Rik Jungmann

WWK
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 .

Raad 28 oktober 2004

Wijdemeren, 29 oktober 2004. In de gemeenteraad werd gisteren o.a. gesproken over de voorgenomen herindeling met Loenen en de problemen bij de Stichting Primair.

Inspraak

Tijdens het inspreken kwamen de heren Van Erp en Peijen aan het woord.

De eerste sprak namens de Stichting Katholiek Onderwijs Wijdemeren, de fusie van de schoolbesturen van de katholieke scholen in Wijdemeren. Hij wilde hardnekkige verhalen over de uitbreiding van de Antoniusschool uit de wereld helpen. Het feit dat er nu noodlokalen nodig zijn komt niet omdat het schoolbestuur heeft zitten slapen. De appartementen boven de school die ooit bedoeld waren om ook als lokaal te gebruiken zijn niet als dommigheid verkocht. Hij wees erop dat de prognoses van het aantal leerlingen weloverwogen gemaakt zijn, maar dat de toeloop de school verrast heeft. Over de lokalen/appartementen zei hij dat er tijdens het project geldnood kwam vanwege de economische situatie. Op dat moment was verkoop van de appartementen de beste oplossing.

De heer Peijen sprak namens de Singelgroep uit Nederhorst den Berg. Hij wees nogmaals op de 700 bezwaren die aangetekend zijn tegen de nieuwbouw op de plek van het oude gemeentehuis aan de Voorstraat. Hij citeerde uit de welstandsnota die in juni goedgekeurd werd. Daarin is sprake van bouw aan de Voorstraat met twee bouwlagen en een kap. Ook wordt in de nota grootschalige bouw afgewezen. Hij riep de raad op om de bouw tegen te houden.
In antwoord op zijn opmerkingen en opmerkingen uit de raad antwoordde wethouder Wim Neef (CDA) van ruimtelijke ordening dat deze procedure (art. 19 lid 2) uitsluitend de verantwoordelijkheid van het college is. Ook de gemeenteraad heeft er niets over te zeggen. André Spils (DBL) deed nog een poging om er iets over op te merken, maar werd door de wethouder teruggewezen. Felix Flameling (D66) constateerde dat de raad hier met lege handen staat.

Herindeling Loenen

Er was op het allerlaatste moment een extra agendapunt ingelast om toch ook in de openbaarheid over de eventuele herindeling met Loenen te spreken. Voorafgaand aan de behandeling van dat agendapunt kwam een persbericht van de provincie Utrecht ter tafel waarin die provincie aan onderzoek aankondigt naar de kwaliteit van het bestuur in Breukelen, Loenen en Abcoude (BAL). In dat persbericht blijkt blijkt dat ook die herindelingsvariant nog serieus overwogen wordt.

In dat debat, dat door René Voigt (DBW) geopend werd, bleek dat hij en Nelleke Schenkkan (GL) fel tegen de herindelingsplannen waren. De overige fracties waren positief afwachtend tot zeer positief over de plannen om samen te gaan met Loenen. Vrijwel iedere bijdrage in het debat begon met: "Zoals ik tijdens de besloten vergadering van 13 oktober ook al zei..."  Voigt merkte hierover op dat er "een toneelstukje voor de publieke tribune werd opgevoerd". Over de bijdrage van DBW waren de meeste fracties niet te spreken. Men vond de opstelling van DBW erg negatief.

Els van Hall (VVD) zag kansen in de fusie met Loenen. Zij stelde als voorwaarde om na een onderzoek verder te gaan dat de fusie een meerwaarde voor de burger van Wijdemeren moet hebben en dat er helder met de bevolking over de plannen gecommuniceerd moet worden.

Felix Flameling (D66) verklaarde de weerstand van DBW uit het feit dat die partij in een grotere gemeente zou verdwijnen. Hij vindt dat men moet blijven nadenken over de toekomst op bestuurlijk niveau en beoordeelde het voorstel om een onderzoek te starten positief.

Betske van Henten (CDA) is een voorstander van onderzoek naar een fusie, maar waarschuwde voor vertragingen en stilstand in lopende projecten als gevolg van de fusieplannen. Ook vroeg zij aandacht voor de provinciegrens en de rol van het gewest Gooi- en Vechtstreek in combinatie met de fusie met Loenen.

Lia Moote (PvdA) verklaarde verrast te zijn door de herindelingsplannen, maar gaf haar steun aan het doen van een onderzoek. Zij pleitte ervoor om de uitkomsten van het onderzoek van de provincie Utrecht te gebruiken voor het onderzoek van Loenen en Wijdemeren samen. Het einddoel van een fusie moet volgens de PvdA meer kwaliteit voor de burger zijn.

Gert Zagt (DBL) achtte het juist dat er eerder in beslotenheid vergaderd was en dat de partijen zich niet hadden laten verleiden tot reacties in de pers. Als er dan toch gefuseerd wordt, dan kan dat beter nu, dan over tien jaar was zijn standpunt. Hij pleitte voor een veel grotere rol van de raden in het herindelinsproces. Ook hamerde hij op openheid tijdens het verdere verloop van het onderzoek en de volgende stappen.

Burgemeester Don Bijl reageerde op opmerkingen over het feit dat Utrecht een onderzoek doet binnen de BAL variant en op opmerkingen van diverse fracties over openheid en betrekken van de raad. "Het onderzoek naar een fusie is geen bezigheidstherapie. Als Loenen toch iets anders wil, dan stoppen we daarmee". Ook zegde hij toe dat de raad en de bewoners zullen worden betrokken in het verdere verloop.

Primair

De Stichting Primair, het overkoepelend bestuur van de openbare scholen in de regio, heeft grote sommen geld zoekgemaakt. In alle betrokken gemeenteraden zijn daarover de afgelopen weken debatten gevoerd, omdat de gemeenten het verschil moeten bijpassen om Primair te laten voortbestaan.

Het debat over deze kwestie werd geopend door Kees Bosdijk (PvdA) die zijn betoog op las van papier om te voorkomen dat hij vragen zou missen of dat de emotie de overhand zou nemen. Hij stelde op dreigende toon een serie zeer indringende vragen aan wethouder Bert Nagel (CDA). Andere fracties sloten zich min of meer bij hem aan.

Bij de beantwoording van de vragen door de wethouder bleef onduidelijkheid bestaan, omdat de wethouder van mening was dat volledige openheid van zaken het openbaar onderwijs zou schaden. Ook wees hij erop dat ruim de helft van de huidige raadsleden indertijd in hun eigen gemeente hadden voor gestemd om Primair op te richten en dus mede-verantwoordelijk zijn voor het besluit dat tot de problemen leidde.

Die opstelling werd vrijwel unaniem van de hand gewezen. De fracties vonden dat indertijd (1999) een goed besluit was genomen, maar dat de uitvoering en de controle hadden tekort geschoten.

Na een korte schorsing was de angel uit het debat en waren de fracties het erover eens dat er geen andere keus was dan het voorstel van het college, om Primair te steunen met een renteloze lening van € 125.920, te steunen.


De wekelijkse nieuwsbrief Half bewolktMatige wind15º Naar volgende bericht