Rik Jungmann

Fractie DBW
Naar vorig bericht Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 Naar de home-page De wekelijkse nieuwsbrief Naar volgende bericht

DBW vragenvuur

Wijdemeren, 20 september 2004. René Voigt, fractievoorzitter van de fractie DB Wijdemeren, zond op 12 september een spervuur aan vragen naar het college. Het politieke jachtseizoen lijkt van start te zijn gegaan.

Hij stelt vragen over de permanente bewoning van recreatiewoningen. Volgens hem heeft de raad nog geen voorstel van het college op dit punt behandeld, maar wel een persbericht doen uitgaan over een besluit om te handhaven. Ook stelt hij vragen naar aanleiding van de afhandeling van het convenant over de kwestie Dode Eind. Tenslotte een vraag over mede VVD-raadslid Tjitske van Emden, die volgens hem illegaal gemeentegrond in gebruik zou hebben, waarover het college volgens hem stilzwijgen zou bewaren.


DBW-Fractievoorzitter René Voigt

VVD-Raadslid Tjitske van Emden

Baerte,

In de Programmabegroting 2004 is opgenomen dat in 2004 prioriteit heeft de inventarisatie en het ontwikkelen van beleid op permanente bewoning in recreatiewoningen. Een voorstel hierover is nog niet in de gemeenteraad behandeld. Uit een persbericht van het college en uit krantenpublicaties blijkt dat het college inmiddels wel gaat optreden tegen permanente bewoning in recreatiewoningen.

Hierbij het verzoek om voor de komende raadsvergadering uit te zoeken welk besluit het college precies heeft genomen. Wij ontvangen ook graag een kopie van het advies dat aan het besluit ten grondslag ligt.

Graag ook even uitzoeken waarom de Handhavingsnota Bouw- en Woningtoezicht is teruggenomen van de agenda van de commissie R+E van 1 september. Lijkt vreemd want het college heeft de nota wel vastgesteld en heeft daarover een persbericht gepubliceerd.

René Voigt


Don,

Voor de goede orde bevestig ik hierbij nog even de afspraken die ik heb genoteerd tijdens het fractievoorzittersoverleg op 31 augustus 2004.

De fractievoorzitters ontvangen een kopie van de herziene vaststellingsovereenkomst Dode Eind alsmede van de overeenkomst tussen de gemeente en Jachthaven Ridder.

Er zal aan Openbare werken worden gevraagd om serieus te kijken naar de verkeersveiligheid van de weginrichting op het Dode Eind, i.c. de geplaatste trottoirbanden die moeten dienen als afscheiding voor een te maken groenvoorziening voor het pand van Scholten.

Er zal serieus worden gekeken of het plaatsen van de groenwal door Scholten inderdaad moet wachten (zoals door de heer Kamman betoogd) op het bestemmingsplan, omdat die "eis" ook niet is gesteld bij veel zaken die dit moment bij Krakeelakker en bij Fokke aanwezig zijn. (De uitleg van de heer Kamman dat het aanleggen van de groenwal niet als verplichting, maar als een recht voor Scholten in de vaststellingsovereenkomst is opgenomen, is niet juist. Het is wel degelijk als een verplichting geformuleerd; er staat immers "zal worden aangelegd……door Scholten". Er is alleen geen termijn en geen boetebepaling opgenomen, hetgeen in relatie tot de overige bepalingen overigens zeer vreemd is)

In de vergadering van de commissie R+E van oktober zal de planning van het bestemmingsplan worden medegedeeld. Over het bestemmingsplan wil ik nog even reageren op de opmerking van de heer Kamman dat er nog verschillende onderzoeken moeten worden uitgevoerd. Die opmerking kan ik niet plaatsen, omdat het bestemmingsplan onderdeel was het ontwerpbestemmingsplan Wijde Blick, waarin was opgenomen dat er 21 woonarken mochten worden gerealiseerd in de Krakeelakker en 23 woonarken bij Fokke. Aangenomen mag worden dat die onderzoeken toen al hebben plaatsgevonden en het niet noodzakelijk lijkt om dat opnieuw te doen.

De antwoorden wil ik graag met spoed ontvangen.

René Voigt


Don,

Ik heb vernomen dat raadslid mevrouw Van Emden van de VVD een probleem heeft met de gemeente omdat zij illegaal gemeentegrond in gebruik heeft.
Hierover is door het college een besluit genomen. Ik heb begrepen dat het college dit besluit bewust niet openbaar heeft gemaakt, omdat het een raadslid betreft.
Graag met spoed informatie hierover.

René Voigt


. Zwaar bewolktHarde wind13º Naar volgende bericht