WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Lezers Schrijven (Elkaar)
Nederhorst den Berg, zo 16 januari 2011

Anton Cruysheer van de Singelgroep reageert op een ingezonden brief van Trienke Stellema in het Bergse lokale blad De Brug.

Dossier Voorstraat NdB

Ingezonden Brief

Lezers Schrijven

In De Brug van 12 januari jl. schreef Trienke Stellema een reactie op een redactioneel stuk over de ingezonden zienswijze vanuit de Singelgroep op het concept Bestemmingsplan Kern Nederhorst den Berg. Hoewel voor een discussie een gesprek een beter middel is, wil ik ter wille van de juiste beeldvorming rondom de voorgenomen ontwikkeling van het voormalige gemeentehuis aan de Voorstraat 35 graag enkele antwoorden geven op de door mevrouw Stellema genoemde punten.

1. Uitbreiding van het aantal woningen zou goed zijn, zodat jongeren in NdB kunnen blijven wonen.

Mee eens, het is een algemeen probleem voor de Vechtdorpen om de jongeren binnen de eigen woonplaats te kunnen opvangen. De huizen- en (particuliere) huurprijzen zijn helaas te hoog geworden. Oneens ben ik het met deze opmerking ten aanzien van de Voorstraat 35. Zonder goed gevulde portemonnee zou geen enkele jongere op deze locatie kunnen wonen. Er zijn destijds door de gemeente geen harde afspraken gemaakt over sociale woningbouw of anderszins. De projectontwikkelaar had de vrije hand. Daarbij geldt bovendien dat NdB de laatste jaren behoorlijk is volgebouwd en er momenteel veel huizen te koop staan. Ook de wijk in Overmeer (met een deel sociale woningbouw) staat nog op stapel. Vandaar de opmerking in de zienswijze dat er ons inziens geen valide grondslag is voor (nog) meer woningbouw. Ook de keus voor nieuwbouw/hoogbouw op deze locatie steekt. De gemeente had destijds er ook voor kunnen kiezen om in het voormalige gemeentehuis appartementen voor jongeren (of juist ouderen, gehandicapten, etc.) te laten bouwen. De afweging lijkt dus vooral op financiële gronden te zijn genomen en niet op andere kwaliteits/voorzieningen wensen. Noch is in enige mate rekening gehouden met de omwonenden, met de oorspronkelijke functie van het pand, de (emotionele) bindingen/betekenis van de dorpsbewoners en andere belangrijke waarden (zoals verwoord in de uitgebreide versie van de zienswijze).

2. Uitbreiding komt de levendigheid van het dorp ten goede en het is goed voor middenstand en het verenigingsleven.

Meer mensen in NdB kan de levendigheid vergroten, maar het is de vraag of dit ten goede of ten kwade is. Rust, veiligheid, schone lucht, vrij uitzicht, zonlicht in de tuin, natuurwaarden, et cetera zijn ook kwaliteiten die doorgaans door meer drukte in het geding komen. De opmerking dat meer mensen in het dorp goed is voor de middenstand/verenigingsleven berust op een hardnekkig misverstand. Alle (Vecht)dorpen hebben met hetzelfde probleem te maken. Meer mensen 'van buitenaf' vermindert de binding die mensen hebben met het dorp. Mensen kennen elkaar binnen het dorp hierdoor ook steeds minder. Vroeger werkte en leefde men in dorpen en deed daar dus ook alle boodschappen. Vandaag de dag werkt het grootste gedeelte buiten het dorp en doet de zaterdagboodschappen (deels) ook buiten het dorp. Hoe meer binding/hechting met het dorp en haar bewoners, hoe meer men zich ook richt op de locale middenstand en verenigingsleven. Het is dus vooral een kwaliteitsopgave, geen kwantiteitsoplossing.

3. Voor de dorpsfunctie kan ook de zaal van het Spiegelhuys worden benut.

De oproep voor het toekennen van een maatschappelijke functie aan het voormalige gemeentehuis, staat los van commerciële uitnutting van het Spiegelhuys. Hierbij moet gedacht worden aan een zorg/ouderen loket, kinderopvang, cultureel centrum, gemeenteloket (voor afhalen rijbewijzen bijvoorbeeld), et cetera. Uiteraard wensen wij alle goeds toe aan de ondernemers van het Spiegelhuys en andere ondernemers in het dorp. Wellicht is het een idee om een dorpsdiensten website op te zetten of iets dergelijks van/voor Bergers - een soort digitaal dorpsplein. Tegelijk met een activiteiten jaarkalender, forum, et cetera kunnen zo de verschillende mogelijkheden en initiatieven beter worden benut. Overigens heb ik enige tijd geleden een LinkedIn groep (netwerk website) voor Nederhorst den Berg opgezet om zo mensen uit het dorp met elkaar te kunnen verbinden; vrij toegankelijk!

4. Parkeren wel/geen probleem.

Ons inziens is dit niet duidelijk, dus zijn we hier niet gerust op. Wel staat in het Concept Bestemmingsplan dat bij ontwikkelingen in de toekomst er parkeergelegenheid op eigen terrein gerealiseerd moet worden, maar blijkbaar geldt dit vreemd genoeg niet voor het voorgenomen complex aan de Voorstraat 35. Tegelijk is niet alleen het parkeren een (potentieel) probleem, denk ook aan meer verkeersbewegingen, meer lawaai, meer luchtvervuiling en meer onveiligheid (rond de Jozefschool). Ook deze zaken zijn niet meegewogen in het Concept Bestemmingsplan.

5. Niet tegen de stellingen van de Singelgroep kunnen tekenen.

Dat is vreemd, want op het formulier stond zowel een 'Ja, omdat...' en een 'Nee, want...'. Vermoedelijk is dit door mevrouw Stellema over het hoofd gezien. Maar ik hoop dat zij na het lezen van bovenstaande toelichting alsnog instemt met de stellingen tegen hoogbouw, aantasting dorpsgezicht, etc. Overigens pretenderen we niet namens het gehele dorp te (willen) spreken. Natuurlijk zullen er ook voorstanders voor de nieuwbouw bestaan. Toch voelt de opnieuw in het leven geroepen Singelgroep zich nogmaals in haar zienswijze gesteund door de vele warme reacties die we hebben ontvangen en de vele dorpsgenoten die vaak met overtuiging voor de zienswijze hebben meegetekend en ons in woorden (en daden) hebben ondersteund. Hartelijk dank hiervoor!!

Mede namens de Singelgroep,
Anton Cruysheer

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. brief
foto
ing. brief
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief
half bewolkt
12 gr.
windkr. 1