WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
De Lachende Meerderheid
Wijdemeren, vr 7 maart 2014 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Gisteravond sprak de raad over het falende revindicateproject, de gierend uit de klauw lopende kosten en het voorstel om bureau Eiffel de klus no cure, no pay, te laten klaren.

Het was de laatste raadsvergadering van deze raadsperiode, maar met dit loodzware dossier op de agenda was de sfeer gespannen. Er hing het één en ander in de lucht. Een motie van de VVD om de schade van burgers als gevolg van proces- en andere kosten te vergoeden als de gemeente de rechtszaak tegen burgers verloren had (acht van de twaalf zaken tot nu toe). En een motie van wantrouwen tegen DB wethouder Jaap van Waveren omdat die het project niet in de hand hield en er inmiddels vier ton aan uitgegeven heeft, waar een opbrengst van slechts € 65.000 tegenover staat.


Jan Hermans (PvdA)

Ria Hennis (DB)

Voor de behandeling van het onderwerp verlieten Jan Hermans (PvdA) en Ria Hennis (DB) de tafel en gingen op de publieke tribune zitten. Beiden hebben ook een stuitingsbrief van Wijdemeren ontvangen en zijn derhalve belanghebbend. Marcel Maassen (DB) was afwezig.

Eiffel moet winst maken

De wethouder is de afgelopen maanden tot het inzicht gekomen dat hij er met de beschikbare ambtelijke ondersteuning nog jaren over zal doen om de revindicatie (opeisen van grond die een burger in gebruik heeft genomen) tot een goed eind te brengen. Vandaar dat het college voorstelt om bureau Eiffel in te schakelen. Dat bureau zal de hele revindicatie onder regie van de gemeente ter hand nemen met informatieavonden en individuele gesprekken met de 600 bewoners die de beruchte stuitingsbrief ontvingen. Eiffel brengt geen kosten in rekening, maar betaalt zichzelf uit de opbrengst van de door bewoners gekochte of gehuurde gronden. Pas als er voor enkele tonnen inkomsten uit grondverkoop is gemaakt (dat bedrag werd angstvallig geheim gehouden, het kan twee ton of een half miljoen zijn) gaat de gemeente voor 50% meedelen in de opbrengst. Voor Eiffel en de gemeente is er dus een sterke prikkel om inkomsten te genereren. Een nog veel sterkere prikkel dan nu, want Eiffel kan niet voor niets werken. In twee jaar moet de klus geklaard zijn.


Wethouder Jaap van Waveren (DB)

Martin Vuyk (VVD)

Voorgeschiedenis

Even terug in de geschiedenis. De raad stemde in met het revindicatieproject, stelde er af en toe vragen over, maar werd dan geruststellend toegesproken. Intussen kwamen er meer en meer signalen vanuit de bevolking dat men het niet eens was met de claims van de gemeente en dat de gemeente procedeerde tegen onwillige burgers, die niet bereid waren om te betalen. De laatste paar maanden werden die signalen zo sterk dat de VVD een emailadres opende waar enige tientallen zeer serieuze klachten binnen kwamen. Op 5 februari werd er in de commissie REO over gesproken, waar vier insprekers vertelden dat zij in 2011 een stuitingsbrief hadden ontvangen, maar dat het bijgevoegde kaartje niet klopte of dat er in één straat hele rare verschillen in behandeling van bewoners optraden. De VVD verzocht om het onderwerp op de raadsagenda van gisteren te zetten. Op 9 februari zond Mevrouw Irma van Hooft uit Loosdrecht een brief waarin zij liet weten dat zij weliswaar gewonnen had van de gemeente, maar dat zij desondanks € 4.500 armer was geworden door de acties van de gemeente. Ook maakte zij in die brief melding van een opmerking van de wethouder die haar zeer gegriefd had.

DB tegen de rest


Aan de ovezijde tien DB raadsleden. Aan deze kant half achter de pilaar,
het elfde DB raadslid, Liesbeth Siderius.

De behandeling in de raad had veel weg van Dorpsbelangen tegen de rest, de oppositie (CDA, VVD, PvdA en GL). D66 had flinke kritiek, maar zweefde met een wethouder in het college toch wat tussen beide kampen in. De kern van het verschil van mening was niet of terugvordering van gemeentegrond wel of niet moet gebeuren. Alle partijen zijn het erover eens dat dat wel moet gebeuren. De diepe meningsverschillen lagen bij de uitvoering van het project onder leiding van wethouder Jaap van Waveren.

