Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Rik Jungmann

Foto's: Douwe van Essen

Bron: Wijdemeerse Webkrant


Algemene Beschouwingen

Wijdemeren, 11 november 2003. De Algemene Beschouwingen werden vanmiddag en vanavond gehouden. Het werd voor de toehoorders in de loop van de avond een uitputtingsslag.


De raadszaal met een feestelijk bloemstuk

Om 14.00 uur hadden college, raadsleden, ambtenaren, pers en een enkele toehoorder zich in de raadszaal verzameld. Een vrolijk nerveuze sfeer vulde de zaal. Raadsleden waren iets fraaier uitgedost dan anders. De bode droeg een groot bloemstuk binnen. Ze waren er klaar voor. De eerste echte duale Algemene Beschouwingen van Wijdemeren konden van start gaan.

Opening

Burgemeester Don Bijl opende de vergadering en deelde mee dat Miep van Hattem (DBL) en Jan van den Broeck (CDA) afwezig waren. Hij gaf een inleiding waarin hij terugblikte op de successen van het afgelopen jaar en zorgelijk vooruitblikte. Over de financiën van Wijdemeren en over het feit dat de eigen beleidsruimte voor gemeenten steeds kleiner wordt. Die ruimte wordt beperkt door toenemende rijksregelgeving en door het afbouwen van de OZB. Over deze algemene beschouwingen zei hij dat dit de eerste dualistische beschouwingen zijn, dat dat voor iedereen nieuw is en dat het dus onwennig zou worden.

De algemene beschouwingen werden door de partijen voorgelezen in volgorde van grootte. Het CDA begon, D66 eindigde. Halverwege schrok René Voigt dat het zijn beurt was. "Goh, zijn we nog zo groot?"

OZB, veiligheidsbelasting en inflatie

Alle partijen spraken hun zorgen uit over twee dingen. De voorgestelde stijging van de OZB met 23% en de financiën op langere termijn.Veel partijen deden voorstellen over uitsmeren van de OZB stijging, gedeeltelijke dekking uit de algemene reserve en beperking van het toegepaste inflatiepercentage van 3% naar 1,5 %. De OZB stijging bestaat uit drie componenten, 12% voor het brandweerplan (de "veiligheidsbelasting"), 8 % voor dekking van andere kosten en 3 % inflatiecorrectie.

Opmerkelijke bijdragen kwamen van de VVD, bij monde van Wim Lorjé, Nelleke Schenkkan (GL) en René Voigt (DBW).


Wim Lorjé (VVD), race tegen de klok.

VVD: bezuinigen

 

De VVD stelde de meest drastische bezuinigingen voor, waarbij ontslagen van ambtenaren ook genoemd werden. De partij wil alle inhuur stoppen en terug naar de formatie van 140. Hilversum werd in dit betoog als voorbeeld gesteld. Ook stelde partij voor om te stoppen met de subsidie van het vervoer van leerlingen die elders op school gaan vanwege hun specifieke geloofsovertuiging. Wim Lorjé liep overigens enorm uit de spreektijd van een kwartier. Zeer snel lezend was hij tot de helft van zijn verhaal gekomen toen Don Bijl hem wees op de overschrijding. Na een tweede aanwijzing was hij gedwongen zijn verhaal sterk in te korten en enigszins af te raffelen.

 

GL: hoofdlijnen


GL in overleg: v.l.n.r. Rie Boeve,
de Edwin Bult en Nelleke Schenkkan.

Nelleke Schenkkan (GL) opende haar betoog met de mededeling dat de raad meer op hoofdlijnen moet besturen en hield een pleidooi om sommige onderwerpen dus niet meer op de agenda te zetten. Vervolgens ging zij verder met haar beschouwingen. Daarin riep zij op om de bermen niet meer te klepelen, maar te maaien, ook pleitte zij voor een paardenbelasting vanwege de overlast van paardenstront. Een derde hoofdlijn uit haar betoog was een pleidooi om op de autoloze zondag de Emmaweg en de Koninginneweg in Kortenhoef af te sluiten. Na haar eerdere pleidooi voor bestuur op hoofdlijnen niet geheel overtuigend.

DBW: Dualisme praktizeren

René Voigt (DBW) hield een gedegen betoog over het dualisme. Hij stelde de (nog steeds monistische) cultuur in het gemeentebestuur ter discussie, waarbij hij de raadsleden opriep om meer te debatteren en minder te vluchten in vragen aan het college en aan elkaar. Ook riep hij de raad op om meer initiatief te nemen, af te wijken van collegestandpunten, eigen informatie in te winnen en eigen verantwoordelijkheid te nemen. In dat kader worden wat hem betreft veel zaken zoals die nu gaan ter discussie gesteld. Ook riep hij op om niet in de raad de commissievergaderingen nog eens over te doen, maar vooraf zaken te onderzoeken en uit te discussiëren.

Recreatiewoningen en WWI


De CDA fractie: v.l.n.r. Herman Veldhuisen, Freek Visser, Betske van Henten, Esther Luyer en Wim Voeten. Jan van den Broeck was afwezig.

