WIJDEMEERSE WEBKRANT
Bezwaar Agrarisch Loosdrecht
Loosdrecht, do 22 februari 2007

Aanstaande maandag komen een aantal agrariërs uit Loosdrecht in het gemeentehuis. Zij overhandigen om 13.00 uur een bezwaarschrift aan wethouder Wim Lorjé.

De provincie Noord-Holand heeft een nota Gebiedsplan Gooi- en Vechtstreek vastgesteld. Daarna is er een inspraakronde geweest. Onderstaand bezwaarschrift is een reactie op die inspraakronde. Het is ondertekend door meer dan 40 agrariers uit Loosdrecht. De bezwaren betreffen o.a.a: drastische landschapsveranderingen door natuurorganisaties, het waterpeil en kwel in het dorp en de beperking van agrarische ontwikkelmogelijkheden.

ingezonden bericht

Loosdrecht, 3 februari 2007

Betreft: Bezwaar/inspraakreactie Voorontwerpbestemmingsplan Loosdrecht landelijk gebied noordoost

In 2003 heeft de provincie Noord-Holland de nota Gebiedsplan Gooi en Vechtstreek vastgesteld. Ter invulling van dit gebiedsplan heeft de dienst landelijk gebied namens de provincie (gedeputeerde dhr. Moens) alle landeigenaren (min. 1 ha in bezit) en gebruikers in het gebied uitgenodigd om te praten over de praktische invulling van dit plan in het gebied. In een vijftal vergaderingen is gesproken over de nota en over de consequenties van deze nota voor de agrarische ondernemers, en particuliere grondeigenaren in dit gebied.

In 2007 wil de provincie in overleg met de agrarische ondernemers en particuliere grondeigenaren in dit gebied toewerken naar een gebiedsbeheersplan, waarin activiteiten m.b.t. landschaps- en natuurbeheer verder worden uitgewerkt. Tevens wordt een nieuwe versie verwacht van het provinciale gebiedsplan in 2007. Vooruitlopend op de samenstelling van het gebiedsbeheersplan willen ondergetekende landeigenaren gezamenlijk de volgende bezwaren/opmerkingen plaatsen bij het voorliggende bestemmingsplan, Loosdrecht Landelijk gebied noordoost.

A Er dient geen verdere versnippering te worden toegestaan tussen bestemming Agrarisch (A) en Natuur (NR)

Agrarisch gebruik wordt belemmerd indien de bestemming van aanliggende percelen wijzigt van A naar NR, zoals mogelijk gemaakt in artikel 13 lid 13. Hetgeen nu is aangewezen als A dient niet door aankoop van gronden door de grote natuurbeschermingsorganisaties (mn Natuurmonumenten) te kunnen migreren naar NR.

B Behoud agrarische elementen

In het gebied dienen de huidige agrarische activiteiten mogelijk te blijven. De voorgestelde migratie naar Natuur is ongewenst. Ondanks de afname van melkveebedrijven is nog voldoende overige agrarische activiteit aanwezig. Bestaand gebruik van grasland en bouwland moet ook in de toekomst mogelijk zijn. Het niet toelaten van werkzaamheden in de periode maart tot eind juli (pagina 35 van de toelichting) zal in de praktijk de nekslag betekenen voor de nu nog bestaande bedrijven.

C Bestaand waterpeil en gemaal Stergebied behouden

In paragraaf 3.1.3 verwachte ontwikkelingen worden o.a. als gewenste maatregelegen genoemd: stopzetting van de drinkwaterwinning Loosdrecht en opheffing van de opmaling in De Ster. Om de huidige agrarische activiteiten te continueren is echter behoud van het bestaande waterpeil noodzakelijk, inclusief de mogelijkheid om extra water in het gebied in te laten door het stergemaal in geval van droogte. Tevens is eventuele stopzetting van de drinkwaterwinning aan de R ad ing ongewenst , want de toename van kwel geeft grote sch ad e aan agrariers en inwoners van het dorp. Door Waternet is eind 2006 een voorstel gedaan voor vaststelling van een nieuw Peilbesluit voor dit gebied. Hierin wordt handhaving van het bestaande waterpeil en behoud en verbetering van het stergemaal voorgesteld.

D Behoud van bestaande waardevolle landschappelijke kenmerken

In de vorm van openheid, graslandkarakter, slotenpatroon, verkavelingsstructuur en kleine landschapselementen wordt in artikel 13 lid 1b terecht beschermd. Deze beschermingsclausule zou ook opgenomen moeten worden in artikel 14. Nota bene als grond naar natuurbeschermingsorganisaties gaat, wordt de bescherming van het landschap bijna geheel losgelaten. Het is gebleken dat natuurbeschermingsorganisaties het landschap drastisch kunnen veranderen. Daar zou de gemeente paal en perk aan moeten stellen.

E Schaalvergroting tbv agrarisch ondernemerschap wordt onmogelijk gemaakt

De huidige bebouwde oppervlakte bedrijfsruimte wordt gezien als maximum. Er wordt geen rekening gehouden met mogelijkheden voor levensvatbare uitbreiding van agrarische (neven-) activiteiten bij nog aanwezige bedrijven. En zo het al mogelijk gemaakt wordt is het beperkt tot 300m2 in het geval van bebouwing. Agrarische nevenfuncties ophangen aan een inkomenscriterium (artikel 1 lid 52) is ongewenst. De financiën voor het instandhouding en het onderhoud van het landschap moeten immers ergens vandaan komen.

F Ruimte voor Ruimte binnen het gebied

Artikel 13 lid 9 zou ruimer geformuleerd moeten worden. Een voor herbouw te slopen pand zou ook op een andere locatie binnen de gemeente kunnen staan. Dus bouwen in ruil voor afbraak van gebouwen ergens binnen de gemeente, in plaats van afbraak van "aanwezige" gebouwen. Daarmee wordt actieve ondernemers meer kansen gegund en wordt ook bijgedragen aan een verfraaiing van het dorp en het landschap. Op deze manier worden oude schuren geld waard en loont het om rommel op te ruimen.

bron
ing. bericht
foto
---
auteur
ing. bericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
Zonnig
10 gr.
windkr. 3