Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Rik Jungmann

Foto: Wijdemeerse Webkrant

Bron: PvdA Wijdemeren


Reactie PvdA

Wijdemeren, 30 juni 2003. Volgens Lia Moote, fractievoorzitter van de PvdA, behoeft de verslaggeving over de afgelopen raadsvergadering enige nuancering. Hieronder haar reactie.

Ingezonden brief


Lia Moote Fractievoorzitter PvdA

Geachte redactie,

Kwam het door de verblindende nieuwe raadszaal, maar het stukje over het onderwerp" fractieondersteuning" dat in de raadsvergadering van donderdag j.l. werd behandeld is niet de juiste weergave van het gebeurde.
De PvdA heeft vanaf de start van de behandeling van dit onderwerp aangegeven dat de verordening wel moest worden aangenomen, maar dat de PvdA voor 2003 gezien de financiŽle situatie van de gemeente, de vergoeding niet zal aanspreken. De PvdA heeft ook aangegeven dit van jaar tot jaar opnieuw zal worden bekeken. We zagen de bui dus niet hangen zoals er wordt opgemerkt in het stukje.

Nog een opmerking over het onderwerp heroverweging 2003. De PvdA kwam hier als eerste aan het woord bij de behandeling van dit onderwerp.Was de journalist even weg, ik weet het niet. Er wordt in ieder geval met geen woord over gerept. Jammer, want ook de PvdA ziet graag dat haar bijdrage wordt doorgegeven aan de bezoekers en lezers van de Wijdemeerse webkrant. De motie over gezamenlijke inkoop van energie, is in onze eerste termijn aangekondigd en niet zoals u schetst vooraf ingediend.
Ik stuur u hierbij mijn bijdrage van die avond.

Zo dit moest mij even van het hart, graag hoor ik van u of er een correctie komt op de beide stukjes.

Met vriendelijke groeten,
Lia Moote
Fractievoorzitter
PvdA Wijdemeren


Bijdrage PvdA n.a.v. Nota Heroverweging 2003-2006

Voorzitter, onze dank voor de beantwoording van de door de PvdA gestelde vragen en de door ons gemaakte opmerkingen in onze brief van 5 juni j.l.

Het college geeft toe dat nog veel zaken uitgezocht en uitgewerkt dienen te worden, en het college zal in de komende tijd met de resultaten hiervan naar de raad toekomen. Hierop kom ik later terug.

Op een aantal zaken wil ik wil ik graag nu al ingaan.

1. Is er intussen duidelijkheid over het punt genoemd bij; Raadsbesluiten voormalige gemeenten Ė Beperking verhoging OZB 2001 in Loosdrecht.

2. Reserves en Voorzieningen
De PvdA vraagt zich af of een algemene Reserve van 10% van de huidige begroting niet voldoende is voor een gemeente als Wijdemeren.

3. Wij vinden de reactie van het college op ons verzoek om tot kostenbesparing te komen door in groter verband in te kopen, o.a. energie wat terughoudend.
De PvdA wil hieraan prioriteit geven, vooral omdat hier naar ons idee geld te verdienen valt.

Wij komen om deze kracht bij te zetten dan ook met een motie die een opdracht bevat aan het college. En we hopen dat deze motie op de steun van de andere fracties kan rekenen.

4.De PvdA heeft in haar brief aangegeven dat bij de Heroverwegingen ook de onderdelen;
Het Gebouwenplan ís Graveland, Het Dorpscentrum Oud-Loosdrecht, de Bibliotheek Loosdrecht, het verplaatsen van sporthal de Blijk in Nederhorst de Berg en de decentrale loketten burgerzaken dienen te worden betrokken.

Het college is duidelijk in haar beantwoording, het Gebouwenplan en het Dorpscentrum dienen te worden uitgevoerd. De Bibliotheek dient in stand te worden gehouden, sterker nog een substantiŽle bezuiniging zou het einde betekenen van de bibliotheek. De bibliotheek heeft naar ons idee in Loosdrecht een belangrijke plaats verworven. De vernieuwingen in het bibliotheek wezen zullen in de toekomst duidelijk scheppen in de rol van de Bibliotheek in Loosdrecht.
Het verplaatsen van de sporthal de Blijk zal worden meegenomen in de structuurvisie voor de kern Nederhort.
Eťn loket burgerzaken wordt voorzien op 1-4-2004. Maar eerder dan die datum is bespreekbaar.
De PvdA stelt in deze voor het loket burgerzaken per 1-1-2004 te centraliseren op Rading 1. Wel moet dan het vervoer daarheen geregeld zijn.

5. Opleidingsbudget; Wij volgen hierin het collegevoorstel om te komen tot een verlaging naar 3% in 2006. Een jonge organisatie met een groot aantal nieuwe mensen dient een goed opleidingsbudget te hebben. Dit zal de organisatie en dus ook ons ten goede komen.

6. Het afschaffen van de kerstpakketten voor de ambtenaren, en de raadsleden steunen wij. Zeker nu deze sinds kort worden belast. De geldelijke vergoeding die alle ambtenaren ontvangen aan het einde van het jaar dient in stand te blijven.

Zoals gezegd Voorzitter, het college komt nog met voorstellen op veler gebied. Ook met voorstellen betreffende de gemeentelijke belastingen. Wij vragen het college om in de voorstellen waar het de OZB betreft met een evenwichtige verdeling te komen over een aantal jaren, wellicht 4 jaren? Een verhoging van 5+, 22+, 2+ is niet te begrijpen.
Maar zoals het College aangeeft is dit alles het resultaat van een financiŽle berekening en zijn er geen politieke keuzes gemaakt.

Die politieke keuzes zullen door de Raad moeten worden gemaakt aan de hand van de toegezegde voorstellen van het College die gebaseerd zijn op de afgeronde onderzoeken van de stuurgroep en de werkgroepen.
Per onderdeel zullen deze politieke keuzes dienen te worden gemaakt.

Voorzitter tot slot, in het Coalitieprogramma staat de volgende zinsnede over de OZB
ďVerdere OZB- tariefstijging zal niet eerder overwogen worden dan na heroverwegingen van bestaand en nieuw beleid.Ē
Wij onderschrijven deze passage nog steeds van harte.
We zullen dan ook pas na een grondige afweging van alle facetten die meespelen bij deze heroverweging, overgaan tot besluitvorming in deze.

Het college vraagt ons in te stemmen met de uitgangspunten en richting van de heroverwegingen, zoals verwoord in de nota heroverwegingen 2003-2006 en het college te verzoeken nadere voorstellen voor realisering van de taakstellende bezuinigingen voor te bereiden. Wij stemmen in Voorzitter, en gaan er vanuit dat de door ons gemaakte opmerkingen en onze voorstellen mee worden genomen bij de verdere uitwerking.


PvdA Wijdemeren
Lia Moote


MOTIE
aangekondigd door de PvdA
in de eerste termijn van het debat over de
Nota Heroverweging 2003 - 2006

De Raad van Wijdemeren in vergadering bijeen op donderdag 26 juni 2003.

Draagt het college op een onderzoek te starten dat moet leiden tot een gezamenlijke inkoop van energie. Dit kan met de partners in het Gewest Gooi en Vechtstreek en zo dat niet lukt, met andere partners.

Dit alles zal uit moeten uitmonden in een vermindering van de kosten voor energie met tenminste 10%.

Het resultaat van het onderzoek zien wij gaarne tegemoet. Zo mogelijk bij de behandeling van de programmabegroting 2004.

En gaat over tot de orde van de dag.

Wijdemeren 26 juni 2003

Lia Moote Fractievoorzitter
PvdA Wijdemeren


Reacties

Het Wijdemeerse weer:
Bewolkt, regen verwacht, 23 graden

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...