Vorig bericht

Home

Volgend bericht


Raad 27-6

Wijdemeren, 29 juni 2002. De gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag was meteen de vuurproef voor de nieuwe burgemeester Don Bijl. Schorsingen, emoties en af en toe een wat chaotisch verloop waren er de oorzaak van dat hij zich snel in zijn nieuwe rol moest inleven.


Burgemeester Don Bijl,
Kijk, zonder hamer.

Voor de toeschouwer werd het duidelijk dat verschillende burgemeesters de voorzittershamer totaal anders hanteren. Was burgemeester Kozijn altijd zeer resoluut, snel en luid met het hanteren van de hamer, zijn opvolger van Diepen hanteerde de hamer bescheiden, Don Bijl liet de hamer liggen en vroeg aan de raad of er een besluit genomen kon worden.

Bij de aanvang van de raad bleek dat de wethouders letterlijk naar de raad toe kruipen. Na de invoering van het duale bestel zaten ze achterin de hoek van de zaal alleen op een stoel met één microfoon. Nu zaten ze achter een tafel met microfoons vrijwel op de oude plek. Don Bijl zei dat hij zich wat ongemakkelijk voelde omdat de voorzitter altijd middenvoor zit, maar hier aan de zijkant.

De Kloet en Nagel geridderd

De wethouders Co de Kloet en Bert Nagel zaten te glimmen met hun ridderorden op die zij 's ochtends hadden ontvangen vanwege het feit dat zij meer dan twaalf jaar in de raad hadden gezeten. (Vanwege het duale bestel zijn zij nu als wethouder uit de raad.) Gerrit van den Broek (VVD) en Wim Voeten (CDA) waren niet bij de raad aanwezig.


Ridder de Kloet (DB),
"U spreekt tegen een ridder!"

Ridder Nagel (CDA)

Inspreken

Er waren drie insprekers, mevrouw Vermeulen en de heren Spaargaren en Chamboné. Alledrie verzetten zich tegen het voorgenomen besluit om Brugchelen aan te kopen voor de uitbreiding van het gemeentehuis in 's-Graveland. Met name twijfelden zij aan de financiële onderbouwing van het voorgenomen besluit. De heer Spaargaren stelde voor om het gemeentehuis niet aan de zijde van Brugchelen uit te bouwen, maar op het eigen terrein, in het park van Huize Westerveld, om zo kosten voor de koop te vermijden.

Brugchelen

Bij de aanvang van het debat over de aankoop van Brugchelen ontstond er direct een krachtmeting tussen het college en de raad, die glansrijk gewonnen werd door de raad.

 De VVD wilde de taxatiewaarden van de oude te verkopen gemeentehuizen weten, daarin gesteund door Rene Voigt van DB. Wethouder Ties Hagen (PvdA) weigerde pertinent inzage in de prijzen omdat hij bang was dat de belangen van de gemeente daarmee geschaad zouden worden. Hij vond dat ze geheim moesten blijven. In zijn pleidooi voor centrale huisvesting kon hij het niet laten om plagerig te melden dat de haal- en brengservice nog nooit gebruikt was.

Voigt was het niet met hem eens. De behandeling van het voorstel kon volgens hem niet verder zonder de gevraagde informatie. De eerste schorsing was een feit. Daarna stelde Hagen voor om dan maar alleen de fractievoorzitters in te lichten. Hier ging Els van Hall van de VVD dwars voor liggen. Alle raadsleden moesten volgens haar de beschikking krijgen over de informatie. Sterker nog, als de fractievoorzitters het wisten, dan wisten de fractieleden het één minuut later ook. Dat weigerde Ties Hagen volstrekt.

Daarop diende de VVD een motie in om de informatie aan alle raadsleden te verstrekken. Met 13 stemmen voor en vier tegen werd de motie aangenomen, hetgeen tot applaus van de publieke tribune leidde. Tegen stemden GroenLinks, D66 en de PvdA. De uitslag ontlokte Lia Moote (PvdA) tijdens de daarop volgende schorsing een  licht mopperend: "over vriendjespolitiek gesproken..."


Els van Hall (VVD),
"Kom op met die informatie!"

Na de schorsing, waarin de raad over de taxatieprijzen geďnformeerd werd, volgde het debat. Uit alle bijdragen bleek dat het met de taxatieprijzen wel goed zat. De aankoop van Brugchelen kon ermee betaald worden.

In haar bijdrage hield Els van Hall van de de VVD een fel betoog tegen de aanschaf van Brugchelen. De kosten waren nog onduidelijk en te hoog, het gemeentehuis is gewoon een werkplek, er ligt geen plan aan ten grondslag, er is nooit over alternatieven gesproken en het is een stap waarvan we de uitkomst nog niet weten. Ook Ger Zagt van DB Loosdrecht deelde de argumenten van de VVD, in tegenstelling tot de rest van zijn fractie. Hij was niet voor de aankoop. 

Betske van Henten, de fractievoorzitter van het CDA, reageerde op de opmerking van Ties Hagen over de haal- en brengservice. "Dat hadden we al in Loosdrecht, dus dat is niets nieuws. Het feit dat de service nog niet gebruikt is zegt nog niets. Het is een goede zaak dat de de service hebben en houden."

Het hele debat was doorspekt met zorg over de loketfunctie in de oude kernen. Alle partijen spraken hun wens uit over de handhaving daarvan. Toch waren alle partijen met uitzondering van de VVD en Ger Zagt zeer positief over de aankoop van Brugchelen. Goed voor de gemeente en goed voor de bejaardenzorg.


Lia Moote (PvdA),
"Gaan we nu weer naar Knorr?"

Opmerkelijk was dat wethouder Ties Hagen voorstelde om ook het Knorr gebouw te laten onderzoeken als definitieve locatie voor het gemeentehuis. Dat ontlokte zijn partijgenoot Lia Moote de opmerking dat zij dit een rare gang van zaken vond. "Er is al lang geleden besloten voor centrale huisvesting in 's-Graveland, we gaan nu Brugchelen aankopen en nu stelt u voor om ook naar Knorr te kijken. Een rare gang van zaken."

Bij de stemming over de aankoop waren de VVD en Ger Zagt (DBL) tegen. De rest van de raad was met dertien tegen vier voor de aankoop.

De Fuik

Het voorstel voor groot onderhoud aan sporthal De Fuik in Kortenhoef gaf weinig aanleiding tot discussie. Alleen Nelleke Schenkkan van GroenLinks eiste een diepgaand onderzoek naar de bouwkundige problemen en juridische acties tegen de aannemer. Wethouder Co de Kloet begon zijn antwoord met: "Denkt u erom, u spreekt tegen een ridder!" Hij betoogde dat al vaker geprobeerd was om juridische stappen te nemen, maar dat dat op niets uit zou lopen. Het voorstel werd aangenomen.

Heroverweging Begroting


Nelleke Schenkkan (GL),
"Tom Poes verzin een list!"

De tussenbalans van de gemeentebegroting leidde tot veel discussie. Om de tekorten weg te werken riep Nelleke Schenkkan (GL) wethouder Co de Kloet van financiën op om een list te verzinnen en een krachtig beleid te voeren. Even leek het erop of zij aankoerste op een motie van wantrouwen, maar die dreiging bleek loos alarm.

Maarten Haverkamp (CDA) vond dat de planning en control cyclus niet goed werkt, ofwel er wordt geld uitgegeven zonder dat de controle daarop goed functioneert. Als voorbeeld noemde hij de post communicatie waarvoor € 29.000 begroot was en die nu al op  111.000 zit. Ook de post personeelskosten giert uit de bocht. De begrote kosten voor de website van de gemeente vond hij ook te hoog. Hij stelde voor een standaardpakket voor de website aan te schaffen, zoals Breukelen en Abcoude. Ook drong hij sterk aan op een prioriteitenlijst opdat de raad in staat is om vast te stellen wat eerst en wat later gedaan moet worden.


Wim Lorjé (VVD),
"Vier keer om de wereld."

Wim Lorjé van de VVD kwam met een onnavolgbare rekensom, waaruit bleek dat de OZB vier maal zo hoog zal worden als hij nu is. Hij toonde aan dat de ambtenaren per jaar vier maal de aarde rondreizen tussen de drie gemeentehuizen. Het verlagen van "de ambtenarij" levert maar een kwart van de benodigde besparingen op betoogde hij. "Hier is niet de stofkam nodig voor bezuinigingen, maar de hark."

(Saillant detail. Vandaag werd bekend dat LPF, VVD en CDA de OZB gaan afschaffen. Daar hoeven we dus niet meer over te praten. red.)

Rene Voigt zei dat er weliswaar nu een stevig tekort is, maar dat er geen reden tot paniek is. In ieder geval wil Dorpsbelangen dat er geen verhoging komt van de tarieven en belastingen hield hij het college voor. Hij vroeg aandacht voor de bijdrage van de gemeente aan de AROS. Die bijdrage zit in het gemeentefonds en moet een op een doorgesluisd worden. Dit werd door het college toegezegd.

Meerder fracties wilden dat er over de website een afzonderlijk voorstel komt waarover dan gestemd kan worden. Dit werd toegezegd.


Maarten Haverkamp (CDA),
"Ik wil een prioriteitenlijst!"

Bij de beantwoording stelde Co de Kloet dat er alles aan gedaan zal worden om de begroting in evenwicht te krijgen. Hij stelde voor om de nota die nu "Heroverweging" heet om te dopen in "Hersteld Vertrouwen", zoals het regeringsakkoord tussen LPF, CDA en VVD. Er zal geen lastenverhoging komen. Zodra de personeelsformatie op orde is en er geen inhuur meer nodig is, verwacht hij een sterke verbetering van de situatie.

Na zijn beantwoording ontspon zich een vinnig debatje tussen Maarten Haverkamp den Co de Kloet. Maarten vond dat zijn vragen naar een prioriteitenlijst niet beantwoord waren. "Wat wil je nou, na vijf maanden!" :riep Co de Kloet. Daarop vroeg Maarten Haverkamp direct schorsing aan. Na de schorsing waren de gemoederen weer wat bekoeld en ging het CDA akkoord met de beantwoording van het college.

Algemeen Bestuur Gewest


Betske van Henten (CDA),
"Hoofdelijke stemming. Ja, u hoort het goed..."

De benoeming van leden in het Algemeen Bestuur leidde tot commotie. Het leek een hamerstuk, maar Betske van Henten (CDA) vroeg schriftelijke stemming aan. Verwarring bij de hele raad en burgemeester Don Bijl in het bijzonder. Wat moest er op de stembriefjes staan? Namen, rugnummers, conform voorstel? Wat? Dat had niemand verwacht. Het was inmiddels al half twaalf en iedereen wilde eigenlijk wel naar huis. Enigszins morrend werd er schriftelijk gestemd. Met namen. Na de stemming bleek dat de benoeming van Wim Lorjé (VVD) enigszins omstreden was. wethouder Wim Neef en burgemeester Don Bijl kregen ieder alle stemmen. Wim Lorjé kreeg er slechts veertien van de zeventien. Er werd ook gestemd op Nelleke Schenkkan en Maarten Haverkamp naast een blanco stem.

Aankoop Loosdrechtsedijk 223


Freek Visser (CDA)
"VVD, besluit iets!"

Hier ontspon zich hetzelfde patroon dat eerder de avond te zien was. Alle partijen waren het wel min of meer eens met het voorstel met hier en daar een kanttekening. De VVD was echter mordicus tegen. Els van Hall riep het college op om projectontwikkeling door projectontwikkelaars te laten doen onder het motto schoenmaker blijf bij je leest. Dat leidde tot een felle interruptie van de doorgaans zeer zwijgzame Freek Visser van het CDA. "U vertoont risicomijdend gedrag! Als we niets besluiten en doen zoals u wilt, dan kunnen we het hier wel opdoeken!" Het voorstel werd aangenomen met de VVD tegen.

Renovatie Ambtswoning

Bij de renovatie van de ambtswoning van de burgemeester verwijderde Don Bijl zich uit de raadszaal en nam Lia Moote het voorzitterschap even over. (Zij hamerde wel...) Kees Bosdijk van de PvdA vond dat de gemeente de woonlasten van de burgemeester niet hoeft te subsidiëren. Bovendien somde hij op welk onderhoud er de afgelopen jaren allemaal gepleegd was. "Er is helemaal geen sprake van achterstallig onderhoud, zoals het voorstel suggereert." Ook vond hij de toon van het voorstel veel te laconiek.


Felix Flameling (D66),
"Uit de tijd zo'n ambtswoning."

Felix Flameling (D66) ging nog verder. "In Nederhorst den Berg wilden wij de woning verkopen. Een ambtswoning is niet van deze tijd. Voor representatie hebben wij het gemeentehuis, daar is een ambtswoning niet meer voor nodig. Loosdrecht en 's-Graveland hadden toch ook geen ambtswoning?" Hij was er zich van bewust dat in d profielschets van de nieuwe burgemeester had gestaan dat er een ambtswoning beschikbaar was, maar een ongerenoveerde woning, niet een gerenoveerde. De kosten voor de badkamer en de keuken vond hij buitensporig hoog. Hij is nog steeds voor verkopen van de woning.

Wethouder Wim Neef onstak daarop in woede. "U was er toch bij toen besloten werd over de profielschets?" :wierp hij hem tegen. "Had dan op dat moment laten horen dat u tegen de ambtswoning bent! U zat toch ook in de vertrouwenscommissie!  Nederhorst den Berg deed niet veel aan de woning. De bedragen voor de keuken en de badkamer zijn heel normaal."

Felix Flameling zei dat de wethouder natuurlijk geen mededelingen uit de vertrouwenscommissie mocht openbaren. Overigens bleef hij bij zijn standpunt.

Het voorstel om te renoveren werd om half een genomen met 1 stem van D66 tegen en de rest voor. De VVD, die zich de hele avond bij ieder voorstel had uitgesproken tegen het uitgeven van geld en grote zorgen heeft over de begroting, steunde dit voorstel zonder vragen te stellen.

Sluiting

Gezien het tijdstip was de rondvraag in een oogwenk afgelopen en werd de vergadering gesloten.


Reacties

Het Wijdemeerse weer: Zonnig, 22 graden
Meer weer? Klik hier. 
Auteur: Rik Jungmann Foto's: Gemeente, Douwe van Essen, Rik Jungmann Bron: Plassennet
Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...