Nieuwsarchief 1998
(Archief D66 's-Graveland)

 
oktober 1998

Moddergevecht

In de Gooi en Eemlander van 31 oktober stond in de bijlage een hele pagina onder de titel Moddergevechten in 's-Graveland.

modder.gif (27025 bytes)

In het stuk wordt een historisch overzicht gegeven van de politiek in 's-Graveland. Tal van (ex-) politici en andere dorpsgenoten komen aan het woord over de vele crises die de politiek van 's-Graveland heeft gekend. Aan het woord komen: Carla Folkers (VVD), Co de Kloet (DB), Willem de Kwamt sr. (AB), Gerard Torsing (CDA), Dick 't Hoen (VVD), Joop Glijn (DB en WWW), Wim Kozijn (PvdA, burgemeester), Douwe van Essen (CDA), Hans Ververs (AROS), Henk de Kloet (DB) en nog vele anderen. Bij het stuk een foto van het prachtige schilderij van Flip Hamers, "Mijn Dorp".

hamers.jpg (46870 bytes)


De krantekoppen van 26, 27, 28, 29 en 30 oktober.

De redactie was even een weekje weg voor zijn werk. Teruggekomen lag er een rijke oogst aan nieuws uit de Gooi en Eemlander. Hieronder de oogst.

Op 25 oktober zond de AROS een gesprek uit met alle fractievoorzitters van uit Hotel De Drie Dorpen in Ankeveen. De journalist van de Gooi en Eemlander had door dat daar het nieuws ook gemaakt wordt. Vandaar onderstaande foto.

aros251098.jpg (18737 bytes) Van links naar rechts Ferry Staal (PvdA), Wim Reijmerink (Algemeen Belang), Wim Hafkamp (VVD) en Wim Neef (CDA)

Verder in de Gooi van maandag de volgende koppen die voor zichzelf spreken.

slechtbest.jpg (9018 bytes)

beschamend.jpg (6048 bytes)

dbradicaal.gif (8885 bytes)

Dan dinsdag 27 oktober 1998.

Een redactioneel commentaar van Jaap Lodewijks. Daaruit de volgende zinsnede: "Het is te laat om de mantel der liefde over 's-Graveland te leggen. Het gaat ook niet aan om, zoals burgemeester Kozijn doet, te zeggen dat "incidenten worden opgeblazen" of te stellen dat de kritiek "interne zaken betreft die niet in de pers thuishoren" Het gemeentebestuur is er voor de inwoners van 's-Graveland, en die inwoners hebben er recht op te weten wat er gebeurt in hun dorp."  (D66 uit het hart gegrepen....)

Onder de kop: "Hoe moet het verder met 's-Graveland?" een oproep aan de burgers om de Gooi en Eemlander te bellen met hun mening.

Woensdag 28 oktober 1998.

De uitslag van de belactie staat groot uitgemeten in de Gooi- en Eemlander.

douweoptr.gif (13670 bytes)

douwerespect.jpg (39287 bytes)

bloemenklas.jpg (38676 bytes)

Donderdag 29 oktober, de dag waarop 's avonds de Raad zal plaatsvinden:

De kop luidt "Gemeente wil bureau inschakelen" Er wordt meegedeeld dat de gemeente een extern bureau wil inschakelen om de problemen op het gemeentehuis te laten onderzoeken. onderzocht moet worden hoe de verhoudingen binnen het College liggen, tussen College en ambtelijke top en het ambtenarenapparaat. Inmiddels is bekend geworden dat de gemeentesecretaris vertrekt en dat het hoofd van de sector grondgebied ook vertrekt.

Op vrijdag 30 oktober, de dag na de Raad luidt de kop als volgt:

waarheid.gif (15702 bytes)

Er wordt een extern bureau ingeschakeld. Het College had een voorstel gedaan voor een bureau, de Raad heeft echter besloten zelf een keuze voor een bureau te maken en dat bureau verslag uit te laten brengen aan de Fractievoorzitters. Hiermee heeft het hoogste orgaan in de Gemeente, de Raad, het initiatief naar zich toe getrokken.


Brief Douwe van Essen, 23 oktober 1998

Douwe van Essen (CDA) heeft een brief aan het College en de Gemeenteraad geschreven waarin hij de oorzaken van zijn aftreden aangeeft. Hij noemt daarin het feit dat hij een diepgaand meningsverschil heeft met de overige Collegeleden over het te voeren personeelbeleid.

Voorts wordt door in de brief genoemd dat Wethouder 't Hoen  belastende uitspraken van Raadsleden verzameld zou hebben.

D66 tracht klaarheid te krijgen in deze zaak en zal daarna haar oordeel vellen. Van dat eindoordeel hangt het af of D66 in de coalitie blijft of eruit stapt. De komende week zal meer duidelijkheid bieden na de steunfractievergadering.


Wie Wat Waar 21 oktober 1998

Vandaag kwam de Wie Wat Waar uit. Daarin twee artikelen van politieke partijen. Dorpsbelangen en Algemeen Belang. Dorpsbelangen verraste ons zeer aangenaam. Het stuk ging over de verdeling van de Ankeveens woningen. Wel of niet voor Ankeveners, dat is de vraag.

Nee, zei Henk de Kloet (DB) indertijd in de commissie en was het daarmee eens met D66.
Ja, zei Co de Kloet op de AROS, waar een verbijsterde Nadja Jungmann dit aanhoorde.
En nu in de Wie Wat Waar?
Nee, staat er in een geestig, maar zeer sarcastisch stuk (voor 99% zeker van de hand van Co).
Wie het nog snapt mag het zeggen...

De bijdrage van Algemeen Belang ging over Olleke Bolleke. Wim Reijmerink en Nolleke Schenkkan signaleren hier een ernstig probleem, waarvan het de redactie van deze pages niet bekend is of het bij de Gemeenteraad is aangekaart.


Wethouders: Water en Vuur

Gooi en Eemlander 21 oktober 1998

crisis211098.gif (23493 bytes)

Douwe van Essen (CDA) en Dick 't Hoen (VVD) in betere tijden, bij de start van het College dat nu uit elkaar gevallen is. De kop en de foto komen uit de Gooi en Eemlander van vandaag. Een ingewijde wordt geciteerd: "Het zijn aardige mensen, maar bij elkaar is het niks. Die twee irriteren elkaar mateloos. Die onderlinge irritatie wordt breed uitgemeten en zo groot dat er niet meer is te werken."

Overigens wordt in de pers nog steeds gesproken over "een diepgaand en onoverbrugbaar meningsverschil over het personeelsbeleid". Wat dat inhoudt is nog onbekend.

(Met dank aan de Gooi en Eemlander.)


Crisis: Douwe van Essen (CDA) stapt op!!!

crisis201098.gif (5783 bytes)

Op maandag 19 oktober is Douwe van Essen, Wethouder in het College namens het CDA, aan het eind van de Collegevergadering opgestapt. Volgens de Gooi en Eemlander gaat het om een diepgaand verschil van mening over personeelsbeleid tussen van Essen enerzijds en de Burgemeester en Dick 't Hoen (VVD) anderzijds. Bekend is dat er op het Gemeentehuis spanningen bestaan. De Gooi en Eemlander spreekt ook van spanningen tussen het sectorhoofd Grondgebied en Wethouder 't Hoen. Volgens de Gooi en Eemlander wil van Essen doorgaan als wethouder, maar niet samen met 't Hoen.

De afgelopen raadsperiode had 't Hoen grondgebied in zijn geheel als verantwoordelijkheid, op dit moment gedeeltelijk.
Opvallend in dit geheel is dat Burgemeester Kozijn de portefeuille peroneelsbeleid heeft teruggekregen, nadat deze tijdens de Collegeonderhandelingen eerst aan Douwe van Essen was toegekend. Formeel lijkt deze crisis derhalve te gaan over het verantwoordelijkheidsterrein van Burgemeester Kozijn.

Het is volstrekt onduidelijk wat de oplossing voor deze crisis zal moeten zijn. Ook is onduidelijk wie het initiatief zal nemen om tot een oplossing te komen. Dorpsbelangen als grootste partij, op een moment dat er geen College is en er niemand gebroken heeft (in de zin van een motie van wantrouwen)? De VVD, als grootste collegepartij, die tracht de weggevallen drie zetels van het CDA aan te vullen (minimaal 1 nodig)? Het CDA omdat de wethouder opgestapt is?  Wij weten het niet.


Van Essen onder curatele?

In de Gooi en Eemlander van 8 oktober stond onderstaand artikel waarin Nelleke Schenkkan voorstelde Wethouder Douwe van Essen (CDA) onder curatele te stellen i.v.m. het Jeugdwerk.

In een ingezonden brief reageerde Nadja Jungmann, Fractievoorzitter D66, vandaag in de Gooi en Eemlander. De brief staat boven het artikel.

Ingezonden brief

Curatele is Motie van Wantrouwen

Wij wreven onze ogen uit van verbazing toen wij in de Gooi en Eemlander van donderdag 8 oktober lazen dat de vertegenwoordiger van de lokale ’s-Gravelandse partij Algemeen Belang uitsprak dat zij Wethouder van Essen onder curatele wenst te stellen.

