WIJDEMEERSE WEBKRANT
Ankeveensepad: Waar gaat dit over?
Nederhorst den Berg, do 7 januari 2016 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

De regie was volkomen zoek bij de beantwoording de VVD vragen over de informatieavond over het Ankeveensepad en de behandeling van die vragen in de commissie RO gisteravond.

Gisteravond stonden vragen van de VVD op de agenda van de commissie RO. De belangrijkste van die vragen was waarom er op 15 december een informatieavond werd gehouden over bouwplannen op het Ankeveensepad, terwijl de raad niet geïnformeerd was over die plannen. Die vraag had kennelijk beantwoord kunnen worden met: "Die avond was een proefballonnetje, opgelaten door de projectontwikkelaar, maar de gemeente heeft niets met die avond te maken, want wij organiseerden hem niet en er bestaan nog geen plannen."


Links het Spieghelhuis, daarboven de O.L.V. Hemelvaartkerk.
Onder de Vaartweg, daarboven het Ankeveensepad met links,
direct achter de bebouwing het Schapenweitje.
(foto: Google Maps)

Zo simpel lag het echter niet. Het college verklaarde dat er wel al bij de provincie gevraagd was wat men daar in Haarlem van de plannen van de projectontwikkelaar en de bebouwing vond zo op het eerste gezicht. Ook schreef het college in een brief aan de raad dat in de lokale bladen een aankondiging van de informatieavond geplaatst zou worden om belangstellenden op de hoogte te stellen.


Ook op het Schapenweitje kon men zijn handtekening zetten.
Foto: Cor Koster.

De bewoners van het Ankeveensepad waren op de informatieavond, hoorden daar van andere bezoekers dat men in de nieuw te bouwen woningen ging wonen en startten een handtekeningenactie. Het gevolg was gisteren een volle publieke tribune, vijf insprekers die ruim een uur inspraken en vragen beantwoordden over hun bezwaren tegen bebouwing, over juridische onmogelijkheden rond de kerk, de pastorie en het parochiehuis voor de geplande nieuwbouw. Daarnaast Cor Koster, die als enige pleitte voor seniorenwoningen op het z.g. Schapenweitje".

Chaotisch debat

Een chaotisch debat van een uur en vijftig minuten waar de meest verbazingwekkende uitspraken en feiten de revue passeerden. En dat nota bene alleen naar aanleiding van vragen van de VVD over een informatieavond waarvan de wethouders Reijn en Van Henten verklaarden er niet verantwoordelijk voor te zijn, maar die de beide wethouders wel faciliteerden met een publicatie in de bladen en informatieinwinning bij de provincie. Om de zaak nog flink onoverzichtelijker te maken bleek dat nieuwbouw van seniorenwoningen op het Schapenweitje in de portefeuille van wethouder Betske van Henten zit, terwijl nieuwbouw van 10 dure koopwoningen aan de overkant en naast de kerk in de portefeuille van wethouder Theo Reijn zitten.


Het Schapenweitje langs het Ankeveense Pad.
Aan de overkant de Vaartweg.

De inspraak was van een kwalitatief hoog gehalte, al schemerde er bij sommige insprekers wel een vleug NIMBY door de inspraak heen als het ging om de natuur- en historische waarde van het Schapenweitje. Cor Koster sprak in namens de ouderenbonden LSBO. Hij is zeer voor de bouw van de seniorenwoningen en verwijst de argumenten van natuur- en archeologische waarden naar de prullenbak. Over de bouw van de 10 dure woningen aan de overkant had hij geen uitgesproken mening.

