Rik Jungmann

Gemeente Wijdemeren
Naar vorig bericht Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 Naar de home-page De wekelijkse nieuwsbrief Naar volgende bericht

Gemeente pleit voor Nieuwbouw

Wijdemeren, 30 september 2004. In een persbericht geeft het college van B&W weerwoord op de geluiden van de Singelgroep inzake de nieuwbouw aan de Voorstraat in Nederhorst. Het gebouw wordt even hoog als de naastgelegen panden, de woningnood wordt enigszins gelenigd en de parkeerdruk neemt niet toe, aldus het college.

Persbericht

Nieuwbouw Voorstraat NdB: zorgvuldig afgewogen plan

Tegen het voornemen om op de plek van het voormalige gemeentehuis van Nederhorst den Berg 20 appartementen te realiseren hebben veel mensen hun bedenkingen geuit. De gemeente heeft begrip voor deze meningen en gevoelens, maar benadrukt dat het nieuwbouwplan zorgvuldig afgewogen is en voorziet in een deel van de woningbehoefte in de kern.

Nadat de ambtelijke organisatie van de gemeente Wijdemeren zich in 2003 tijdelijk centraal vestigde aan de Rading 1, verloor het voormalige gemeentehuis van Nederhorst den Berg zijn functie. Door de hoge woningbehoefte in Wijdemeren ging de voorkeur van de gemeente uit naar het verkopen van het pand en de bijbehorende grond om er woningbouw te realiseren. De gemeente gaf een stedenbouwkundig adviesbureau de opdracht de mogelijkheden en randvoorwaarden hiervoor te onderzoeken. Eén van de randvoorwaarden uit het onderzoek is dat de massa-opbouw en de uitstraling aan de Voorstraat moet aansluiten op de omringende bebouwing. In maart 2004 kocht de Utrechtse projectontwikkelaar Van Oostrum en van Laar het pand en de bijbehorende grond. Het bouwplan van deze onderneming sluit aan bij de uitgangspunten van het advies van het stedenbouwkundig adviesbureau en ook de welstandcommissie heeft met het plan ingestemd. Tijdens een druk bezochte informatiebijeenkomst in juni 2004 zijn de inwoners over de plannen geïnformeerd.

Woningbehoefte
De geplande 20 appartementen aan de Voorstraat in Nederhorst den Berg komen tegemoet aan de hoge woningbehoefte in deze kern. De panden zijn bedoeld voor senioren en starters. Inwoners van Wijdemeren hebben de eerste twee maanden na de start van de verkoop voorrang.

Geen flatgebouw!
De gemeente betreurt het dat de indruk is ontstaan dat er een “flatgebouw” op de Voorstraat gebouwd gaat worden. Dit is niet het geval! De (nok)hoogte van het gebouw is gelijk aan die van de omliggende gebouwen, maar dan met een plat dak. Een ander bezwaar tegen het plan is het toenemen van de parkeerdruk. De gemeente verwacht in de toekomst op dat gebied geen problemen. In de omgeving zijn meer dan voldoende openbare parkeerplaatsen. Bovendien had het voormalige gemeentehuis ook te maken met bezoekers en medewerkers die in de omgeving parkeerden.

Hoe verder?
Inmiddels heeft een aantal inwoners die tegen het nieuwbouwplan zijn, zich georganiseerd in de “Singelgroep”. De groep heeft op 29 september de opgehaalde handtekeningen aan burgemeester D. Bijl aangeboden. Deze “zienswijzen” neemt de gemeente mee in de besluitvorming of de procedure kan worden voortgezet. Als dit het geval is dan is de volgende stap het vragen van een verklaring van geen bezwaar aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Als de verklaring wordt afgegeven, kunnen de bouwvergunning en de vrijstelling van het bestemmingsplan worden verleend. Daartegen kunnen belanghebbenden een bezwaarschriftenprocedure starten.


. BewolktWindstil16º Naar volgende bericht