Vorig bericht

Home

Volgend bericht


Raad 30/01

Wijdemeren, 31 januari 2003. De raad besloot gisteren om tijdelijk te verhuizen naar het Knorr-gebouw, om het postkantoor in Nederhorst den Berg aan te kopen en om de loketten van de afdeling burgerzaken tot 1 april volgend jaar te houden zoals ze nu zijn.


Nieuw! Met hamer.

Voor de oplettende kijkers gebeurde er iets nieuws in de raad van gisteren. Burgemeester Don Bijl heeft de hamer gevonden en maakte er regelmatig gebruik van als dat nodig was. Hij opende de vergadering hamerend.

Inspraak.

Mevrouw Koster van de Middenweg in Nederhorst deed haar beklag over de gemeente. Zij moet haar huis nu bereiken over twee besneeuwde planken in plaats van de brug die er ooit was en die vervangen zou worden. Daarover sloot zij midden vorig jaar een contract met de gemeente. Zij had overeenstemming met de gemeente over hoe de nieuwe brug eruit zou gaan zien, de raad had geld beschikbaar gesteld. Op 5 december vorig jaar kwam aannemer Prinsen, die in enkele dagen de oude brug sloopte. Daar bleef het echter bij tot op de dag van vandaag. Mevrouw Koster stelde dat het college nu wel met een nieuwe brug wil komen, maar niet volgens de afgesproken maten. Zij verzocht de raad om het "machtsmisbruik" van wethouder Neef te stoppen, in een laatste poging om niet naar de rechter te hoeven.

Het college zegde toe er volgende week over te praten.

Rading 1

Bij de behandeling van het voorstel om tijdelijk naar het Knorr-gebouw (Rading 1) te verhuizen, bleken er wat verschuivingen in de meningen te hebben plaatsgevonden. De fractie DB was uiteengevallen in DBG (tegen) en DBL (voor). Ook de VVD was tot nieuwe inzichten gekomen. Bij de begrotingsbehandeling wilde men in het geheel niet van de centrale huisvesting weten. Nu was de VVD de grootste voorvechter van de verhuizing naar Rading 1 op grond van de cijfers. Zelfs zo sterk dat Wim Lorjé voorstelde om de verhuizing naar Knorr definitief te maken en niet meer in 's-Graveland te bouwen.


Rading 1

Betske van Henten (CDA) bespeurde angst bij de heren Flameling (D66) en Voigt (DBG) dat Rading 1 de definitieve locatie zal worden. "Overwin uw angst. Dat zal niet gebeuren. Wij zitten er zelf bij als dat gebeurt."

Tussen René Voigt (DBG) en Ties Hagen (wethouder, PvdA) ontstond een debatje over het proefschrift van Eric Postma over herindelingen. Beiden lazen in dat proefschrift zinsneden die hun standpunt ondersteunden.

Nelleke Schenkkan (GL) constateerde dat kunst laag op de agenda van Ties Hagen staat. Zij wilde weten wat er met de kunst van 's-Graveland gaat gebeuren. Wethouder Siemons (DB) stelde naar gerust met de mededeling dat "er een gesprek met de Stichting plaats vindt".


René Voigt (DB(G))

Bij de conclusie gaf wethouder Ties Hagen nogmaals het statement af dat Rading 1 wat het college betreft tijdelijk is en dat er gekoerst wordt op de realisatie van een centraal gelegen gemeentehuis in 's-Graveland.

Bij de stemming bleken alleen DBG (René Voigt en Henk de Kloet) en D66 (Felix Flameling) tegen de verhuizing naar Rading 1 te zijn.

Na de stemming klonk van de tribune een daverend applaus van medewerkers van de gemeente Wijdemeren, die blij waren met dit besluit.

Loketten.

Het college stelde voor om de loketten voor burgerzaken in de drie kernen open te houden tot 1 april 2004, conform de huidige regeling. In het voorstel werd echter ook ingegaan op de regeling van één loket met een taxiservice.


Wim Lorjé (VVD)

Naar die taxiservice hadden zowel de VVD als de PvdA wel oren. Er werd in de diverse spreekbeurten vaak geschermd met het collegeprogramma, het coalitieprogramma en de verkiezingsprogramma's die allen beloofden dat er loketten zouden blijven in de kernen. Dat deed Ties Hagen, de verantwoordelijke wethouder op zeker moment verzuchten dat "zelfs de publieke tribune nu wel begreep wat er in het coalitieprogramma staat".

Er ontstond duidelijke irritatie tussen de PvdA en DB. Toen, na de bijdrage van Lia Moote (PvdA), duidelijk werd dat die partij de taxiservice wilde, gaf René Voigt van DBG een schot voor de boeg. "Hierover is geen overleg geweest binnen de coalitie. Als de PvdA gaat tegenstemmen, dan heeft dat politieke consequenties."
Even later gaf Kees Bosdijk (PvdA) hem repliek. "Ik erger mij kapot aan de enge uitleg die DB aan het coalitieprogramma geeft." :zei hij.


Lia Moote (PvdA)

Bij de stemming bleek dat CDA, DB, D66 en GL voor het voorstel stemden. De PvdA en de VVD wilden de taxiservice en stemden dus tegen.

Postkantoor Nederhorst.

Er werd zeer soepel zonder enige discussie besloten tot aankoop van het voormalige postkantoor in Nederhorst. Nelleke Schenkkan (GL) wilde verzekerd zien dat er alleen sociaal-culturele activiteiten zullen plaats vinden. Freek Visser (CDA) wil dat nu juist niet. Hij wil er loketten in hebben. Yvonne Siemons brandde zich niet aan deze discussie. "We kopen nu strategisch. De invulling zien we later."

Varia.

De overige agendapunten gaven nauwelijks aanleiding tot discussie, of het moest het kennersdebatje zijn tussen Els van Hall (VVD) en wethouder Wim Neef (CDA) over artikel 19 lid 1, lid 2 en lid 3. Na vijf minuten pingpongen met de leden 1, 2 en 3, hamerde Don Bijl de onbegrijpelijke discussie af.


Gerrit van den Broek (VVD)

Gerrit van den Broek wilde geen brief sturen naar de bevoegde autoriteiten over de uitzetting van het Kosovaarse gezin. Hij vond dat niet nodig. Of hij namens de hele VVD of op persoonlijke titel sprak was onduidelijk.

Tenslotte werd de nieuwe griffier van de raad benoemd. Een nieuwe functie in een nieuwe gemeente. De functie is ontstaan als gevolg van het duale stelsel. Omdat de gemeentesecretaris onderdeel uit maakt van het college is er behoefte aan een griffier voor de raad. Vanaf 1 maart 2003 is iedere raad wettelijk verplicht er één te hebben. Baerte de Brey werd unaniem door de raad benoemd. Hij mocht even aan de collegetafel plaats nemen. Hij zei graag van de raad te willen leren en samen met de raad tot iets moois te willen komen.

Om 23.30 uur werd de lange vergadering met een hamerslag afgesloten.


Reacties

Auteur: Rik Jungmann Foto's: Rik Jungmann/Douwe v. Essen Bron: Plassennet
Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...