Onteigenen en kettingbeding

De inspraak van de heer Schapers namens het kerkbestuur en Lydia van Deelen, die in de pastorie woont, leverde een hoogst merkwaardig inkijke op van de gang van zaken. Het blijkt dat er kettingbedingen en erfdienstbaarheden zijn verdwenen bij het opmaken van een verkoopakte van de grond rond de kerk, Zo moet de tuin rond de kerk groen blijven en mag de vijver van de kerk niet aangesloten worden op een vaarweg naar de Spiegelplas. In de schetsplannen is daar flink aan gesleuteld. Ook is men bang voor het droogvallen van de houten palen onder de kerk. En passant is in de plannen de inrit van de kerk verplaatst. "Wij werken niet mee aan de verplaatsing van de vijver en de oprit. Lydia van Deelen vroeg of de gemeente haar grond gaat onteigenen om er parkeren op mogelijk te maken.

Alle inspraak is na te lezen op de website van de gemeente.

Samenvatting van het debat.

Waar gaat dit over?

Gedurende het debat vroegen Jaap van Waveren (DB) en Stan Poels (PvdA/GL): "Waar gaat dit allemaal over? Ik heb geen enkele informatie van het college over deze zaak ontvangen." Stan Poels complimenteerde Martin Vuyk (VVD) met de door de VVD gestelde vragen over de informatieavond. Nanne Roosenschoon wilde weten of er ooit contact is gezocht door de projectontwikkelaar met de insprekers. Het antwoord was: "Nooit." Gert Zagt (DLP) stelde indringende vragen over de gang van zaken, waarbij hij zei zich te verbazen over de notaris en het verwdwijnen van een kettingbeding. Martin Vuyk (VVD) herhaalde dat hij verrast was door de informatieavond en door het feit dat er een ander dan het gebruikelijke stedenbouwkundige bureau was ingeschakeld. "Voor alle duidelijkheid, de VVD is tegen bouw aan het Ankeveensepad."

Zo vroeg mogelijk informeren

Erik Torsing (CDA) ging pal voor zijn beide wethouders liggen. "U had toch op die informatieavond kunnen komen, dan had u wel geweten waar dit over gaat." Een nieuwe trend werd door hem gezet. De raadsleden moeten hun informatie maar halen bij informatieavonden van projectontwikkelaars, die daarbij ondersteuning krijgen van het college. Zijn zij verhinderd om te gaan, zoals sommige raadsleden op 15 december, dan hebben ze pech gehad.
De wethouders Van Henten en Reijn vonden dat zij nu eens als eerste de inwoners hadden geinformeerd. "Er is nog niets, geen bestemmingsplanwijziging, geen bouwplannen, geen bouwvergunning, alleen schetsen van de projectontwikkelaar. Dat is toch wat we willen, de burger zo vroeg mogelijk informeren? Betske van Henten zei verbaasd te zijn dat niet de hele raad op 15 december bij de informatieavond van de projectontwikkelaar was gekomen.

Martin Vuyk (VVD): "Wij willen daar geen bouw, dus ook geen schetsjes."Nanne Roosenschoon: "Willen we wel dat daar gebouwd wordt?" Jan Verbruggen (CDA): "Dit is de goede procedure!" Gert Zagt (DLP): "Heeft wethouder Reijn ook verteld aan de provincie wat de inwoners willen?"

En, we brengen het maar even in herinnering, op de agenda stonden alleen de vragen van de VVD....

Procedure

Het heeft er alle schijn van dat de beide wethouders de regie uit handen hebben gegeven aan de projectontwikkelaar, die vervolgens enthousiast is gaan tekenen zonder de historie van het gebied te kennen en de juridischa haken en ogen. Toen hij klaar was heeft hij op 3 december in kleine kring aanwonenden gesproken en op 15 december op eigen houtje, maar met actieve steun van de gemeente een informatieavond georganiseerd. Het gevolg van deze gang van zaken was massaal en geharnast verzet tegen de proefballon, terwijl er geen inspraak, geen bestemmingsplan, geen tekening en geen bouwvergunning te bekennen is. Het college en het presidium moeten zich nog maar eens achter de oren krabben of dit het ideale model is om de burgers in een zo vroeg mogelijk stadium bij planvorming te betrekken.

bron
WWK
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief