WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Raad is Uitputtingsslag
Wijdemeren, za 25 april 2015 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Donderdagavond vond de gemeenteraad plaats. Soms is dat een interessante gebeurtenis. Dit keer was het vrijwel ondoenlijk om de debatten te blijven volgen.

Belastingsamenwerking SWW uitgesteld

Aan het begin van de vergadering werd het voorstel om samen te gaan werken met Stichtse Vecht en Weesp op het gebied van belastingen door wethouder Joep Frijdal van de agenda gehaald, ondanks dat het voorstel in eerdere besprekingen volgens de wethouder veel haast had. De drie gemeenten hebben ieder hun eigen oordeel aan het voorstel toegevoegd, waardoor eerst weer de klokken gelijk gezet moeten worden om te bereiken dat alle drie de gemeenten oordelen over een identiek voorstel.


Wethouder Sandra van Rijkom luistert gefascineerd
naar het betoog van wethouder Joep Frijdal.

Als ik op het gemeentehuis sta…


Hoe pak ik hem terug..?

Burgemeester Martijn Smit gaf in een kort intermezzo in twee zinnen zijn oordeel over de uitspraak van zijn Hilversumse collega in de krant. “Als ik op het gemeentehuis sta en ik kijk om mij heen, dan zie ik…” Een daverend gelach klonk in de raadszaal. “Zo, ik dacht al bij mezelf, hoe pak ik hem terug?”

Winkeltijden

De evaluatie van de winkeltijden kreeg ruime bijval. Indertijd werd afgesproken om na een jaar te evalueren hoe de toen vastgestelde winkeltijden in Wijdemeren bevielen. Omdat dat er geen klachten zijn, noch van inwoners, noch van winkeliers, stelde het college voor om de evaluatie niet uit te voeren. Alle partijen, met uitzondering van de PvdA/GL wilden toch dat de evaluatie werd uitgevoerd. “Afspraak is afspraak.” :was het argument. De PvdA/GL bij monde van Stan Poels vond de evaluatie te duur, zeker omdat er geen klachten zijn.

Poels: Eindelijk duurzaam!


Stan Poels (GL)

Jan Verbruggen (CDA)

René Voigt (DB)

Het college stelde een Duurzaamheidsnotitie op en vroeg instemming van de raad met de notitie. Voor Stan Poels, het GroenLinks smaldeel in zijn PvdA/GL fractie, was dat aanleiding om flink en lang uit te pakken. Hij was blij dat de aanwezigheid van de PvdA/GL in het huidige college er voor gezorgd had dat de notitie er nu lag. “In de vorige periode is er niets aan duurzaamheid gedaan!” :stelde hij vast. Na een langdurig exposé over de stand van zaken met betrekking tot het klimaat, eindigend bij de vervuilde oceanen waarin vissen plastic bolletjes (nano deeltjes red. WWK) eten, besloot hij met zijn blijdschap uit te spreken dat Wijdemeren nu ook eindelijk iets aan duurzaamheid doet.
Zijn borstklopperij schoot andere partijen in het verkeerde keelgat. Gert Zagt (ZZP/DLP) somde een flink aantal onderwerpen op die wel in de vorige periode gerealiseerd en besloten zijn. René Voigt (DB) dacht dat exact dezelfde duurzaamheidsnotitie op tafel had gelegen als GL niet in dit college had gezeten. Jan Verbruggen (CDA) sloot zich daar min of meer bij aan. “Wij van het CDA noemen dat rentmeesterschap.” Een term die Stan Poels in tweede termijn over nam.


Nanne Roosenschoon (D66): duurzaamheidsnotitie te vrijblijvend.

De taaiheidsfactor van de raad begon al toe te nemen, ondanks pogingen van de voorzitter om betogen kort en zakelijk te houden.

Oefenterrein Crailo

Lang, heel lang, erg lang werd er gesproken over de zienswijze die Wijdemeren mag indienen bij het bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek op het voornemen om 14 miljoen euro te besteden aan de aanleg van een commercieel te exploiteren oefencentrum op Crailo.