Mensen die handelingsonbekwaam zijn stel je onder curatele. Je doet dat om te voorkomen dat iemand nog meer brokken maakt. Vertaald naar de politiek in dit geval zegt Algemeen Belang dus dat de Wethouder brokken heeft gemaakt en dat AB bang is dat de Wethouder in de toekomst zijn taken niet naar behoren zal uitvoeren.

Kennelijk heeft Algemeen Belang het vertrouwen in de Wethouder verloren, anders zeg je dat niet. Algemeen Belang zegt voortdurend constructieve oppositie te voeren. Van een partij die voortdurend zegt dat zij constructieve oppositie voert had D66 geen verkapte motie van wantrouwen verwacht op dit onderwerp. Temeer omdat ook AB aangaf dat het grootste gedeelte van het jeugdwerk goed loopt.

Voor de volledigheid, in de ogen van D66 is Wethouder van Essen op een goede manier bezig met het jeugdwerk in ’s-Graveland.

Nadja Jungmann, Fractievoorzitter D66 ’s-Graveland


abcura.gif (55996 bytes)


René Voigt op Internet

Vanavond, 12 oktober 1998 om 22.47, tekende René Voigt, raadslid voor Dorpsbelangen, het gastenboek van D66. Wij waarderen zijn vriendelijk commentaar zeer en heten hem van harte welkom in Cyberspace. René, leuk!

Joost Boermans kandidaat Statenlid

Joost Boermans, die kersvers in onze gemeente is komen wonen, is voor de komende verkiezingen voor Provinciale Staten door de leden van D66 Noordholland op de zesde plaats van de lijst gezet. Dat betekent vrijwel zeker dat hij in de Staten komt. Goed voor hem, goed voor het dorp. Op dit moment is hij landelijk voorzitter van de Jonge Democraten, de jongerenorganisatie van D66. De verkiezingen vinden in maart 1999 plaats.
Er is inmiddels ook een site geopend door D66 Noordholland. Klik hier om hem te bekijken.

Nelleke Schenkkan uit de bocht.

Tijdens de commissie Burgerzaken op 7 oktober heeft Nelleke Schenkan, het aanstormend talent van de Ankeveense belangenpartij Algemeen Belang, een tirade tegen Wethouder Douwe Van Essen van het CDA gehouden over de invulling van het jeugdwerk. Zij zei op een zeker moment zelfs dat de Wethouder onder curatele gesteld moest worden. Als zij er werkelijk zo over denkt, dan moet zij maar een motie van Afkeuring of zelfs van Wantrouwen indienen. D66 acht deze uitspraken grotelijks overdreven. Wat ons betreft vloog Nelleke ver uit de bocht.

Hilversum heeft nieuw College.

Op woensdagavond 7 oktober trad in Hilversum de regenboogcoalitie aan, VVD, CDA, PvdA, D66 en Groenlinks. Na bemiddeling van Jan Terlouw vonden deze partijen elkaar. Het aantal Wethouders werd met 1 uitgebreid tot 5. Het verheugt ons dat Barend Smit van D66 weer terug is en dat Bart Heller, ex lid van de Jonge Democraten en nu zittend voor Groen Links eveneens Wethouder is geworden.

Jan Nagel maakte Jesse Flink (PvdA) uit voor alles wat mooi en lelijk is, maar Jesse Flink deed dat even hard terug. Hij dreigde Jan Nagel en de Gooi & Eemlander zelfs met een rechtszaak. In 's Graveland kan het hard op de man toe gaan, maar Hilversum kan er ook wat van.

En nu maar hopen dat deze coalitie beter stand houdt...

Nadja Jungmann verhuisd.

Met ingang van 1 oktober 1998 is Nadja Jungmann, Fractievoorzitter D66 's Graveland, verhuisd.

Meenthof in Cowboystijl

Op zaterdag 3 oktober organiseerde de winkeliersvereniging van de Meenthof een Country en Westernweekend. De Meenthof stond vol met kraampjes, er werd muziek gespeeld en er was een mechanische rodeostier. De motor achter het geheel was Willem Pauw. Helaas liet het weer het wat afweten. Toch was het een succes. Hieronder een impressie.

meentwest1.jpg (11007 bytes) Super de Boer (v.h. Super, de Spar, Galesloot) nauwelijks herkenbaar vanwege het amerikaanse vlagvertoon.
meentwest2.jpg (13964 bytes) De mechanische stier stond er wat verloren bij. Zicht op de opticiën en La Fleur bloemenwinkel.
meentwest3.jpg (12700 bytes) De band die het line dancen voor de liefhebbers begeleidde.

 

 

 

nieuwshome.gif (2185 bytes)