WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
De Raad en De Informatie
Wijdemeren, vr 2 juni 2017 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Onvolledige informatie, niet ontvangen informatie, onjuiste informatie en onbegrepen informatie. Dat typeerde de raadsvergadering van gisteravond.

De raadsvergadering werd voorgezeten door nestor René Voigt (DB) die dat met verve en humor deed, al kwam hij tweemaal in een onnodige aanvaring met Sieta Vermeulen (VVD) door zijn ongeduld. De vergadering werd geopend met een minuut stilte voor het overlijden van D66 fractieassistent  en raadslid Patricia Mossinkoff op 21 mei.


Griffier Debby de Heus en raadsvoorzitter/nestor René Voigt.

Bij de mededelingen liet Robby Israel  (Fractie Vuyk-Israel, kortweg VI) weten dat hij en zijn fractiegenoot doorgaan op dezelfde manier, vanuit de liberale idealen, en dat zij dat zullen doen in nauwe samenwerking met Sieta Vermeulen (VVD). Het handelen, of liever het gebrek aan handelen in de integriteitskwesties die de VVD top teisteren was voor hen aanleiding om hun lidmaatschap op te zeggen. “Helaas kan je geen lid blijven van de lokale VVD, zonder lid te zijn van de landelijke VVD.”
Sieta Vermeulen (VVD) zette wel even een piketpaaltje. “Ik vertegenwoordig de VVD en de belangen van de VVD in Wijdemeren.”
Jan Verbruggen (CDA) wilde weten of de beide fracties allebei spreektijd wensen. “Soms wel, soms niet. :was het antwoord van Robby Israel.

Gemeenschappelijke regeling Tomingroep 2017

De eerste verwarring sloeg toe toen er een besluit genomen moest worden over de nieuwe gemeenschappelijke regeling van de Tomin sociale werkplaatsen. In die regeling deden negen gemeenten uit de regio mee, waaronder ook Almere en Eemnes. Tot nu toe waren al die negen gemeenten voor 1 negende, ofwel 11 procent eigenaar van Tomin. Omdat het niet goed gaat met sociale werkplaatsen  en er zelfs al een enkele failliet ging is het risico dat kleine gemeenten in zo’n geval in de problemen komen. Dus is voorgesteld dat de opbrengsten en kosten naar rato van het aantal werknemers uit een gemeente verdeeld worden. Voor Wijdemeren betekent dat een aandeel van 3,7 % (Almere 38,3%  en Hilversum 31,3%)
In de commissie werd al gesteggeld over de stemverhoudingen. De vraag was of die ook gewogen zou moeten worden of 1 gemeente 1 stem zou moeten blijven of tussenvormen om te voorkomen dat de grote gemeenten het voor het zeggen zouden krijgen. Wethouder Sandra van Rijkom en VI raadslid Martin Vuyk kruisten langdurig de degens, waarbij ieder een eigen interpretatie van de tekst uit het raadsvoorstel had. De wethouder hield vast en bezwoer de raad dat uitstel, om het nog eens rustig te bekijken, voltrekt onmogelijk was.

Er werd even geschorst. Een schorsing waarin een wonder geschiedde. De wethouder liet weten dat het voorstel tot nader order werd aangehouden,  om een exegese  van de teksten  te kunnen laten maken. Het uitstel kon dus plotseling wel. Zij was dus achter de schermen overtuigd geraakt van het feit dat zij het niet goed zag.

Jaarstukken Veiligheidsregio

Het oordeel over de jaarstukken van de veiligheidsregio was uiterst negatief bij alle fracties. Ook wethouder Theo Reijn had veel omissies in de stukken vastgesteld. Dit negatieve beeld werd versterkt door het feit dat er eergisteren nog nadere informatie verstrekt werd. Het kostte Gert Zagt (DBL) zijn nachtrust om die te doorgronden. Hij kwam dan ook met een amendement  waarin hij voorstelde om een extra bijdrage in de algemene reserve van de Veiligheidsregio te schrappen vanwege onduidelijkheden en fouten in de jaarstukken.
Stan Poels (PvdA/GL) viel hem bij. “Op 29 mei is de informatie met fouten binnengekomen en daar moeten wij nu over besluiten? Dit is prut, dit is geen besturen! Ik wil collega Zagt complimenteren met het feit dat hij toch de moeite heeft genomen.” Joost Boermans (D66) “Dit is niet professioneel” Sieta Vermeulen (VVD): “Ik ga mee in het amendement. De jaarstukken moeten in orde zijn.” Ook Robby Israel (VI) en Ria Hennis (DB) schaarden zich achter het amendement, evenals Jan Willem Nienhuis (CDA). Bij stemming bleek de raad unaniem voor het amendement van Gert Zagt (DLP) te stemmen.


Unaniem voor het amendement!

Een motie van Jan-Willem Nienhuis om landelijk aandacht te vragen voor BTW-compensatie voor de veiligheidsregio werd aangenomen met D66, de VVD en VI tegen.

BSWW Drama

Op de agenda stond het kennisnemen van de kadernota 2018 en de jaarrekening 2016  van het samenwerkingsverband Belastingen Stichtse Vecht – Weesp – Wijdemeren (BSWW). Ook hier vielen harde woorden. Dick van Enk (CDA) constateerde somber dat “alle risico’s die genoemd zijn in een eerder rapport inmiddels bewaarheid zijn”. Er komt een onderzoek naar de gang van zaken. Van Enk pleitte ervoor om ook al die risico’s onderdeel van dat onderzoek te laten zijn. Robby Israel  (VI) verklaarde: “We zijn positief begonnen, maar inmiddels is het een puinhoop. Wij wachten op de uitkomst van het onderzoek en komen er dan uitvoerig op terug.”  Gert Zagt (DLP): “De burgemeester noemde de problemen indertijd niet zo spannend, nu hebben we het over een puinhoop. Dit voelt totaal niet goed!” Stan Poels (PvdA/GL): Het was een ronkend verhaal met een terugverdientijd van 1,5 jaar. Zo succesvol dat anderen met ons mee wilden doen. Nu hebben we een ingewikkeld en lastig verhaal.”

De constructie van het samenwerkingsverband maakte de beantwoording van de opmerkingen en vragen door het college niet gemakkelijker. Immers de drie burgemeesters vormen het bestuur van BSWW dat op afstand van de gemeente staat, terwijl de wethouders financiën politiek verantwoordelijk zijn, maar niet zien wat er zich binnen het bestuur afspeelt.
De beantwoording van de vragen en opmerkingen uit de raad werd eerst gedaan door wethouder Jan-Jaap de Kloet, maar kreeg aanvulling van loco-burgemeester Theo Reijn.  De laatstgenoemde meldde dat de onderzoeksopdracht al gegeven is en dat het onderzoek al begonnen is.
Dat leidde weer tot gefronste wenkbrauwen, want de raad had gehoopt de onderzoeksopdracht vooraf te kunnen zien en daar een oordeel over tegen. Gert Zagt (DLP): “Wij betalen, maar weten niet wat er voor gedaan wordt.” Robby Israel wilde weten of de vraag van de raad naar de onderzoeksopdracht bij het bestuur van BSWW was neergelegd. Loco-burgemeester Theo Reijn moest het antwoord daarop schuldig blijven. Sieta Vermeulen (VVD) vroeg om notulen van de vergaderingen van het bestuur. Het bleek niet bekend of die recent wel of niet gemaakt zijn.

Bij de stemming voor het raadsvoorstel stemde DLP tegen, de rest stemde met frisse tegenzin voor het voorstel.

Het was een raad die niet vrolijk stemde.

bron
WWK
foto
Herman Stuyver
auteur
ik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief