren, Hilversum, Weesp en Wijdemeren. Hiermee kan een forse stap gezet worden in het versterken van de regio en de betreffende gemeenten. Wij hopen dat de andere fracties in de gemeenteraad deze lijn willen ondersteunen en we daarmee tot eensgezindheid kunnen komen.

D66 Wijdemeren zal daarom onderstaande motie as. donderdag indienen.

Namens de fractie,
Joost Boermans


MOTIE: “Met elkaar; Gooise Meren, Hilversum, Weesp en Wijdemeren”

De gemeenteraad van Wijdemeren, bijeen in openbare vergadering d.d. 2 november 2017

Constaterende dat:

 • De bestuurskracht van de Gemeente Wijdemeren “onvoldoende” is,
 • De bestuurskracht van de regio versterkt dient te worden,
 • De Provincie Noord-Holland nog niet overtuigd is van een versterking van de bestuurskracht door de stappen die Wijdemeren tot nu toe heeft genomen,
 • De Provincie Noord-Holland bij brief van 12 september 2017 heeft gesteld dat Wijdemeren vóór 7 november a.s moet besluiten tot een bestuurlijke fusie met in ieder geval Hilversum voor 2023 en de nieuwe raad vóór 1 januari 2019 moet besluit per wanneer die fusie daadwerkelijk plaatsvindt. Mocht de nieuwe raad vóór 1 januari 2019 geen fusiedatum bepalen, dan voert de provincie de arhi-procedure voor Wijdemeren om tot een fusie te komen;
 • De Provincie Noord-Holland in dezelfde brief heeft aangegeven dat een keuze door de raad van Wijdemeren voor zelfstandigheid en samenwerking op PIOFACH-taken met andere gemeenten, geen oplossing biedt voor het bestuurskrachtprobleem. Het voortzetten van de provinciale arhi-procedure om het probleem op te lossen ligt dan voor de provincie in de rede;
 • Er geen draagvlak is bij de inwoners van Wijdemeren voor een fusie met alleen Hilversum. Hetgeen blijkt uit de D100 gesprekken die de gemeente Wijdemeren heeft georganiseerd om het draagvlak te peilen; de enquête van DorpsBelangen; de enquête van de gemeente; de bijna 8000 handtekeningen van onze inwoners die Wijdemeren2020 heeft overhandigd aan de Gemeenteraad;
 • De meerderheid van de raad geen bestuurlijke fusie met (alleen) Hilversum wenst,
 • De gemeenteraad van Wijdemeren een daadkrachtig besluit wil nemen om de bestuurskracht van Wijdemeren op korte termijn te verbeteren;

Overwegende dat:

 • De Provincie Noord-Holland heeft verklaard dat een ambtelijke fusie door de provincie wordt gezien als de bestuurlijke fusiepartner op de langere termijn en niet vrijblijvend is,
 • De gemeenteraad van Wijdemeren zelf de regie wil houden over haar toekomst;
 • Wanneer de gemeenteraad van Wijdemeren zelf de regie houdt zij beter kan borgen dat dorpse voorzieningen (zoals culturele- en sportaccommodaties, sociaal-maatschappelijke accommodaties en sociale wijkteams) en de eigen en unieke identiteit van elk dorp behouden blijven;
 • Het daarom ook wenselijk is om in de regio Gooi en Vechtstreek aansluiting te zoeken met o.a. Gemeenten met een gelijke samenstelling als Wijdemeren;
 • De Provincie Noord-Holland de AHRI-procedure gestart is om te komen tot maximaal 3 gemeenten in de gehele gooi en vechtstreek,
 • Het niet wenselijk is om de komende jaren met bestuurlijke fusie op bestuurlijke fusie geconfronteerd te worden in de GooienVechtstreek en daarom ingezet moet worden op één bestuurlijke fusie van alle regiogemeenten;

Spreekt uit dat,

 • Op een zo kort mogelijke termijn te komen tot een ambtelijke fusie met de gemeenten: Gooise Meren, Hilversum, Weesp en Wijdemeren;
 • Per direct ambtelijke samenwerking met Hilversum, Gooise Meren en Weesp te intensiveren en waar wenselijk en mogelijk ambtelijke afdelingen samen te voegen zodat de gehele ambtelijke fusie zo organisch mogelijk tot stand kan komen;
 • Een positieve houding aan te nemen om op termijn te komen tot één gemeente in Gooi en Vechtstreek om zo de regionale bestuurskracht te versterken, mits de identiteit en het voorzieningenniveau in alle dorpen en steden gewaarborgd blijven;
 • Deze ambtelijke fusie in stand te houden totdat de regiogemeenten opgaan in één gemeente Gooi en Vechtstreek;

En Verzoekt het college,

Dit standpunt krachtig uit te dragen in de gehele regio, De Provincie Noord-Holland en alle regio gemeentes in kennis te stellen van dit standpunt,

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie (en steunfractie) van D66 Wijdemeren, Joost Boermans, Fractievoorzitter.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. brief/pb
foto
---
auteur
ing. brief/pb
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief