WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Motie OLib Revindicatie
Wijdemeren, wo 29 november 2017 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

De fractie Onafhankelijk Liberaal (OLib) dient een motie in om de rechtsongelijkheid in revindicatiezaken te onderzoeken en verhelpen.

Motie OLib

Donderdagavond zal de fractie OLib (Robby Israel en Martin Vuyk) in de raadsvergadering een motie indienen om de grote verschillen in de afhandeling van revindicatie (snippergroen, landje pik) zaken te laten onderzoeken en de betreffende inwoner gelijk te behandelen als anderen in vergelijkbare omstandigheden. De verschillen ontstonden tussen de beoordeling door de gemeente en de rechter enerzijds en de beoordeling door bureau Eiffel in een later stadium. De partij pleit voor een onderzoek door bureau Eiffel bij die adressen die nog niet door bureau Eiffel werden bezocht in de afgelopen vier jaar.


Martin Vuyk (OLib)

Robby Israel (OLib)

Gelijke behandeling

OLib hoopt met het indienen van de motie een open aanzet te geven tot debat en meedenken, door alle partijen die in de raad vertegenwoordigd zijn, over de opheffing van de rechtsongelijkheid en een eerlijke uitvoering van het revindicatie-(snippergroen)-beleid.

In de commissie van 15 november waar uitgebreid over dit onderwerp werd gesproken, naar aanleiding van een behandelverzoek van DLP, beriep wethouder Jan-Jaap de Kloet zich op zijn wettelijke plicht om een vonnis van de rechter uit te voeren. (Hij wilde wellicht wel mee werken, maar meende dat dat niet kon en mocht vanwege wettelijke beletselen.)

Partijen mogen afwijken

De WWK en anderen vroegen bij elkaar vijf advocaten om advies over deze kwestie.
Het gaat hier om een civiele rechtszaak. In een civiele rechtszaak doet de rechter uitspraak over een meningsverschil over bezit, gebruik, grenzen, eigendom, etc. Iemand die wel eens naar de rijdende rechter kijkt, weet wat daar aan civiele kwesties (ook tussen gemeenten en burgers, ook over revindicatie) langs komt. Zolang het conflict bestaat, geldt de uitspraak van de rechter. Maar als beide partijen samen naderhand toch in goed overleg wat anders besluiten, dan kan dat zonder enig probleem..
Alle vijf de advocaten die de vraag voorgelegd kregen, verklaarden dat de wethouder niet verplicht is zich aan de uitspraak te houden, op voorwaarde dat hij niet daarmee de belangen van derden schaadt. Met andere woorden, als de burger en de gemeente samen in overleg iets anders besluiten dan de rechter uitsprak, dan mag dat zonder enig bezwaar. Met dit advies van vijf advocaten opent onderstaande (concept) motie van OLib.


Wethouder Jan-Jaap de Kloet.

Initiatief wethouder?

En wat ook nog zou kunnen is dat de wethouder zelf ook links en rechts zijn licht heeft opgestoken over zijn rechten en plichten en donderdag, zelf, geholpen door de raad, met een initiatief komt om de rechtsgelijkheid te herstellen. Dat zou verreweg meeest bevredigende oplossing zijn. En volgens ons zou hij dat in zijn hart ook het liefst doen in deze ellendige erfenis van zijn vier voorgangers.

Dossier Revindicatie

ing. bericht

Motie vreemd aan de agenda

De gemeenteraad van Wijdemeren in vergadering bijeen op 30 november 2017,

Gelet op het feit dat:

 • de uitkomst van een (civiele) rechtszaak niet bindend is wanneer beide partijen gezamenlijk tot een andere oplossing komen, mits de belangen van derden hierin niet worden geschaad.

Overwegende dat:

 • de raad van Wijdemeren grote  waarde hecht aan rechtsgelijkheid in haar beleid en de uitvoering van dat beleid (behoorlijk bestuur).
 • er aanzienlijke (rechts)verschillen zijn ontstaan (zelfs tussen vrijwel identieke situaties bij buren) tussen de beoordelingen van revindicatiezaken* door bureau Eiffel, de gemeente zelf en door de rechter in de periode van 1 januari 2012 tot heden.
 • het college in 2013 toezegde om de z.g. pre-Eiffel zaken na afronding van het Revindicatie-project alsnog te laten beoordelen door bureau Eiffel om eventueel opgetreden rechtsongelijkheid te herstellen.
 • de definitie van een pre-Eiffel zaak is: De inwoner die in december 2011 een stuitingsbrief van de gemeente ontving én uitspraak van Wijdemeren ontving zonder inmenging van het bureau Eiffel. Dit ongeacht of de betreffende aangeschrevene kocht, huurde, ontruimde of hierover nog in onderhandeling is, dan wel in een rechtszaak met de gemeente belandde en als gevolg daarvan kocht, huurde, ontruimde of hierover nog in onderhandeling is.

Besluit dat:

 • het college opdracht verstrekt aan bureau Eiffel om vóór 31-12-2018 alle daarvoor in aanmerking komende pre-Eiffel zaken in Wijdemeren te bezoeken en de situatie te beoordelen conform de richtlijnen die dit bureau hanteert cq gehanteerd heeft.
 • pre-Eiffel inwoners tot nader order niet benaderd zullen worden door de gemeente  inzake eventuele claims, totdat de herbeoordeling door Eiffel heeft plaatsgevonden.
 • een ( pre-Eiffel) inwoner die instemt met een herbeoordeling door bureau Eiffel, zich op voorhand onverkort en zonder restricties akkoord verklaart met de uitkomst van de herbeoordeling door bureau Eiffel.
 • het deze (pre-Eiffel) inwoner vrij staat om zonder opgaaf van redenen af te zien van een herbeoordeling door bureau Eiffel; daarmee impliciet afstand doet van mogelijke claims die hij/zij inzake revindicatie op de gemeente heeft of denkt te hebben. De gemeente berust hierin.
 • bureau Eiffel haar bevindingen rapporteert aan de gemeente die dat advies overneemt, zoals dat ook gebeurde in de reeds afgehandelde revindicatiezaken. Indien de gemeente tóch wil afwijken van dat advies zal de raad hierover terstond geïnformeerd worden, inclusief de motivering voor de voorgenomen afwijking. De gemeente wacht vervolgens het finale oordeel van de raad af.

Geeft het college in overweging:

 • te beginnen met de herbeoordelingen door bureau Eiffel op de Cannenburgerweg (Ankeveen) en de Dammerweg (NdB), omdat daar de meeste knelpunten lijken te liggen.
 • de vierkante meter prijs voor de herbeoordelingen door Eiffel te houden op € 100.

en gaat over tot de orde van de dag,

Namens de fractie: Onafhankelijk Liberaal

Robby Israel en Martin Vuyk
O-Lib (Onafhankelijk Liberaal)

*voor “revindicatie” mag ook “snippergroen” worden gelezen.

 

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief