Vorig bericht

Home

Volgend bericht


Kunst naar "Hilversum"

Wijdemeren, 24 december 2002. De 's-Gravelandse schilderijencollectie wordt uit het huidige gemeentehuis overgebracht naar de kantoren van de Knorr fabriek.

Deze kantoren worden in gebruik genomen door de gemeente als tijdelijke centrale huisvesting voor het gemeentehuis.


Wim Kozijn

Curieus aan deze beslissing is dat de 's-Gravelandse kunstcollectie door de oude gemeenteraad is overgedragen aan de Stichting Kunstbezit, juist om te voorkomen dat de kunst 's-Graveland zou verlaten. In de statuten van de Stichting is deze bepaling ook expliciet opgenomen. Met de verhuizing naar het Knorr gebouw blijft de collectie formeel gezien niet in Wijdemeren, maar gaat hij naar Hilversum, waar het Knorr gebouw staat.

Een andere reden voor de oude gemeenteraad om de collectie onder te brengen was om te voorkomen dat de heringedeelde gemeente kunstwerken zou kunnen verkopen in geval van geldnood. (Die gedachte werd toen geďnspireerd door VVD-wethouder Erna Wijers van Hilversum die een Mondriaan wilde verkopen om Gooiland op te knappen.) De eerste die over het veiligstellen van de collectie begon was oud-VVD raadslid Wim Hafkamp. Hij deed dat voorstel in 1997.


Yvonne Siemons

Tijdens de vorige raadsperiode kwam de Stichting van de grond en werd burgemeester Wim Kozijn voorzitter van de Stichting. Na enig "tegenstribbelen" (het woord komt uit de Gooi- en Eemlander) maakt hij nu plaats voor cultuurwethouder Yvonne Siemons. Hij verklaart: "Mensen uit de oude doos horen geen bestuurlijke functies in de nieuwe gemeente te vervullen."

Yvonne Siemons verbaast zich over de statuten en het feit dat daarin staat dat de collectie in 's-Graveland moet blijven. "We zijn immers nu Wijdemeren en verhuizen naar de Knorr, dus de kunst moet mee."


De Groep

De Stichting krijgt van Loosdrecht en Nederhorst den Berg samen 89 schilderijen in bruikleen. De naam van de Stichting blijft 's-Gravelands. Ook het beeld De Groep dat voor het gemeentehuis in 's-Graveland staat en het gerestaureerde De Koe uit Loosdrecht verhuizen mee naar het Knorr gebouw.

Carole Denninger uit Kortenhoef, die mede-bestuurslid van de Stichting is zegt het besluit van Kozijn te respecteren en de benoeming van Siemons logisch te vinden. Het Stichtingsbestuur heeft geen probleem met de verplaatsing van de collectie uit 's-Graveland naar het Knorr-gebouw.

Waarschijnlijk zal er wel eerst een statutenwijziging nodig zijn om de kunst uit 's-Graveland te kunnen verhuizen.

In de besluitenlijst van de collegevergadering van 17 december staat het besluit over deze zaak als volgt:

Benoeming bestuurslid St. Kunstbezit ’s-Graveland en beheer “binnen” kunstcollecties. Het college besluit:
  • Weth. Mevr. Y.Siemons te benoemen als vertegenwoordiger van B&W in het bestuur van de St. Kunstbezit te ’s-Graveland voor een periode gelijklopend aan haar wethouderschap voor kunstzaken, en aandringen op haar benoeming als voorzitter
  • De heer Kozijn schriftelijk te bedanken voor zijn diensten als voorzitter van de stichting
  • De heer H. van Sloten, als ambtenaar voor kunst- en cultuurbeleid, te benoemen tot adviseur van de stichting
  • De binnenkunstcollecties van Loosdrecht en Nederhorst den Berg in bruikleen te geven aan de stichting met het doel om deze collecties te beheren en uit te breiden, ook als het hedendaagse kunst betreft, e.e.a. na bespreking van de wethouder met en instemming van het bestuur van de stichting
  • Geen gebruik te maken van de adviesfunctie van de stichting m.b.t. de buitenkunst in ’s-Graveland
  • Als voldaan is aan punt 4 het volledige bedrag dat is voorgesteld als bijdrage voor het beheer van de kunstcollecties in heel Wijdemeren (€ 11.900,--) te bestemmen als subsidie 2003 voor de St. Kunstbezit ’s-Graveland
  • Dit besluit ter kennis te brengen aan de commissie voor maatschappelijke en sociale zaken

Reacties

Auteur: Rik Jungmann Foto's: Plassennet Bron: Div.
Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...