Even geduld, pagina wordt geladen....

 

december  2000

Verklaring CDA/Dorpsbelangen

1 december 2000. Nadat de begrotingsbehandeling was afgesloten werd gisterenavond de reguliere raadsvergadering hervat. René Voigt liet de politieke situatie van dit moment op de agenda zetten. Toen dit punt aan de orde was las hij een verklaring voor namens Dorpsbelangen en CDA. Hij zei dat het een publiek geheim was dat het al langer niet zo goed ging tussen Dorpsbelangen en CDA enerzijds en D66 anderzijds. Vervolgens gaf hij een aantal redenen waarom de beide fracties de samenwerking met D66 opgezegd hebben. In het kort kwamen die neer op de volgende punten:

  • zonder overleg met de coalitiepartners meestemmen met de oppositie
  • op een kinderachtige manier omgaan met minimabeleid
  • een meningsverschilletje over de harmonisering van het sociale beleid in de drie gemeenten opblazen
  • niet overleggen met de coalitiepartners

Hij stelde dat als gevolg van dit alles doorgaan als minderheidscoalitie het enige alternatief was.

Kozijn drong er vervolgens bij de raadsleden op aan om er geen ouderwets 's-Gravelands worstelpartijtje van te maken en zich waardig en ingetogen te gedragen.

Nadja Jungmann (D66) zei het jammer te vinden dat de kwalificatie "kinderachtig" door de beide partijen gebruikt was, maar verder weinig toe te willen voegen aan al hetgeen al in de pers te lezen was. Zij sloot af met de constatering dat er op de door Voigt aangehaalde punten verschil van inzicht bestaat.

Wim Hafkamp (VVD) vond het jammer dat Douwe van Essen (fractievoorzitter CDA) niet aanwezig was. Hij kon zich herinneren dat niet slechts D66 maar ook van Essen diverse malen tegen voorstellen van het college had gestemd. Hij vroeg Jan van den Broek (plaatsvervangend fractievoorzitter CDA) of er ook brieven met een strekking als die aan D66 gestuurd waren naar van Essen en of deze ook zou worden weggestuurd. Van den Broek reageerde door te stellen dat de VVD zich maar moest bezighouden met de verdeeldheid in eigen huis, dan zou het CDA dat ook doen.

Kozijn greep in en maande tot kalmte.

Rie Boeve (PvdA/GL) zei dat deze partij absoluut niet wil deelnemen in de zittende coalitie, maar wel de voorstellen constructief zal beoordelen. Zij vroeg of de voorstellen in een eerder stadium aan de raad voorgelegd kunnen worden nu het college moet zoeken naar meerderheden.

Nelleke Schenkkan was verheugd over de nieuwe situatie. Algemeen Belang heeft altijd gepleit voor afschaffen van coalitie en oppositie, maar besluitvorming raadbreed. Zij denkt dat de partijen in de raad zich nu beter kunnen profileren en herkenbaarder zullen zijn.

Co de Kloet (DB) stelde dat ook hij altijd voor een dualistisch systeem in de raad was, maar daar, ook in de eigen fractie, geen gehoor voor te vinden. In de toekomst zal hij op ad hoc basis overleg met één of meerdere fracties openen om een meerderheid bij elkaar te krijgen.

Wim Neef (wethouder CDA) zei alle vertrouwen te hebben in het functioneren van dit minderheidscollege.


Begroting aangenomen

1 december 2000. Gisteren werd de begrotingsbehandeling voortgezet die twee weken geleden geschorst was nadat de motie van de VVD was aangenomen om de OZB met 5% te verlagen.

De vergadering zou om half acht beginnen. De voltallige raad en een bomvolle publieke tribune zaten vol verwachting te wachten op de komst van burgemeester Kozijn. Die bleek nog thuis te zijn. Hij was vergeten dat de raad eerder zou beginnen. Om de pijn wat te verzachten nadat hij om kwart voor acht was aangekomen droeg hij een limerick van burgemeester Gieskens voor.

Het college had de raad een brief gestuurd waarin werd voorgesteld om de Zalmsnip volledig uit te keren (motie D66) en om per huishouden daar nog een eenmalige uitkering van fl. 50,-- bij te doen. Qua bedrag dezelfde kosten als de motie van de VVD, maar duidelijker herkenbaar als éénmalige uitkering waarvoor geen structurele (meerjaren) dekking nodig is.

De VVD gaf aan dat zij met het voorstel konden leven, maar behield zich het recht voor om de tarieven van de OZB in december wederom ter discussie te stellen. D66 vond het een prima voorstel, temeer omdat ieder huishouden zou profiteren van deze eenmalige gift. Huishoudens met minimuminkomens en huurders zouden nu ook profiteren, terwijl dat met de OZB vanwege vrijstellingen niet het geval zou zijn. Wel vroeg Nadja Jungmann van D66 zich af of het slagveld van de afgelopen weken achteraf bezien wel nodig was geweest. Ook de PvdA/GL kon zich vinden in de beide voorstellen. Algemeen Belang tenslotte, was blij dat de Zalmsnip weer in ere hersteld is.

Co de Kloet, wethouder Dorpsbelangen, zei dat het vooral het schrikeffect en de hoog oplopende emoties waren geweest die maakten dat de dingen gelopen waren zoals ze liepen.

Burgemeester Kozijn stelde daarop voor om de voorstellen uit de brief in stemming te brengen om daarmee de motie van de vorige keer ongedaan te maken. De VVD had hier moeite mee en wilde liever dat het college de motie naast zich neer zou leggen. Dit leidde ertoe dat deze partij tien minuten liet schorsen. Daarna stemden zij alsnog in met stemming over de brief.

Kozijn vatte de wijzigingen op de oorspronkelijke begroting samen:

  • Voor opknappen van de gemeente wordt fl. 200.000 uitgetrokken (voorstel CDA, was fl. 150.000)
  • De Zalmsnip wordt voor 100% uitgekeerd (motie D66)
  • Er wordt 15.000 gulden uitgetrokken voor een doelgerichtere benadering van huishoudens in een armoedesituatie (motie D66)
  • De AROS krijgt een bijdrage van de gemeente.

Daarna werd de begroting unaniem aangenomen.


tweede helft november

nieuwshome.gif (2185 bytes)