Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Verslag: Rik Jungmann

Foto's: Wijdemeerse Webkrant

Bron: Wijdemeerse Webkrant 


Ganzenborden en autoracen

Wijdemeren, 4 maart 2003. In een vinnig debat gaf wethouder Bert Nagel (CDA) aan waarom hij tegen subsidie aan zeezeilen, zweefvliegen, ganzenborden en autoracen is, maar voor subsidie op jeugdleden van verenigingen. Hij bezwoer de opstand van de commissie met een onverwachte uitruil.

De discussie over de geharmoniseerde subsidie voor de sportverenigingen werd ingeleid door de heer Meijer van de Loosdrechte IJsclub. Hij verzette zich hevig tegen het uitsluiten van het jeugdschaatsen voor subsidie door het collegevoorstel. "Honderdvijftig kinderen per jaar leren schaatsen in Utrecht! Zonder subsidie kunnen wij niet draaien. Iedere week gaan wij met de bus naar Utrecht om kinderen te leren schaatsen. We boeken ook successen. Die waren er niet gekomen zonder jeugdschaatsen! Wij doen een klemmend beroep op u om uw voorstel te heroverwegen!"

Daarna ging de discussie in de commissie MZ van start.
Er werden zeer kritische noten gekraakt door alle fracties.

Wel geld naar de provincie?


Jan van den Broeck (CDA)

Jan van den Broeck van het CDA opende met de opmerking dat hij bezwaar heeft tegen de subsidiegrondslag die alleen op jeugdleden gebaseerd is, hoewel andere fractieleden van het CDA dat beginsel wel steunen. Hij vroeg of er een afbouwregeling zou kunnen komen voor het jeugdschaatsen. Zijn verbazing sprak hij uit over het feit dat lokale verenigingen geen subsidie meer krijgen, terwijl er tegelijkertijd geld wordt uitgetrokken voor een Noord-Hollands initiatief om jeugd aan het sporten te krijgen. Tenslotte stelde hij voor om een werkgroep samen te stellen uit raadsleden, ambtenaren en mensen uit de sport om een beleid te formuleren.


Tjitske van Emden (VVD)

Creativiteit.

Tjitske van Emden van de VVD vroeg om echt beleid in plaats van beleid op de centen. "Waarom wil je dat de jeugd aan sport doet? Bijvoorbeeld omdat het op latere leeftijd osteoporose (botontkalking) voorkomt. In dit voorstel zijn meer verliezers dan winnaars. Net als bij de peuterspeelzalen is er ook in dit voorstel geen creativiteit!" Zij steunde de vraag van het CDA naar een werkgroep om beleid uit te stippelen.

 


Nadja Jungmann (D66)

Indirecte subsidies.

Nadja Jungmann (D66) zei grote moeite te hebben met het voorstel om alleen te subsidiŽren op basis van het aantal jeugdleden. Zij wees er ook op dat tal van verengingen naast de directe subsidie ook indirecte subsidie ontvangen doordat de gemeente bijvoorbeeld exploitatietekorten op zalen en andere accommodaties voor haar rekening neemt. "Om een zuiver beeld van de subsidies aan de verenigingen te krijgen moet je die indirecte subsidies ook meetellen."
"Wij hebben grote problemen met het vervallen van de subsidie aan de schaatsclubs. Het lijkt wel of het nu eenmaal goed uitkwam op de calculator! De grootste groep jeugdige sporters in Wijdemeren, de schaatsers, 400 van de 1800, doen we helemaal niets. Doe daar wel wat mee, ook al sporten ze niet in Wijdemeren omdat er hier geen kunstijsbaan is!"


Nelleke Schenkkan (GL)

Geprivatiseerde clubs?

Ook Nelleke Schenkkan van GroenLinks verzette zich tegen het jeugdledencriterium om subsidie te verschaffen. Zij voegde nog een element in de discussie. "Wij hebben indertijd verengingen verzelfstandigd met een pot geld (bijv. de tennisvereniging Westerveld in 's-Graveland red.), waarna ze zelf hun broek op zouden houden. Nu geven we die clubs toch weer subsidie. Dat klopt niet ten opzichte van andere verenigingen die niet verzelfstandigd zijn.

Mevrouw van Hattem van Dorpsbelangen steunde het pleidooi van D66 voor behoud van de subsidie aan het jeugdschaatsen. "De spoeling wordt dunner, maar het schaatsen mag er niet uit vallen."

De heer van Rijn van de PvdA vond het jammer dat er geen sportbeleid is. Hij vroeg om kostendekkende tarieven voor de sportaccommodaties om zo de indirecte subsidie zichtbaar te maken en af te bouwen.


Wethouder Bert Nagel (CDA)

Geen subsidie voor activiteiten buiten Wijdemeren.

Na deze stortvloed van kritiek kwam het antwoord van wethouder Bert Nagel. Hij wees er nogmaals met nadruk op dat het gemeentelijke budget nu eenmaal beperkt is. Subsidiering via jeugdleden is beter, omdat de neo-senioren zelf over geld beschikken voor sportbeoefening. Waarom de jeugd gestimuleerd moet worden om te sporten is duidelijk. Daarom staat dat niet uitgesproken in het voorstel.
Je moet nu eenmaal een criterium kiezen, en dat hebben we gedaan door subsidie via jeugdleden. Over de indirecte subsidie zei hij dat de zalen en velden er nu eenmaal zijn, betaald door de gemeente Wijdemeren. Hij vond niet dat die kosten betrokken moeten worden in de subsidieregeling. Over de schaatsclubs was zijn mening dat die buiten Wijdemeren sporten en daarom niet in aanmerking komen voor subsidie. "Als iemand gaat zeezeilen of zweefvliegen, dan subsidiŽren we dat ook niet." Bovendien vond hij dat er geen subsidie moest gaan naar de ijsclubs die een baan exploiteren als er natuurijs is.

Opstand niet bezworen.

De opstand in de commissie was hiermee niet bezworen.

Jan van den Broeck (CDA) wees nogmaals op de inconsequentie om enerzijds verenigingen niet te subsidiŽren en anderzijds geld aan de provincie te geven voor de bevordering van sporten door de jeugd.


Henk de Kloet (Ons Genoegen)

Nadja Jungmann (D66) herhaalde dat de exploitatietekorten op accommodaties binnen de gemeente betaald worden door de gemeente en er dus sprake is van indirecte subsidie. "Dat betekent dat er geen ťťnduidige grondslag is voor de subsidie aan verschillende verenigingen. Dat is niet consequent!" Over het schaatsen zei zij dat er best een criterium toegevoegd mag worden dat verenigingen bijvoorbeeld eens in de twee weken sport moeten bedrijven. "Om zo de natuurijsclub van Henk de Kloet (Ons Genoegen Kortenhoef red.) buiten de subsidie te houden, maar het jeugdschaatsen erin." "De huur van de ijsbaan in Utrecht is nu eenmaal duur."


U zit in de put. U ontvangt geen geld.
Sla een beurt over.

Ganzenborden en autoracen.

Wethouder Nagel repliceerde dat de gemeente er niets mee te maken heeft of iemand een dure sport buiten Wijdemeren wil gaan doen. "Iemand kan wel gaan ganzenborden of autoracen op Zandvoort. Dat is ook duur." Verder stelde hij dat je nooit zonder indirecte subsidie op zalen en velden kunt.

Daarop ontstond een vinnig debatje tussen Nagel en Jungmann met veel emotie. "U moet mijn argumenten niet belachelijk maken door nu te komen met autoracen." 

De heer van Rijk (PvdA) steunde daarop het pleidooi van D66 voor subsidie op het jeugdschaatsen.

Werkgroep?

Er ontstond nog een kleine discussie over het beleid en de formatie van een werkgroep om het beleid te formuleren. Tjitske van Emden (VVD) en Jan van den Broeck (CDA) pleitten nogmaals voor een brede werkgroep. Van Emden wilde de subsidiŽring helderder maken door overal dezelfde huur te gaan heffen. Nadja Jungmann D66 was niet voor een werkgroep. "Laten we eerste een politieke keuze maken binnen de raad wat we wel en wat we niet willen subsidiŽren met een groep van zes raadsleden voor we veel tijd en geld gaan besteden aan ambtelijke ondersteuning. Er is immers voor dit voorstel al over nagedacht."

Wethouder Bert Nagel was het er mee eens dat er eerst een politieke keuze gemaakt moet worden. "En dat hoort in de raad, daar ben ik het mee eens."

Toch jeugdschaatsen.

Daarop toverde de wethouder een voorstel over het jeugdschaatsen uit de hoge hoed. "Er is blijkbaar veel sympathie voor het jeugdschaatsen in de commissie. Ik stel dan ook voor om de subsidie aan de geprivatiseerde verengingen uit te ruilen tegen subsidie aan het jeugdschaatsen. Wat vindt u daarvan?"

Het werd even stil......
De opstand was bezworen!

De PvdA en het CDA verklaarden voor dit voorstel te zijn. De VVD en Dorpsbelangen waren het er mee eens onder voorbehoud van interne discussie binnen de fractie. GroenLinks hield en slag om de arm. D66 hield vast aan het standpunt over consequent subsidiŽren. "Nu blijven de verenigingen met indirecte subsidie erin, en de geprivatiseerde gaan eruit. Dat is weer niet consequent. Wij zijn tegen dit voorstel."

Ook deze discussie wordt verder uitgewerkt en komt op een later moment terug.


Reacties

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...