WIJDEMEERSE WEBKRANT
Belt Groenewoud: Ernstig
Kortenhoef, di 21 juli 2009

Op de voormalige vuilnisbelt Groenewoud in Kortenhoef is bodemonderzoek gedaan. De resultaten worden 'ernstig' genoemd.

Wellicht ontstaat de indruk dat de resultaten nieuw zijn. Dat zijn ze niet. Wel is de kwalificatie 'ernstig' nieuw. In het volgende bericht geven wij een historisch overzicht over de discussies rond de belt die al ruim 35 jaar om de paar jaar oplaaien.

persbericht
16 juli 2009

Resultaten bodemonderzoek Groenewoud bekend

De afgelopen maanden is, in opdracht van de gemeente Wijdemeren, ING Real Estate en Natuurmonumenten, onderzoek uitgevoerd naar de milieuhygiënische risico’s van de voormalige stortplaats op de locatie Groenewoud bij Kortenhoef. Het onderzoek werd uitgevoerd door ingenieursbureau DHV. Eind vorige week heeft de gemeente  Wijdemeren het definitieve bodemrapport ontvangen.

Situatie

De stortplaats, gelegen ten zuiden van de kern van Kortenhoef, is ontstaan in de periode 1959 tot 1973. Het gaat om een opvulling van oude zandwinningsgaten met huisvuil, straatvuil en sloopafval. Het stortmateriaal ligt ondergronds en is afgedekt met een deklaag grond. Het terrein, zo’n 29 hectare groot, is nu in gebruik als weiland en ligt gemiddeld één tot anderhalve meter hoger dan de omgeving. Het omliggend gebied is deels ‘Natura2000’ gebied, wat betekent dat er een natuurwaarde aan toegekend wordt. Daardoor wordt de aanwezigheid van de voormalige stort eerder als een ‘risico’ bestempeld.

Bodemonderzoek

De milieuhygiënische toestand in de voormalige stort en ook die van de bodem op, onder en rondom de stort, is in de afgelopen maanden onderzocht. Het onderzoek was gericht op de kwaliteit van de deklaag, de slootbodem, het water in de sloten op en rondom de stort, en ook op het grondwater in, onder en rondom de stort. Voor het onderzoek zijn grondboringen verricht, peilbuizen geplaatst (tot 35 meter diepte) en monsters genomen en onderzocht. In de deklaag zijn  onder andere zware metalen, pak’s, naftaleen en sporen van DDT aangetroffen en in het grondwater barium en benzeen.

In kaart brengen van risico’s

Het onderzoek heeft analyseresultaten opgeleverd die de basis vormen voor een ‘risicobeoordeling’. Een risicobeoordeling is een vastgestelde, gestandaardiseerde methode om  analyseresultaten te kunnen duiden en risico’s te kwantificeren. In dit geval zijn de mogelijke risico’s onderzocht voor de gezondheid van mensen, de aantasting van ecologie en het risico van verdere verspreiding. Een risico betekent in dit verband dus niet automatisch een gezondheidsrisico voor de mens. Risico’s kunnen bijvoorbeeld ook financiële risico’s (beheerskosten) betreffen als een verontreiniging blijft verspreiden, of een risico voor het al dan niet kunnen ontwikkelen van een bepaalde kwetsbare natuurwaarde.

Wat zijn hier de risico’s?

Op basis van de resultaten uit het bodemonderzoek en de daarop gebaseerde risicobeoordelingen, wordt de situatie bestempeld als een ‘ernstig’ en ‘spoedeisend' geval van bodemverontreiniging.
De afdeklaag is (te) dun en er is sprake van verontreinigd grondwater, direct in en onder de voormalige stortplaats. Ook is er een ecologisch risico door de verontreiniging van slib in de slootbodem in 3 slootgedeeltes op de stortplaats, de verontreiniging in de deklaag en de aanwezigheid van het Natura2000-gebied binnen een straal van 100 meter.

Het geval wordt ‘ernstig’ genoemd omdat er concentraties zijn gemeten boven de maximaal toegestane hoeveelheden. Het geval wordt als ‘spoedeisend’ gekwalificeerd, omdat binnen 4 jaar vervolgacties zijn gewenst om de risico’s te beheersen.

Wat betekent dit concreet?

  1. De bodemverontreiniging vormt geen risico voor de aangrenzende woonwijk. DHV heeft peilbuizen geplaatst op de grens van de stort en de woonwijk, maar geen verontreiniging van het grondwater aangetroffen. Daarbij komt dat het grondwater niet in de richting van de wijk stroomt.
  2. Grondbewerking op de voormalige stortplaats zelf moet, vanwege de dunne en verontreinigde deklaag, worden vermeden, omdat men in contact kan komen met verontreiniging in de deklaag of in het stortmateriaal eronder.
  3. Er moeten maatregelen getroffen worden om verspreiding van de verontreiniging te voorkomen. Als daar te lang mee wordt gewacht, kan dat op termijn duurder worden.
  4. Het ecologische risico houdt in dat aanwezige ecologie negatief wordt beïnvloed.

Sanering

Sanering van de huidige situatie, ofwel het wegnemen van de risico’s, dient te worden uitgevoerd. Dit betekent primair het aanbrengen van een goede deklaag, de monitoring en/of beheersing van de grondwaterverontreiniging en het in kaart brengen van de effecten op de natuurwaarden.
Daarna worden de mogelijke maatregelen geïnventariseerd en de geschiktste saneringsaanpak  bepaald. Hierover wordt pas in het najaar meer bekend.

De betrokken grondeigenaren en gebruikers van de voormalige stortplaats zijn ondertussen schriftelijk geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek en de geconstateerde risico’s.

Het bodemrapport en de daarbij behorende bijlagen liggen ter inzage op het gemeentehuis van Wijdemeren, bij de balie van REO. Het kan op werkdagen van 09:00 tot 12:00 worden ingezien.
Op de website www.wijdemeren.nl vindt u het rapport onder de knop Actueel, ter inzage.

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
bewolkt
24 gr.
windkr. 2