In de beschouwingen van alle partijen werden tientallen vragen aan het college gesteld over alle beleidsterreinen, waarvan sommige zeer gedetailleerd. Enkele punten die regelmatig terugkwamen waren de permanente bewoning van recreatiewoningen en de invoering van de Wet Werk en Inkomen die door diverse partijen asociaal werd genoemd. Het teveel betaalde geld aan Essent kwam in diverse beschouwingen ook terug. Het CDA legde sterke nadruk op de samenhang in Wijdemeren en vroeg aandacht voor de jeugd en de ouderen. Over het voorstel van de VVD inzake het leerlingenvervoer was het CDA niet te spreken. De vrijheid van onderwijs piepte het debat even binnen. Gert Zagt (DBL) pleitte er voor om een te kijken naar de verschillende afschrijvingstermijnen die gehanteerd worden voor gelijksoortige gemeentelijke gebouwen.

Na de beschouwingen was er een korte schorsing omdat het tijdschema uitgelopen was.

Het duale debat


Links Baerte de Brey, rechts burgemeester Don Bijl.
Kop op Baerte..., hou vol!

Daarna was het tijd voor het duale debat tussen de fracties. Een nieuw fenomeen waaraan zeer onwennig begonnen werd. Men keek elkaar vragend aan. Hoe te beginnen? Uiteindelijk kwam het erop neer dat iedere fractie punten uit zijn algemene beschouwingen voorlegde aan alle andere fracties, die daarop reageerden. Het gaf een eerste indicatie voor eventuele meerderheden voor voorstellen en amendementen die later aan de orde kunnen komen. Dit debat liep zeer uit het tijdschema. Het had om 18.00 besloten zullen worden, het werd kwart voor zeven.

De antwoorden van het college


De journalisten van de Gooi- en Eemlander.
Bij welk antwoord zijn we nu?

Om half acht was het tijd voor de antwoorden van het college. Dat leidde tot enige verwarring. Alle vragen en de antwoorden waren voorbereid op een flink pak A4'tjes, die de raadsleden echter niet kregen. De wethouders begonnen de vragen en hun antwoorden voor te lezen van papier. Na enige minuten greep Gert Zagt (DBL) in. Terecht wees hij erop dat hij kramp kreeg van het meeschrijven met de antwoorden om die te kunnen vergelijken met de schriftelijke antwoorden, die hij later zou krijgen. "Kunnen wij die lijst niet nu al krijgen?" :vroeg hij. Na bijval van de overige raadsleden ging burgemeester Don Bijl overstag en liet de lijsten uitdelen.

Toen werd het echt zwaar voor de toehoorders. Alleen ambtenaren en de pers bevolkten nog de publieke tribune. De lijst vragen en antwoorden werd afgewerkt, waarbij iedere wethouder de vragen over zijn portefeuille voorlas. Tal van vragen gingen over details en lopende zaken, die de afgelopen tijd ook in de commissies en de raad besproken werden. Om half negen deed burgemeester Don Bijl een poging om een versnelling aan te brengen in het proces. Hij vroeg of men liever naar huis ging en thuis de schriftelijke vragen  te bestuderen, of dat men door wilde gaan. Betske van Henten (CDA), Felix Flameling (D66) en anderen wilden wel stoppen. De VVD wilde dat niet omdat hun vragen niet schriftelijk beantwoord waren vanwege te late inlevering van hun vragen. René Voigt (DBW) en Gert Zagt (DBL) wilden door gaan, waarbij zij zich beriepen op het feit dat de behandeling in een openbare vergadering plaats moet vinden. Het eind van dit intermezzo was dat men doorging, waarop Yvonne Siemons door ging met de antwoorden voor te lezen. Het werd acht uur, half negen, negen uur, half tien....


De perstribune. V.l.n.r: Laura van Zutphen (G&E), Simone Stevens (G&E), Jaap van Waveren (Nieuwsster), Rik Jungmann (Wijdemeerse Webkrant) en notuliste Ria Evenhuis.

Op de perstribune keken de vertegenwoordigers van de pers elkaar vertwijfeld aan, omdat alles op schrift stond, er vrijwel niets nieuws aan de orde kwam en het voorlezen niet echt opwindend was. Alle vertegenwoordigers van de pers haakten tegen negen af en gingen met de antwoorden onder de arm naar huis om hun stuk te schrijven. Alleen Herman Stuyver en de technici van Radio Wijdemeren hielden dapper stand. Bij het verlaten van de zaal gaf Stuyver aan dat hij veel begrip had voor het vertrek van zijn schrijvende collega's.

Op de radio vroeg Herman Stuyver na afloop van de vergadering aan Don Bijl of hij het "onfatsoenlijk" van de pers vond dat ze weg waren gegaan. Burgemeester Don Bijl antwoordde dat hij het vertrek van de pers "niet aardig" had gevonden, maar dat dat uiteraard de eigen verantwoordelijkheid van de persvertegenwoordigers was.

Morgenochtend om tien uur begint het vervolg. Om 18.00 moet de begroting aangenomen zijn.

Om de politiek dichter bij de mensen te brengen moet er een grondige evaluatie plaatsvinden lijkt ons. In 's-Graveland was de spreektijd strak beperkt. In tien minuten moesten de belangrijke punten gemaakt worden. Tijd om? Jammer dan! Ideetje? red.


Reacties

Gebroken link? Probeer het archief als de verwijzing enige maanden geleden is!

Zoeken

 

Het archief vanaf januari 2000 tot nu.
Van dag tot dag.

Vorig bericht

Home

Volgend bericht1103-12-01.htm

...