Voor de volledigheid, er moest alleen besloten worden over een zienswijze, want de Veiligheidsregio is een wettelijk verplicht en gereglementeerd samenwerkingsverband waarover de gemeenteraad geen enkele zeggenschap heeft. De negen burgemeesters van de regio vormen, onder voorzitterschap van burgemeester Broertjes van Hilversum het bestuur.

We willen wel, maar we weten niets


Jan Willem Nienhuis (CDA)

Martin Vuyk (VVD)

Joost Boermans (D66)

Alle partijen stonden in principe positief tegenover de plannen van de veiligheidsregio, maar de onvolledigheid in de aangeleverde stukken zorgde nog steeds voor veel twijfel. Ook het feit dat de Veiligheidsregio een BV wil oprichten met twee dochter BV’s sprak niet erg aan. Temeer omdat de enige aanleiding is om BTW te besparen (omzeilen). Voor het CDA is dat te weinig reden om een mengsel van een publiekrechtelijke organisatie en commerciële BV’s op te richten. De partij diende dan ook een motie in om de BTW problematiek op te lossen door in gesprek te gaan met het Rijk. Joost Boermans (D66) vond het “bizar” dat het businessplan en de risicoanalyse nog steeds niet op tafel liggen. Over het toezicht op de BV had hij zijn sterke twijfels. Gert Zagt (ZZP/DLP) vond het “de wereld op zijn kop”. “Wij staan er positief tegenover, maar we weten niets. De stukken zijn niet compleet en er is geen risicoparagraaf. En hoe zit het met de VRU (Veiligheidsregio Utrecht) die ingepland staat voor een flink aandeel van de inkomsten?” Martin Vuyk (VVD) miste ook het businessplan, maar stelde vast dat er nu besloten moest worden over de zienswijze. Hij was zeer verbaasd dat andere gemeenten zonder slag of stoot akkoord waren gegaan met het voorstel. René Voigt (DB): “Wij willen wel ja zeggen, maar we kunnen niet, omdat we niets weten.”

Nu besluiten

Burgemeester Martijn Smit verdedigde het voorstel, nu in de rol als portefeuillehouder, met verve. “U moet er vertrouwen in hebben dat het bestuur van de Veiligheidsregio goed met uw geld om gaat. Of de VRU wel of niet een contract voor tien jaar afsluit voor het gebruik van Crailo is een zaak van 44 gemeenteraden. Ik moet er niet aan denken dat we eerst langs al die raden moeten gaan. Er moet nu besloten worden! Het is lastig en het gaat om veel geld, maar zo zit de regeling nu eenmaal in elkaar. Als de VRU niet gaat huren voor tien jaar, dan gaat het hele plan niet door.” De burgemeester drong er met klem bij de raadsleden op aan om unaniem steun te geven, “maar als u dat niet kunt, dan moet u maar tegen stemmen. Want we moeten nu wel besluiten.“

De tweede termijn was een uitvoerige heropvoering van de eerste termijn, waarin alle partijen hun standpunten herhaalden. Martin Vuyk (VVD) wees er na een schorsing nogmaals op dat er alleen besloten werd over de zienswijze, niet over het al dan niet laten doorgaan van de plannen. Joost Boermans( D66) en Gert Zagt (ZZP/DLP) kondigden aan tegen te gaan stemmen. René Voigt deed nog een poging om iets aan de zienswijze toe te voegen, maar slaagde daar niet in.

Burgemeester Martijn Smit verklaarde dat een stevig signaal van de raad hem zou steunen in het bestuur van de Veiligheidsregio. Hij laakte de houding van Gert Zagt (ZZP/DLP) en Joost Boermans (D66): “Het is niet uw rol. Niet in het project stappen kost ook veel geld.”
Enigszins geforceerd ging hij over tot stemming, nadat ook hij duidelijk maakte dat er veel te lang over was gepalaverd.

D66 en ZZP/DLP stemden tegen de zienswijze. De motie van het CDA om af te zien van de oprichting van een BV en te overleggen met het Rijk over de BTW werd door portefeuillehouder burgemeester Smit overgenomen.

Dossier Veiligheidsregio

Uw WWK redacteur en de WWK fotograaf gaven het daarna tegen elf uur uitgeput op.

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief