WIJDEMEERSE WEBKRANT
Provincie Start Herindeling
Wijdemeren, di 7 februari 2017 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Op de website van Noord-Holland staat dat de provincie vandaag een z.g. ARHI-procedure starten om te komen tot drie gemeenten in de Gooi en Vechtstreek.

Ex-VVD raadslid Els Kruit tipte ons dat de reactie van Gedeputeerde Staten op de bestuurskrachtmeting gepubliceerd staat op de website van de provincie Noord-Holland. De conclusies zijn wat Wijdemeren betreft niet mals. De zwakke broeders in bestuurlijke zin zijn Wijdemeren, Weesp en de regio als bestuurlijke eenheid. De provincie wil sneller dan Deloitte voorstelde, van start gaan met herstructureringen om te komen tot drie gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek. De provincie trekt het initiatief en de regie naar zich toe, omdat de ingediende zienswijzen zo zeer uiteen lopen, c.q. geen oplossing bieden voor het gebrek aan bestuurskracht (in Wijdemeren en de regio) dat de provincie zelf in actie komt.

Vandaag start de provincie een z.g. ARHI procedure (Algemene Regelgeving Herindeling) waarmee net begin wordt gemarkeerd voor herindelingen in de regio.

Dossier Herindeling/Bestuur Gooi en Vechtstreek

Citaten uit de stukken op de website van de provincie en de brief die de provincie vandaag aan de gemeenten zond:


Citaten

Van de website:

Conclusies bestuurskrachtonderzoek

Conclusies van het bestuurskrachtonderzoek zijn onder meer dat de lokale bestuurskracht van Wijdemeren en de regionale bestuurskracht van de regio onvoldoende zijn. Weesp heeft een eigen onderzoek gedaan, waaruit bleek dat ook de bestuurskracht van Weesp onvoldoende is.

Uit de zienswijzen van de gemeenten en gevoerde overleg daarover bleek dat de gemeenten de bestuurskrachtproblemen van Weesp, Wijdemeren en de regio onderkennen, maar zeer verschillend denken over de bestuurlijke toekomst. De verschillende standpunten over de bestuurlijke toekomst zijn lastig te combineren en verschillende gemeenten verwachten een regierol van de provincie.

Uit de brief:


GS besluit

 1. Kennis te nemen van de ingediende reacties van gemeenten, meerdere raadsfracties uit Blaricum, Eemnes en Laren en provincie Utrecht op het rapport “Het resultaat telt.
  Bestuurskrachtonderzoek Regio Gooi en Vechtstreek. Gemeenten Blaricum, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren.”;
 2. Kennis te nemen van de ingediende reactie van de gemeente Weesp en van de toekomstvisie van Weesp gebaseerd op de onderzoeksrapporten Weesp in dialoog” en Bestuurskracht
  Weesp”;
 3. De fase van open overleg, als bedoeld in artikel 8, eerste lid van de Wet algemene regels herindeling, vanaf heden te starten met de besturen van de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek;
 4. Het bestuur van de Utrechtse gemeente Eemnes uit te nodigen deel te nemen aan het genoemde open overleg;
 5. De genoemde procedure te starten met als uitgangspunt om in de Gooi en Vechtstreek te komen tot een bestuursmodel met maximaal drie gemeenten ter versterking van de lokale en
  regionale bestuurskracht in lijn met het advies van Deloitte en in vervolg op de adviezen ‘Samenwerking Gooi en Vechtstreek” van Winsemius van april 2013, “Gooi en Vechtstreek: regio met een plus!?” van jansen en Te Grotenhuis van april 2014 en ons op 23 januari 2015 aan de minister van BZK uitgebrachte advies over de bestuurlijke toekomst van de regio;
 6. De gemeenten in de Gooi en Vechtstreek, de Utrechtse gemeente Eemnes en provincie Utrecht met brieven te informeren;
 7. P5 met brief te informeren.

Overwegingen

Wij constateren dat het bestuurskrachtonderzoek van Weesp en het onderzoek Gooi en Vechtstreek tot de conclusies leiden dat de lokale bestuurskracht van Weesp en van Wijdemeren onvoldoende is. De lokale bestuurskracht van Blaricum en Laren is voldoende, maar de BEL-constructie en de relatief beperkte schaal maken de duurzaamheid daarvan een blijvend aandachtspunt.
Hilversum en Huizen zijn voldoende bestuurskrachtig.

Het bestuurssysteem van de regio Gooi en Vechtstreek als geheel is relatief zwaar en duur en niet bestuurskrachtig (zie de bijlage voor een overzicht van de conclusies en aanbevelingen van de onderzoeken). Wij constateren ook dat het door Deloitte uitgevoerde bestuurskrachtonderzoek het derde rapport is dat deze conclusie over de regionale bestuurskracht trekt. De rapporten van Winsemius van april 2013 en de Verdiepende verkenning van jansen en Te Grotenhuis van april 2014 toonden immers al aan dat de bestuurskracht van de regio Gooi en Vechtstreek tekort schiet.
Wij zijn van mening dat de bestuurskracht van Weesp, van Wijdemeren en van de regio als geheel moet worden versterkt. Het rapport van Deloitte doet daarvoor aanbevelingen. Hier hebben de gemeenten en de provincie Utrecht op gereageerd in hun zienswijzen.

...

Wij constateren dat de zienswijze van Wijdemeren nog geen zicht geeft op een duurzame oplossing van haar lokale bestuurskrachtprobleem. Het zoeken van samenwerking voor de bedrijfsvoeringstaken kan niet worden beschouwd als een antwoord op de geconstateerde lokale bestuurskrachtproblemen. Deloitte constateerde immers dat “de ambities vanwege de beschikbare middelen beperkt zijn en grote opgaven als het aanpakken van de Loosdrechtse Plassen niet tot stand komen. Tegelijkertijd zijn de woonlasten binnen de gemeente hoog. De organisatorische randvoorwaarden zijn te beperkt aanwezig.” Wij willen daarom, in het belang van de inwoners van de gemeente Wijdemeren, tot nadere afspraken komen met Wijdemeren over de termijn en vorm waarin het bestuurskrachtprobleem wordt opgelost.

...

De aanbeveling om de gemeenten tot medio 2019 de tijd geven om zelf tot onderlinge overeenstemming te komen vinden wij op grond van de ingediende zienswijzen en het gevoerde bestuurlijke overleg van 7 december 2016 geen vruchtbare aanpak. Men is te verdeeld en te weinig concreet (alléén Weesp heeft tot nu toe een termijn voor ogen om in 201 7 tot een keuze voor een partner te komen) om resultaat te kunnen verwachten. Het afspreken van een zeer ruime termijn betekent dan veel tijdverlies.
Gezien de uitkomsten van het bestuurskrachtonderzoek willen wij vasthouden aan het in ons advies aan de minister van BZK van 23 januari 2015 geformuleerde doel om te komen tot maximaal drie gemeenten in de Gooi en Vechtstreek op de middellange termijn, temeer omdat de stap nu naar één gemeente door Deloitte wordt afgeraden en ook maar beperkt draagvlak heeft bij de gemeenten.

...

Provinciale arhi-procedure

Gezien de urgentie van het oplossen van de bestuurskrachtproblemen op zowel het lokale als het regionale niveau en het feit dat gemeenten verdeeld zijn waardoor geen oplossing door onderling overleg kan worden verwacht, hebben wij besloten de totaalregie op het proces te voeren en het arhi-proces te trekken zoals Deloitte ook aanbeveelt.

Wij delen u dan ook mee dat wij vanaf heden open overleg starten, als bedoeld in artikel 8, eerste lid van de Wet algemene regels herindeling, met de besturen van de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek. Wij nodigen ook de gemeente Eemnes uit hieraan deel te nemen.
Het starten van de provinciale arhi-procedure brengt met zich mee dat gemeenten op grond van artikel 5, vierde lid van de Wet arhi zelf geen arhi-procedure mogen starten.

Wij wijzen erop dat de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 doorgang vinden, ook als er uiteindelijk een gemeentelijke herindeling zou plaatsvinden met als ingangsdatum 1 januari 2020, of 2021, of 2022 of 2023.

bron
website NH
foto
---
auteur
Rik Jungmann/NH
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief