WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Gert Zagt hield weinig Over
Loosdrecht, ma 6 maart 2017 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

De G en E kreeg inzage in de cijfers van ex-wethouder Gert Zagt en concludeert dat deze per jaar 765 euro beter werd van het 95 procent wethouderschap.

Update 6-3-2017, 22.28: Wij schreven dat de kwestie rond ex-wethouder Zagt weer opspeelt "door eigen toedoen". Er bleek ons dat het de krant was die het initiatief nam om met Gert Zagt zijn boeken door te nemen. Dus geen "eigen toedoen". Die typering hebben wij derhalve verwijderd. Onze excuses voor de foute interpretatie.


Ex-wethouder Gert Zagt.

En weer speelt de kwestie van de part time benoeming van ex-wethouder Gert Zagt op. Een kop in chocoladeletters op de voorpagina van de Gooi en Eemlander van afgelopen zaterdag:

Gert Zagt hield bijna niks over

In het stuk, geschreven door Ronald Frisart beschrijft deze dat hij op bezoek ging bij Gert Zagt, de huidige fractievoorzitter van DLP en wethouder financiën voor DB in de vorige raadsperiode van 2010 tot 2014. Doel van het bezoek was om inzage te krijgen in de boekhouding van Gert Zagt in samenhang met de switch die de ex-wethouder maakte om van 100% tijd terug te gaan naar part-time 95% en daarmee verrekening van de inkomsten uit zijn bedrijf met zijn wedde (salaris) als wethouder te vermijden. Ronald Frisart zag de cijfers en berekende dat de ex-wethouder 765 euro per jaar voordeel behaalde door niet 100%, maar 'part-time' 95% te gaan werken.

Volkomen legaal

In alle debatten die over die kwestie gevoerd zijn, en dat waren er veel, was steeds duidelijk dat de ex-wethouder gebruik maakte van een bestaande legale regeling. Daarover bestond in de raad geen enkel verschil van mening. En daarom dus ook niet of het voordeel dat de ex-wethouder met die beslissing behaalde 10, 100, 1.000, 10.000 of 100.000 euro per jaar mocht bedragen. De vraag dringt zich wel op, waarom de ex-wethouder dit politieke risico nam, dat tot kamervragen leidde en dat in andere gemeenten tot het aftreden van wethouders met 95% part time leidde.

Uitleg was onvoldoende

In het stuk van Ronald Frisart staat o.a.: "Om verdere inhoudingen tegen te gaan vroeg het college de raad goed te vinden dat Zagt een aanstelling voor 95% kreeg. Tevoren had burgemeester Martijn Smit de fractievoorzitters op 29 september 2011 uitleg gegeven over het hoe en waarom."

Er was geen raadsvoorstel!

Die zinsnede mist nu juist precies waar het laatste debat in de raad wél over ging en moest gaan. Het mag dan misschien zo zijn dat de burgemeester uitleg heeft gegeven over het collegebesluit aan de fractievoorzitters, wat heel mooi is, maar volgens de minister 1) is uitleg onvoldoende. Er had een raadsbesluit over genomen moeten worden, waarin ook de financiële consequenties voor de gemeente vermeld hadden moeten worden. Nadeel: geen verrekening van wedde met overig inkomen, voordeel lagere wedde en lager wachtgeld. En dat gebeurde niet.
De raad werd slechts met een onduidelijk briefje geinformeerd dat Gert Zagt 95% ging werken en delen van zijn portefeuille over droeg aan wethouder Jaap van Waveren. En burgemeester Martijn Smit informeerde de fractievoorzitters. In het debat op 8 september 2016 noemde de burgemeester dit een “een juridisch construct”. Een oplossing om de kool (privacy Zagt) en de geit (openbaar raadsbesluit) te sparen.

Conclusie

De kop boven het artikel in de krant dekt daarom de lading niet. De vraag was en is helemaal niet of Gert Zagt wel of niet iets aan de wijziging van zijn tijdsbesteding overhield en zo ja, hoeveel? De vraag is wel of de juiste procedure gevolgd is om dat besluit over zijn tijdsbesteding en over de consequenties daarvan door de raad te laten nemen. Het antwoord op die vraag is ontkennend. De tweede vraag is een (morele) gewetensvraag voor Gert Zagt zelf of inleveren van 1,8 uur per week (5%) opweegt tegen welk voordeel dan ook. Dat is een vraag die alleen hij kan beantwoorden.

Dossier Wethouder Gert Zagt


1) Op grond van artikel 36, vierde lid, van de Gemeentewet is het de raad die de tijdsbestedingsnorm van elke wethouder vaststelt. Die bevoegdheid van de raad, mede gelet op het antwoord op vraag 2, maakt dat niet per definitie kan worden gezegd dat een deeltijdaanstelling van 95 of 99% een verkeerde interpretatie van de wet is. Het benoemen van wethouders is bij uitstek een lokale, autonome aangelegenheid, en wel een bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de raad.

bron
G&E
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief