Rik Jungmann

---

Persbericht
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 .

Nota Economie

Wijdemeren, 24 september 2005

In de nota Geef economie de Ruimte legt de gemeente haar visie neer op de economische ontwikkelingen in Wijdemeren.

Persbericht

Gemeente biedt "Nota Economische Zaken, Recreatie en Toerisme" aan "Geef economie de ruimte"

De gemeente Wijdemeren geeft met de nota 'Geef economie de ruimte' haar economische en recreatieve visie. Zowel de voormalige gemeenten Loosdrecht, 's-Graveland en Nederhorst den Berg als Wijdemeren kenden niet eerder een dergelijk beleidsprogramma. Met deze nota maakt de gemeente duidelijk wat Wijdemeren doet en gaat doen op diverse economische terreinen. De nota zal binnenkort ook ter beoordeling worden verstuurd naar de partners in het veld en besproken worden in de komende raadscommissie Ruimte en Economie.

De gemeente streeft naar een vitale en duurzame economie in Wijdemeren. Dit betekent het bieden van vestigingsmogelijkheden voor bedrijven, het bevorderen van werkgelegenheid en versterking van de positie van Wijdemeren in de regio. De bijzondere landschappelijke en ecologische waarden, van regionale en nationale betekenis, vormen uiteraard het kader waarbinnen ontwikkeling plaats kan vinden.

Bedrijvigheid en werkgelegenheid

De bedrijvigheid in Wijdemeren is zowel traditioneel als modern. Sterk aanwezig zijn land- en tuinbouwachtige bedrijvigheid, industrie, handel en bouw. Maar ook de zakelijke dienstverlening is voor Wijdemeren een belangrijke sector, zeker voor de werkgelegenheid, evenals de recreatieve en toeristische sector.

Een gedetailleerd inzicht in de ontwikkeling van afzonderlijk sectoren en de werkgelegenheid is er nu nog onvoldoende. De gemeente zal daarom in 2006 gaan werken aan het ontwikkelen van betere informatiebestanden. Meer inzicht in de ontwikkeling per bedrijfstak en de werkgelegenheid is nodig om goed beleid te kunnen maken.

Horeca

De horecasector draagt bij aan een aantrekkelijk verblijfsklimaat en versterkt de recreatieve en toeristische sector (en andersom). De gemeente streeft daarom naar behoud en waar mogelijk versterking van de horecasector. Momenteel wordt de Horecanota ontwikkeld. Deze zal duidelijkheid gaan geven wat de gemeente wil en niet wil: naast visie bevat de nota uitgangspunten voor handhaving. Ook zal de nota inzicht verschaffen in de vraag hoe de horecasector ervoor staat in Wijdemeren en wat mogelijke perspectieven voor ontwikkeling zijn.

Detailhandel

Het aanbod aan winkelvoorzieningen in Wijdemeren staat onder druk. Schaalvergroting, branchevervaging (steeds minder gespecialiseerde zaken, waardoor de concurrentie toeneemt) en regionale concurrentie zijn hierin bepalend. De gemeente streeft naar zoveel mogelijk behoud van het bestaande aanbod. Winkelvoorzieningen dienen zoveel mogelijk de centrumfunctie van kernen te versterken. Markten kunnen een alternatief bieden in gebieden waar winkelvoorzieningen verdwijnen en zodoende de leefbaarheid onder druk komt te staan. In Ankeveen loopt hiervoor momenteel een succesvol proefproject met standplaatsen op een weekmarkt. Een notitie 'Standplaatsenbeleid' zal duidelijkheid bieden hoe de gemeente hier verder mee omgaat.

Het regionale detailhandelonderzoek van de Kamer van Koophandel, dat momenteel in ontwikkeling is, zal meer inzicht verschaffen in de ontwikkeling van de regionale detailhandelstructuur van het Gooi en Eemland. In het verlengde hiervan zal de gemeente in 2006 een lokaal detailhandelonderzoek laten uitvoeren. Hiermee moet duidelijk worden wat de kansen, bedreigingen, mogelijkheden en perspectieven zijn voor de winkelvoorzieningen en -structuur in Wijdemeren.

Bedrijventerreinen

De gemeente wil passende ruimte bieden aan ontwikkeling van bedrijvigheid in Wijdemeren. Ruimte voor nieuwe ontwikkelingen worden geboden op terrein De Boomgaard en - na herstructurering - op De Slenk.

De gemeente streeft er naar om zoveel mogelijk nieuwe capaciteit op bestaande terreinen te creëren. Parkmanagement - gezamenlijk beheer en onderhoud van bedrijventerreinen door ondernemers en gemeente - is het instrument om op bestaande terreinen capaciteit en kwaliteit te winnen. Het is zaak om startende en doorgroeiende bedrijven te huisvesten en zodoende de werkgelegenheid op peil te houden.

Toerisme en recreatie

De toeristisch - recreatieve sector is één van de belangrijkste sectoren van Wijdemeren. De gemeente zet in op verdere vitalisering van deze sector. De centrumontwikkeling in Oud-Loosdrecht (Loosdrecht Leeft!) is hierin een belangrijke pijler.

Vitalisering is wellicht ook een instrument om permanente bewoning van recreatieterreinen tegen te gaan: goed functionerende recreatieterreinen bieden minder gelegenheid voor het ontstaan van permanente bewoning in recreatiewoningen.

Samenwerking en bedrijfscontacten

Op bijna alle genoemde terreinen van economisch beleid vindt samenwerking met het bedrijfsleven plaats of zal deze nader plaatsvinden: bedrijventerreinen, detailhandel, horeca, toerisme en recreatie. Samenwerking met ondernemersorganisaties en brancheorganisatie is cruciaal voor draagvlak, inbreng van kennis en ervaring, contacten met bedrijven en verdeling van taken en verantwoordelijkheden. De gemeente zal daarom steeds structureel en gestructureerd overleg blijven voeren met bedrijvenorganisatie. De bedrijfscontactfunctionaris is hiervoor het aanspreekpunt. Hij is hiermee feitelijk belangenbehartiger van de bedrijven binnen de gemeente.

Regio

Economische ontwikkeling stoort zich niet aan gemeentegrenzen. Samenwerking in de regio is daarom cruciaal. Het Regionaal Economisch Stimuleringsprogramma (RES) geeft door middel van concrete projecten impuls aan economische ontwikkeling in de Gooi en Vechtstreek. Wijdemeren is sterk voorstander van regionale samenwerking door middel van het RES en draagt waar mogelijk bij aan de ontwikkeling van goede projecten met regionale betekenis.

De nota 'Geef economie de ruimte' is binnenkort te downloaden vanaf www.wijdemeren.nl .


De wekelijkse nieuwsbrief Half bewolkt Matige wind 18º Naar volgende bericht