Vorig bericht

Home

Volgend bericht


Commissies

Wijdemeren, 10 juni 2002. Morgen begint de maandelijkse serie commissievergaderingen weer. Om 20.00 uur kunt u ze bijwonen op het gemeentehuis van 's-Graveland. (De koffie staat klaar.)

Dinsdagavond (11/6) komt de commissie Maatschappelijke Zaken aan het woord over:

Woensdagavond (12/6) vergadert de commissie Ruimte en Economie. Onder andere worden de volgende onderwerpen behandeld:

Donderdagavond (13/6) komt de commissie Bestuur en Middelen bij elkaar om onder andere te spreken over:

College biedt raad nota ‘Heroverweging begroting 2002’ aan

Het college zal binnenkort de nota ‘heroverweging begroting 2002’ ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad. In deze tussentijdse rapportage schetst het college een beeld van de ontwikkeling van de uitgaven van de gemeente Wijdemeren sinds de vaststelling van de begroting in januari 2002. De nota laat een stevig tekort zien dat serieus aandacht vraagt. Toch vindt het college dit geen reden voor paniek. Ervaringen met herindelingen elders in het land leren dat er 2 tot 4 jaar nodig is om de financiële huishouding geheel op orde te krijgen. 

De nota zet vooral een prognose van de uitgaven neer. Het college kan op dit moment nog geen beeld geven van de te verwachte inkomsten. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat er een forse achterstand is opgelopen in het opleggen van de aanslagen OZB. Daarnaast kunnen de budgethouders nog onvoldoende overzien of alle budgetten ook zullen worden aangesproken zoals begroot. Anders gezegd: er is nog onvoldoende zicht op voor welke kosten bepaalde budgetten staan.
De personeelslasten overschrijden in 2002 de begroting fors. Dit komt vooral door de noodzaak om veel extern personeel in te huren om de organisatie draaiende te kunnen houden. 

Gezonde begroting

Het college heeft zich voorgenomen bij de begroting 2003 met voorstellen te komen die een structureel gezonde begroting mogelijk moeten maken. De maatregelen die het college wil uitwerken en aan de gemeenteraad wil voorleggen zullen variëren van:

  • doorlichten bestemmingsreserves en voorzieningen;
  • voorstellen m.b.t. mogelijke efficiencyoperaties;
  • stofkam door de begroting waarbij de budgetten aan een kritische beschouwing worden onderworpen;
  • bezuinigingsvoorstellen;
  • temporiseringvoorstellen m.b.t. het investeringsplan 2003-2006
  • zonodig verhoging van tarieven en belastingen

Op 13 juni a.s. zal de nota ‘Heroverweging begroting 2002’ worden besproken in de commissie Bestuur en Middelen. 


Reacties

Auteur: Rik Jungmann Foto's: - Bron: Gem. Wijdemeren
Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...