Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Douwe van Essen

Foto's: Douwe van Essen

Bron: Plassennet


Verkeersplan DB (2)

Nederhorst den Berg, 11 februari 2003. De opkomst was massaal in De Herberg in Nederhorst den Berg, waar Dorpsbelangen gisteravond haar verkeerscirculatieplan voor Overmeer-Zuid presenteerde.

Ontvangst

Met veel enthousiasme begroette Ria Hennis (DBN) aanvankelijk iedere gast persoonlijk. Maar door de massale opkomst van de inwoners van Overmeer-Zuid bleek dat al gauw een onmogelijke opgave. Die opkomst was in ieder geval een opsteker voor de initiatiefnemers en verschafte tevens het voor realisatie van de verkeersplannen van DB zo noodzakelijke draagvlak. Overigens wilde Wiet van de Brink, voorzitter van DB, in zijn openingswoord toch graag benadrukken, dat het niet alleen een plan voor, maar juist ook van de inwoners moest zijn.

HistorieVerkeersplan Overmeer-Zuid.  

Hij gaf een kort historisch overzicht: een wijk gebouwd in de jaren vijftig, met huurwoningen, beheerd door de woningbouw- verenigingen St. Jozeph en Goed Wonen. Smalle straten, brede stoepen, veel kinderen en nauwelijks auto's. Eind jaren tachtig volgt een herinrichting, met name als gevolg van de enorme toename van auto's in de wijk. In de jaren negentig werd onveiligheid een steeds groter probleem, maar oplossingen bleven uit, met name door de ophanden zijnde herindeling van Nederhorst. Dan wordt op initiatief van DBN de Werkgroep Overmeer opgericht, die eind 2001 op een informatie-avond de wensen van de bewoners inventariseert, met als uitkomst het plan dat nu gepresenteerd wordt.

Doelstellingen


Ria Hennis presenteert het DB-verkeersplan
voor een stampvolle zaal. Achter de tafel
v.l.n.r.: J.v. Huisstede, René Voigt, Sirkka Geusteen,
Wiet van de Brink en Frits Snel.

Een veiliger omgeving, betere doorstroming en meer parkeerplaatsen zijn, volgens Ria Hennis, hoofddoelstellingen. Te realiseren d.m.v. verplaatsing van bushaltes uit het dorp naar de Randweg, de aanleg van een rotonde (kruising Meerhoekseweg/Randweg) en ontsluiting van de Uiterdijksehof via de weth. Bloklaan naar de rotonde én naar de Randweg. 

Financiering

Tevens wordt de rijrichting van sommige straten aangepast en krijgt de Meidoornlaan fietssluizen. Op de vrijkomende plaats van de bussluis en bushalte zijn
circa dertig parkeerplaatsen geprojecteerd en twee woningen. De woningen moeten tevens bijdragen in de financiering van het plan.


De huidige doorgang naar de Uiterdijksehof wordt vervangen door een weg die aansluit op de geplande rotonde (linksonder).


Het busstation wordt mogelijk verplaatst naar de Randweg. Op het vrijkomende stuk grond zijn parkeerplaatsen en woningen gepland.

Discussie

Tijdens de pauze werd het plan in de zaal rondgedeeld en kon men zonodig toelichting vragen bij de makers van het plan. Daarvan werd volop gebruik gemaakt, evenals van de inspreekmogelijkheid ná de pauze. De organisatoren hadden, heel verstandig, gekozen voor het voorkomen van een welles/nietes discussie door alle vragen en opmerkingen te notuleren voor nadere bestudering en feedback. 


Kruising Meerhoekseweg/Randweg, straks rotonde?
R.a. weth. Bloklaan, de vierde tak v.d. rotonde. Links, zie  auto, de tweede uitgang van de Uiterdijksehof plus alternatieve plaats voor geplande rotonde. De alternatieve parkeerplaatsen zouden links, op de plaats van het weiland moeten komen.

Veel discussie was er over het aantal parkeerplaatsen. Menigeen was van mening dat er alleen overlast is bij evenementen in De Herberg en dan nog alleen die waarbij mensen van buiten het dorp komen. Er werd geopperd om, in plaats van extra parkeerplaatsen binnen de kom te creëren, eens te onderzoeken of het weiland naast de randweg, Zuid-Oost van de rotonde, daarvoor geschikt gemaakt zou kunnen worden. Anderen wilden de doorgaande wegen in Overmeer-Zuid, o.a. de Vreelandseweg, eenrichtingsverkeer maken.

Weer anderen vonden dat je de bushalte niet uit het hart van het dorp moest halen. Met name voor ouderen zou dat erg bezwaarlijk kunnen worden. Maar het meest ingrijpende voorstel, wat ook veel bijval kreeg uit de zaal, was toch wel de suggestie om de rotonde te verplaatsen in zuidelijke richting, waardoor de geplande oostelijke uitgang van de Uiterdijksehof op de rotonde zou uitkomen in plaats van op de Randweg. En de veiligheid van de busreizigers zou met deze variant veel beter gewaarborgd zijn.

Als de werkgroep al gedacht had haar plan na deze avond met eventueel wat kleine aanpassingen voor te kunnen leggen aan het college, dan heeft ze die gedachte inmiddels wel laten varen na de inbreng van gisteravond. De suggestie uit de zaal om ambtelijke ondersteuning te vragen werd dan ook van harte omarmd. En dat er een vervolg op deze informatie-avond komt staat ook al vast.


Reacties

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...