De oppositie had zeer forse kritiek op die uitvoering. Er had beter gecommuniceerd moeten worden, burgers hadden persoonlijk benaderd moeten worden en de brieven van de gemeente waren wel erg zakelijk en hard. En er is 400.000 uitgegeven om 65.000 te innen. Een raadslid merkte op dat dat geld beter besteed had kunnen worden aan de groenvoorziening. De oppositiepartijen en D66 dienden moties in of deden uitspraken die in zekere mate overlap vertoonden met de VVD motie. Generaal pardon, simpele zaken eerst behandelen, schade vergoeden, etc.

De kadasterkaartjes

De keiharde kern van het diepgaande conflict, waaruit alle ellende voortkwam, lag echter bij de start van het project in de kaartjes die het kadaster voor de gemeente maakte voor € 28.500.
Volgens de oppositie levert het kadaster die kaartjes met de uitdrukkelijke boodschap dat de op het kaartje aangegeven "door een burger ingepikte" grond, slechts een indicatie is dat er mogelijk iets aan de hand is. Het kadaster stelt dat die kaartjes altijd gebruikt moeten worden in combinatie met schouw en/of een meting ter plaatse.
De Dorpsbelangenfractie, haar wethouder Jaap van Waveren en lijsttrekker Gert Zagt verklaarden eerder en ook nu in de raad, dat de kaartjes van het kadaster de waarheid, de enige waarheid en niets dan de waarheid zijn en dat het daarom volkomen terecht is dat burgers voor de rechter gesleept worden als ze niet willen betalen voor op het kaartje aangegeven "ingepikte" grond. De gemeente moet immers waken over haar eigendommen. Op de vraag van Felix Flameling (GL) hoe het dan toch kan, dat acht van de twaalf rechtszaken tot nu toe verloren werden, kwam geen antwoord.


De ambtelijke ondersteuning.

Grimmig met incidenten

In het begin van het debat was de stemming zakelijk. Die sloeg om en werd grimmig toen wethouder Jaap van Waveren een opmerking over Irma van Hooft uit Loosdrecht maakte. De door hem tegen haar gemaakte opmerking was hij vergeten. "Tijdens de commissievergadering zat zij achter een pilaar in de raadszaal, waardoor ik haar niet had gezien." Bovendien was er niemand anders bij het gesprek met haar geweest, waardoor hij het zich niet kon herinneren.
Mevrouw van Hooft, die op de publieke tribune zat, ontplofte bijkans. "U liegt, die blonde mevrouw, die achter u zit, (de senior medewerker grondzaken) was erbij. Dat weet u best!!" Burgemeester Martijn Smit maande haar tot kalmte. Een tweede incident deed zich voor toen wethouder Van Waveren verklaarde dat één van de insprekers bij de commissie, Margo Schoote, daar helemaal niet had moeten zitten, want dat haar zaak ging over een conflict over een bestemmingsplan van wethouder Abrahamse en niet over revindicatie. Ook Mevrouw Schoote schoot uit haar slof en riep: "Dat is niet waar! Dat is niet waar!" Weer moest de burgemeester ingrijpen om de orde te herstellen.

Grappen en grollen

De overmacht van DB werd glashelder zichtbaar in de raadszaal. In het oppositievak werden serieus voorbereide moties voorgelezen. Ook door D66, dat flinke kritiek had op het project.
Intussen zat de fractie van Dorpsbelangen aan de overkant grapjes te maken, te lachen en elkaar schouderklopjes te geven. DB wist dat er niet eens geluisterd hoefde te worden naar al dat gepraat aan de overkant. Wij zijn met z'n elven, dus laat maar lullen.
Dat was de indruk die gewekt werd. Zelfs toen Martin Vuyk (VVD) de motie van wantrouwen tegen wethouder Jaap van Waveren voorlas, toch altijd een zeer ingrijpende gebeurtenis in een raad, moest hij af en toe pauzeren en vragen om stilte in de DB fractie, die veel plezier had.

Deze raad weet niet waar het over gaat!

Wat werd er besloten? Dorpsbelangen was voor de inschakeling van Eiffel, de oppositie was daar tegen. Na een schorsing werd besloten om deze hete aardappel even in de koelkast te stoppen om hem er door de nieuwe raad in april weer uit te laten halen en er een besluit over te nemen. "Nou, ja.., naar de nieuwe raad! Deze raad weet al niet eens waar het over gaat!" : zo uitte Liesbeth Siderius haar warme waardering voor haar collegaraadsleden.


Liesbeth Siderius: "Deze raad weet al niet eens waar het over gaat."

De motie van wantrouwen die door Martin Vuyk (VVD) werd ingediend kon op waardering rekenen van Felix Flameling (GL) en Theo Reijn (CDA), echter niet voldoende om twee weken voor de verkiezingen steun aan zo'n motie te verlenen. De beide VVD-leden Martin Vuyk en Joep Frijdal waren de enigen die voor stemden. De rest van de raad was tegen.

Dossier Revindicatie

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief