Naar vorig bericht  

Algemene Beschouwingen CDA

Wijdemeren, 2 november 2004.

Behoud het goede!

Vorig jaar was er storm op komst. Er was sprake van forse financiŽle tegenwind.
Zeg maar windkracht 8 . Nu dendert er een orkaan over ons heen. Een korting van bijna een miljoen euro op het gemeentefonds. Forse ingrepen zijn nodig.
We kennen ook allemaal de beelden met de gevolgen van een orkaan. Niets blijft overeind staan.
We moeten Wijdemeren leefbaar houden. Dat is waar het om draait deze begroting.

Die leefbaarheid uit zich op verschillende manieren:
Sociaal : daar waar het gaat om voorzieningen in de kernen
In de Openbare ruimte: veilige en goed onderhouden wegen en goede groenvoorziening
Financieel: Met aandacht voor de draagkracht van onze inwoners

Met dit in ons achterhoofd hebben wij de programmabegroting en de voorstellen beoordeeld.

De gemeente vergrijst. Nog steeds is het voor jongeren moeilijk in Wijdemeren een woning te krijgen, zowel in de huur , als ook in de betaalbare koopsector. Voor de leefbaarheid is een evenwichtige verdeling van de bevolking is, oud en jong, van groot belang. Wij pleiten evenals voorgaande jaren voor woningen voor jongeren. Wij denken dan onder andere aan de locaties Kerklaan, Ter Sype en Veneburg.
Ook het college is deze mening toegedaan. U schrijft dat met name aandacht besteed wordt aan het realiseren van jongerenhuisvesting en seniorenhuisvesting om de doorstroming te bevorderen. Hoe denkt het college dit te kunnen realiseren?
Welke instrumenten zet zij daarvoor in?
Wat is de concrete doelstelling?

Onze inwoners vinden veilige en goed onderhouden wegen buitengewoon belangrijk. Evenals goed onderhouden groen. En terecht.
Het college stelt voor structureel 200 000 te bezuinigen op rationeel wegbeheer. Wat zijn de gevolgen voor de toekomst? Schuiven we het probleem niet voor ons uit met als gevolgen hogere kosten in de nabije toekomst?
Het CDA wil de problemen niet voor zich uitschuiven en is van mening dat hierop minder bezuinigd moet worden en dat de openbare ruimte goed onderhouden moet worden. In de programmabegroting schrijft u ďOmbouw van onderhoudsintensieve bosplantsoenen naar grasplantsoenen kan leiden tot besparingenĒ. De plannen m.b.t. de groenvoorziening zullen wij zeer kritisch beoordelen. Want vele en gevarieerde groen maakt onze gemeente tot een gemeente waar het goed toeven is.

Er komt een openbaar verlichtingsplan voor heel Wijdemeren. Hiervoor is een investering opgenomen van ca. 200 000 euro met als naam ďopenbare verlichting īs GravelandĒ. Kunnen wij concluderen dat deze gelden nu voor heel Wijdemeren ingezet worden om de verlichting conform het nieuwe plan in orde te brengen?

Er moeten goede gemeenschapsvoorzieningen zijn in de kernen. Dan hebben wij het over sporthallen, bibliotheek, sportvelden. De verengingen die hiervan gebruik maken zijn het cement in onze samenleving. Zij bevorderen de gemeenschapszin en verdienen onze steun.
Het door u voorgestelde onderzoek om te komen tot een sociale structuurvisie steunen wij, maar de door u voorgestelde bezuinigingstaakstelling vinden wij niet realistisch. Graag uw visie op dit onderwerp. Een bezuiniging van 250000 is voor het CDA onacceptabel.

Naast deze bezuiniging wilt u behalve een harmonisatie ook een tariefsverhoging voor de gebruikers van de sporthallen.
Acht u het een reŽel gevaar dat door de tariefsverhogingen verenigingen minder uren zullen afnemen of dat verenigingen zelfs zullen ophouden te bestaan?
Het CDA is van mening dat met name de verenigingen met veel jeugdleden hier niet de dupe van mogen worden.

U stelt voor het schoolzwemmen af te schaffen. Kunnen zwemmen is van groot belang in een waterrijke gemeente als de onze. Het CDA constateert dat bijna alle kinderen in het bezit zijn van 1 of meerdere zwemdiplomaīs voordat ze in groep 3, 4 en/of 5 gaan schoolzwemmen. De ouders nemen op dit punt dus hun verantwoordelijkheid. Het CDA steunt uw voorstel om het af te schaffen, maar vraagt uw aandacht om via de bijzondere bijstand zwemles te vergoeden aan kinderen voor wie de financiŽn een struikelblok zijn.
Uit de krant vernamen wij dat er in het verleden afspraken zouden zijn gemaakt met het zwembad over de continuÔteit van het schoolzwemmen. Kent u deze afspraken en zo ja, wat zijn de gevolgen hiervan?

Leefbaarheid wordt ook bepaald door de aanwezigheid van de verenigingen. Zij zijn ook binnen Wijdemeren heel belangrijk.
In het investeringsplan zijn bedragen opgenomen voor huisvesting voor de duiven en konijnenvereniging en voor de muziekvereniging (voormalig gebouwenplan)aan de Kwakel. Zijn de opgenomen bedragen niet erg hoog gezien in het licht van de voorgestane zelfwerkzaamheid van verenigingen?
Wanneer kunnen wij de plannen verwachten?

Het CDA is blij met het feit dat op de onderdelen recreatie en toerisme en economische zaken geen taken worden afgestoten. De bedrijvigheid en de recreatie en het toerisme zijn van groot belang voor de economie van Wijdemeren. De invoering van de precariorechten is een gevoelig onderwerp, waar wij moeite mee hebben.

Burgers vinden een goede dienstverlening belangrijk. Daar is het afgelopen jaar hard aan gewerkt en met resultaat. Wij horen daarover positieve berichten, die we hierbij doorgeven. Maar als je bezuinigd moet je ook kijken naar je interne organisatie.

Er is sprake van slechts een beperkte bezuiniging op dit onderdeel, terwijl er in de heroverweging verschillende mogelijkheden genoemd worden.
Dit leidt tot de vraag hoe het college in 2005 om gaat met bovenformativiteit, invulling van vacatures en vervanging bij ziekte?
U stelt ook voor de vacature bij de brandweer niet in te vullen. Deze functie maakte vorig jaar deel uit van het brandweerbeleidsplan en was mede de reden voor een verhoging van de OZB.
Wat zijn de gevolgen van het niet invullen van deze functie en vindt er een prioritering plaats, zodat essentiŽle taken uit deze functie wel gedaan worden?

Belangrijk punt waarover nog onduidelijkheid bestaat is de definitieve huisvesting ambtelijke organisatie en bestuur. Deze duidelijkheid zou er in 2004 komen. Inmiddels is het bijna 2005.
Wanneer wordt hierover duidelijkheid verwacht?
Ons uitgangspunt blijft dat we kiezen voor de goedkoopste optie, waarbij wij constateren dat de huidige huisvesting op dit moment voldoende is. Het is voor ons ook belangrijk is dat er draagvlak is bij de bevolking. De komende jaren biedt de huidige huisvesting in ieder geval voldoende mogelijkheden.

Een ander belangrijk punt is de lastenverhoging voor de burger. Deze wordt voor een groot deel veroorzaakt door kostendekkende tarieven van rioolrechten en afvalstoffenheffing. Dit is noodzakelijk, maar brengt wel een grote verhoging voor onze burgers met zich mee. In dat verband vragen wij u of er al meer gegevens bekend zijn m.b.t. de hoogte van de rioolrechten.
Daarnaast lazen wij enkele weken geleden in de krant dat de druk op aansluiting van het buitengebied van de ketel is. Wijdemeren hoeft hier wat ons betreft niet voorop te lopen.

Eigen verantwoordelijkheid voor wie dat kan en zorg voor wie dat nodig heeft.
Bij alle maatregelen moeten we rekening houden met burgers die op of net boven het minimum moeten rondkomen. De stille armoede neemt momenteel toe. Handhaven van het maximale kwijtscheldingsbeleid zo als voorgesteld heeft onze steun en dient goed door de aandacht gebracht te worden. Bijzondere bijstand moeten we zo ruimhartig mogelijk vormgeven. Wanneer kunnen we de voorstellen hiervoor verwachten?

Nog een aantal punten n.a.v. de investeringen.
Het college stelt voor de vervangingsinvesteringen ten behoeve van de bedrijfsvoering met het vaststellen van de begroting ter beschikking te stellen. Het CDA is van mening dat deze investeringen ook dit jaar via afzonderlijke voorstellen door de raad moeten worden vastgesteld. Het budgetrecht is het belangrijkste recht van de raad. Wijdemeren bevindt zich in een moeilijke financiele situatie en wij willen dus de vinger aan de pols houden.

Een groot aantal investeringen worden gedekt uit de reserve kwaliteit woonomgeving. Hierdoor wordt een zeer groot beslag gedaan op deze reserve, waardoor deze reserve in de toekomst zal zijn uitgeput. Het CDA is van mening dat wanneer de ING-gelden beschikbaar komen, dekking voor een deel hieruit plaats dient te vinden en dat de reserve kwaliteit woonomgeving moet worden aangevuld met het bedrag dat hieruit is onttrokken.

Wat vragen u een actief beleid te voeren inzake verkoop gronden en panden die niet van strategisch belang zijn. Dit levert namelijk behalve een incidentele opbrengst, ook minder rentelasten met zich mee.

Een leefbaar Wijdemeren ook tijdens en na financiŽle stormen dat mogen de burgers van ons verwachten. Wij realiseren ons dat wij een hogere bijdrage van onze burgers vragen.
Maar het CDA denkt dat, met de voorstellen die wij doen ,er een aanvaardbaar evenwicht ontstaat tussen de lasten en datgene wat een burger van de gemeente mag verwachten nl. voldoende gemeenschapsvoorzieningen, behoud van de kwaliteit van de dienstverlening, goed onderhouden wegen en groen.
Het CDA kiest daarmee voor behoud van het goede!

Het CDA wenst alle betrokkenen wijsheid toe en Gods zegen over haar of zijn inspanningen.

Tot slot, meneer de voorzitter,

Het CDA dient mede namens Dorpsbelangen Loosdrecht en de PVDA nu reeds een amendement in met bijbehorend dekkingsplan, zodat dit onderdeel van het debat kan zijn.
Helaas wordt dit amendement niet gesteund door coalitiepartner DBW.


Naar vorig bericht