Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Rik Jungmann

Foto's: -

Bron:  Wijdemeerse Webkrant


Lasten omhoog

Wijdemeren, 15 mei 2003. Het college van B&W van Wijdemeren heeft een notitie geschreven waarin de maatregelen staan opgesomd die men wil nemen om de begroting in 2006 op orde te hebben. Om dat te bereiken zal er enerzijds bezuinigd worden en zullen de lasten voor de burger omhoog gaan.

Vanmorgen presenteerde het college van B&W de notitie "Heroverweging 2003 - 2006" met daarin de voorgenomen bezuinigingen en lastenverzwaringen voor de komende jaren. Het geheel vormt een zwaar pakket waar zowel de ambtelijke dienst, als de burger de komende jaren veel van gaat merken.

De notitie is eergisteren verspreid onder de raadsleden. Ook het personeel is reeds ingelicht over de voorgenomen maatregelen. De notitie zal op 5 juni behandeld worden in de raadscommissie. Eind juni zal de raad erover besluiten.

Op dit moment bedraagt de totale begroting van Wijdemeren circa € 29 miljoen. Om in 2006 begrotingsevenwicht te bereiken moet € 3,5 miljoen worden bezuinigd. Op dit moment ontvangt Wijdemeren nog van het rijk 1 miljoen per jaar voor de herindelingskosten. In 2006 is dat afgelopen en moet Wijdemeren het doen zonder die extra bijdrage. Het college noemt in de notitie een aantal oorzaken van het begrotingstekort, zoals achterstanden bij bestemmingsplannen, besluiten die de oude gemeenten op het laatste moment genomen hebben (dorpscentrum Loosdrecht, gebouwenplan 's-Graveland), dure procedures rond Krakeelakker, Situs en de Kuijer, centrale huisvesting en loketten. Daarnaast nieuwe zaken als regelgeving rond de brandweer en de invoering van het dualisme.

Het begrotingstekort wordt op twee manieren te lijf gegaan. Enerzijds worden de lasten voor de burger de komende jaren aanzienlijk verhoogd (OZB en leges). Anderzijds wordt bezuinigd op de kosten van het eigen ambtelijk apparaat, worden uitgaven geschrapt of verlaagd en worden bezittingen afgestoten.

Inkomsten

OZB

Voorgesteld wordt om de OZB in 2004 met 5% te verhogen, in 2005 met 22% (ten opzichte van 2004) en in 2006 met 2%. Deze verhogingen zijn exclusief de inflatiecorrectie. Voor een gemiddeld huis met een waarde van € 200.000 betekent dit bijvoorbeeld dat de geheven OZB (eigenaar en gebruiker samen) dit jaar € 347,-- bedraagt, in 2004 € 365,--, in 2005 € 445,-- en in 2006 € 454,--. 

Een opvallend puntje kwam naar voren tijdens de behandeling van dit onderwerp. De gemeente Wijdemeren gaat voor het nieuwe gemeentehuis OZB betalen aan Hilversum, omdat het gebouw in die gemeente staat.

Leges

De legestarieven worden opgetrokken tot een kostendekkend niveau. Met name gaat dit gelden voor bouwvergunningen en gebruiksvergunningen (splitsing, samenvoeging, etc.). Vergunningen voor openluchtrecreatie zullen gaan gelden voor langere tijd, per saldo worden de opbrengsten uit die bron verlaagd.

Overige belastingen

Er wordt onderzocht of er precariobelasting ingevoerd kan worden in 2005 voor het gebruik van de openbare ruimte (terrassen, reclameuitingen, containers). Ook wordt de toeristenbelasting nader bekeken in samenhang met de eventuele invoering van OZB voor stacaravans.

Uitgaven

Ambtelijke dienst

Op termijn worden enkele formatieplaatsen opgeheven. Dit zal overigens gebeuren zonder gedwongen ontslagen. Er is een besparing gevonden in het verminderen van het aantal mobiele telefoons, het verminderen van opleidingen en in het afschaffen van de kerstpaketten (€ 14.000). Er zal geen loketfunctie ingericht worden in het voormalige postkantoor in Nederhorst den Berg. Zowel op de inrichting als op de andere kosten van dat loket wordt derhalve bezuinigd. Per 1 april 2004 zal er slechts één enkel centraal loket in de nieuwe huisvesting aan de Rading 1 in Hilversum zijn.

Subsidies en voorzieningen

Het budget voor Versa (jeugdwerk, ouderenwerk) zal met 20% worden verlaagd (€ 52.000). Op dit moment draagt de gemeente per jaar € 41.000 bij in het exploitatietekort van Dorpshuis De Dobber in Kortenhoef. Die bijdrage wordt in 2006 geschrapt. Het gevolg daarvan kan zijn dat De Dobber anders geëxploiteerd moet worden, of zelfs een andere bestemming moet krijgen.

Er wordt een inventarisatie gemaakt van de huren die de gemeente berekent aan gebruikers van gemeentelijke accomodaties. (sporthallen,sportvelden, etc.) Vaak zijn deze huren verkapte subsidies aan verenigingen en andere gebruikers. Er komen voorstellen om de huren te verhogen en tevens te harmoniseren zoals dat ook al met de subsides is gebeurd.

Verkopen

De gemeente bezit een aantal gebouwen die structurele kosten (onderhoud etc.) veroorzaken. Verkoop van die gebouwen zal leiden tot verlaging van de structurele kosten en bovendien tot éénmalige opbrengsten leiden uit de verkoop. Gedacht wordt aan: de aula's bij de begraafplaatsen Hornhof en Berestein, het baarhuisje op de begraafplaats in Kortenhoef, de toiletgebouwen in de Blijkpolder en op het Vuntusstrand en het Kindertrefpunt aan het Oppad in Oud Loosdrecht. De verlaging van de jaarlijkse kosten moet circa € 50.000 bedragen. De éénmalige opbrengst van de gebouwen wordt geschat op € 1.600.000. In totaal zijn er 197 objecten die eigendom zijn van de gemeente. Daarvan is onderzocht welke eventueel voor verkoop in aanmerking komen. Tussen die objecten zitten woonhuizen en andere gebouwen, stukken grond en stukken water. Er wordt nog een nader voorstel uitgebracht over de objecten die voor verkoop in aanmerking komen.


Reacties

Het Wijdemeerse weer:
Zonnig, fris, 16 graden

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...